Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele kaitseminister Jaak Aaviksoo, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ning sotsiaalminister Hanno Pevkur. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 12 Riigikogu liiget. Küsimused puudtavad majandusolukorda, elanike toimetulekut, kaitseväe võimekust välismissioonidel, järelvalvet ravi kvaliteedi üle, riigiettevõtete käekäiku, parvlaeva sõidugraafikut Hiiumaale ja muid teemasid.
 
Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on presidendi poolt väljakuulutamata jäetud seaduse teine lugemine ja 6 eelnõu, millest 4 on teisel ja 2 esimesel lugemisel.
 
1. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse teadus- ja tehnoloogiakoostöö kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (532 SE), millega ratifitseeritava kokkuleppe eesmärk on luua dünaamiline ja tõhus rahvusvaheline koostöö Eesti, USA ja Balti piirkonna teadlaste ning teadus- ja arendusasutuste vahel.
 
2. Teisel lugemisel jätkub Vabariigi Presidendi poolt väljakuulutamata jäetud soolise võrdõiguslikkuse seaduse, Eesti Vabariigi töölepingu seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse muutmise seaduse (317 UA) menetlemine. Seaduse eesmärk on muuta ja täiendada seadust nii, et see järgiks Euroopa Ühenduse poolt sätestatud nõudeid. Muude muudatuste hulgas lisandub Eesti õigusesse soolise ahistamise määratlus ja isikute parema õiguskaitse tagamiseks keelatakse töölesoovijatelt soolise kuuluvusega seotud asjaoludega seotud andmete küsimine. Eelnõu kohaselt leiab sooline ahistamine aset, kui esineb sooga seotud soovimatu käitumine või tegevus, mille eesmärk või tegelik toime on isiku väärikuse alandamine ja häiriva, ähvardava, vaenuliku, halvustava, alandava või solvava õhkkonna loomine. Seaduse on kavas viia uuesti lõpphääletusele neljapäeval, 24. septembril.
 
3. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud ülikooliseaduse, teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse, Eesti Rahvusraamatukogu seaduse, erakooliseaduse ning rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (533 SE), mille eesmärk on kõrgharidust ja teadust puudutavate seaduste kooskõlla viimine 01.07.2009 jõustunud uue töölepingu seadusega ning teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse kooskõlla viimine „Ühenduse raamistiku teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antava riigiabi kohta“ (ELT C 323, 30.12.2006, lk 1-26) ning lisaks kõrghariduse ja teaduse valdkonna õigusaktide rakendamisel ilmnenud küsimuste lahendamine. Üleminekuhindamist puudutava muudatuse tulemusena on tagatud üliõpilaste õigused – õigus saada haridust tõendavat dokumenti ning õigus saada riiklikult tunnustatud lõpudokumenti. Teadustöötajate valimisel on edaspidi võimalik arvestada ka teadus- ja arendusasutuse väliselt toimunud kõrgetasemelisi teadustöötajate konkursse. Rakenduskõrgkooli seaduse muudatusega on võimalus prorektoritega sõlmida tähtajalisi töölepinguid kooskõlas nende töö iseloomuga. Võimalikuks muutub eraülikoolide tegutsemine teadus- ja arendusasutustena. Teaduskollektsioonide rahastamiseks ühtsete aluste kehtestamine võimaldab teaduskollektsioone finantseerida kõigile haldajatele võrdsetel tingimustel. Riigiabi raamistiku nõuete sätestamine aitab edaspidi vältida vaidlusi riigiabi saavate isikute või asutustega. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval, 24. septembril.
 
4. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud kutseõppeasutuse seaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (534 SE), millega kutseõppeasutuses luuakse võimalused ühtsete aluste kehtestamiseks varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamisel. Sellega luuakse paremad tingimused elukestvaks õppeks, kuna edaspidi võetakse arvesse ka mitteformaalne ja informaalne õpe. Samuti tekib võimalus kutseõppe liikide ja õppekavade sidumiseks kutseseaduse lisas kehtestatud kvalifikatsiooniraamistikuga. Lisaks kõrvaldatakse seadustest puudused, mis on seotud riiklike õppekavade kehtestamise ja kutseõppeasutustes õppetoetuste erifondi moodustamisega. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval, 24. septembril.
 
5. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse, avaliku teenistuse seaduse ning riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (483 SE), millega alates 1. jaanuarist 2010 viiakse riigikantselei avaliku teenistuse arendamise valdkond üle rahandusministeeriumi haldusalasse, kuna algataja hinnangul peaks avaliku teenistuse arendamine kuuluma just selle ministeeriumi valitsemisalasse. Seaduse rakendamiseks moodustatakse rahandusministeeriumis riigihalduse ja avaliku teenistuse osakond. Ka muudetakse eelnõuga riigikantselei direktori palgaastet (praegu 35) ja võrdsustatakse see asekantsleri palgaastmega (33-34).
 
6. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud käibemaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (551 SE), mille eesmärk on üle võtta Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ (käibemaksudirektiiv) muudatused. Muudatused puudutavad teenuse käibe tekkimise koha määratlemist   (direktiiv 2008/8/EÜ), mitteresidentidele käibemaksu tagastamise korda (direktiiv 2008/9/EÜ) ja ühendusesisese käibe aruandlust (direktiiv 2008/117/EÜ). Aktsiisikaupadega tehtavate maksupettuste vältimise eesmärgil maksustatakse sarnaselt tollilao ja maksulaoga aktsiisilaosisesed tehingud 0%lise käibemaksumääraga senise 18%lise määra asemel. Maksupettuste vältimise eesmärgil lisatakse seadusesse maksuhaldurile võimalus aktsiisikauba käitlejalt nõuda tagatist, kui on alust arvata, et maksukohustus jäetakse täitmata. Eelnõuga täiendatakse ka käibe mõistet, nii et käibena käsitletakse edaspidi ka kauba sundvõõrandamist.

7. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse eelnõu (540 SE), millega viiakse kehtiv seadus kooskõlla ELi õigusruumis toimunud muudatustega, mis seotud eeskätt ühise põllumajanduspoliitika lihtsustamise ja tervisekontrolliga.
 
Kohtumised, üritused

Kell 9.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Rahvusvahelise Kosmoserakenduste seminari „Downstream Applications of Earth Observation, Satellite Navigation and Telecommunications” (Swissôtelis).
 
Kell 11Ene Ergma kohtub õiguskantsler Indrek Tederiga.
 
* Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni juht Ivi Eenmaa osaleb (23.09-24.09) Ungaris Budapestis Soome, Ungari ja Eesti IPU delegatsioonide kohtumisel. Arutusel on oktoobris Genfis toimuva 121. IPU Assambleega seotud küsimused.
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside