Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad kultuuriminister Laine Jänes, sotsiaalminister Maret Maripuu ning minister Urve Palo. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 8 Riigikogu liiget. Küsimuste esitajate järjekorra ja valdkonnad leiad siit.

Kell 14 täiskogu istung

Päevakorras on 7 valitsuse algatatud eelnõu, millest 1 on teisel ja 6 esimesel lugemisel.

1. Teisel lugemisel on riigivapi seaduse muutmise seaduse eelnõu (130 SE), mis  näeb ette, et juhul, kui riigivappi kasutatakse kujundus- ja turvaelemendina isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel väljaantavatel dokumentidel, võib turvakaalutlustest ning kujundus- ja turvaelemendi eripärast lähtuvalt riigivapi etalonkujutist stiliseerida. Kehtiv seadus seda ei võimalda. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval 24. jaanuaril.

2. Esimesel lugemisel on autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (178 SE), mis annab raamatukogudele teatud perioodi möödudes õiguse koju laenutada helikandjaid, ilma õiguste omajatelt luba küsimata. Kehtiva õiguse järgi peavad raamatukogud küsima laenutamiseks luba heliteose esitajatelt ja fonogrammitootjalt. Samuti võimaldatakse eelnõuga raamatukogudel, arhiividel ja muuseumidel õiguste omajatelt luba küsimata ja tasu maksmata laenutada heli- ja audiovisuaalseid teoseid kohalkasutuseks. Lisaks täpsustatakse eelnõuga autorile pärimise teel üle läinud autoriõiguse teostamisest saadud tasu kasutamise sätteid ja tühistatakse kultuuriministeeriumi juures tegutseva autoriõiguse komisjoni kohustus esitada kaks korda aastas Vabariigi Valitsusele ülevaade autoriõigusealasest olukorrast Eestis.

3. Esimesel lugemisel on välismaalaste seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (183 SE), millega muudetakse tööjõu sissetoomist puudutavaid sätteid. Muuhulgas tõstab eelnõu sisserände piirarvu 0,05%-lt 0,1%-ni Eesti alalisest elanikkonnast, mis hinnanguliselt võimaldab aastas sisse tuua kuni 1300 spetsialisti. Eelnõuga seatakse tööandjale kohustus tasuda väljastpoolt Eestit värvatud töötajale palka, mille suurus on vähemalt võrdne Eesti aasta keskmise palga ja koefitsiendi 1,24 korrutisega. Agataja hinnangul piirab see odava tööjõu sissetoomist ja tagab olukorra, et tööandaja on huvitatud ennekõike kõrgema kvalifikatsiooniga töötajate palkamisest. Lisaks lühendab eelnõu tööturuameti otsimisperioodi kahelt kuult kolmele nädalale ja näeb ette viisataotlejalt või viibimisaja pikendamise taotlejalt sõrmejälgede võtmise, mis tuleneb Euroopa Parlamendi ja Nõukogu vastavast määrusest.

4. Esimesel lugemisel on kriminaalhooldusseaduse, vangistusseaduse ja kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (169 SE), millega soovitakse seni maakohtute juures asunud kriminaalhooldusosakonnad üle viia vanglasüsteemi, muutes kriminaalhooldusosakonnad vanglate osakondadeks. Lisaks sellele peavad vangistusseaduses tehtavad muudatused kaasa aitama vangistuse eesmärkide kiiremale saavutamisele ning sellele, et isiku põhiõigustesse ja vabadustesse riigipoolse sekkumise ulatus ja määr oleks seaduses korrektselt sätestatud.

5. Esimesel lugemisel on riigipiiri seaduse ning laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise seaduse eelnõu (160 SE), mille eesmärk on takistada ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelevate laevade nimekirja kantud laevade tegevust, keelates ebaseadusliku kalapüügiga tegelevate kalalaevade sadamasse sisenemise, prahtimise, oma lipu alla võtmise ja nende abistamise. Eelnõuga kehtestatavad muudatused tulenevad Euroopa Liidu Nõukogu määruse nr 41/2007 lisas XVII kehtestatud nõudeist, mis lähtuvad NAFO (Northwest Atlantic Fisheries) ja NEAFCi (North-East Atlantic Fisheries Commission) rahvusvahelistest kokkulepetest.

6. Esimesel lugemisel on tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (181 SE), mille eesmärk on viia Eesti äriühingute tulumaksuga maksustamise kord täielikult kooskõlla Euroopa Liidu ema- ja tütaräriühingute direktiiviga 90/435/EMÜ1, säilitades seejuures Eestis alates 2000. aastast kasutusel olnud tulumaksusüsteemi iseloomulikema joone – maksustamise edasilükkamise äriühingu kasumi ettevõtluses kasutamise korral. Ema- ja tütaräriühingute direktiivi eesmärk on luua Euroopa Ühenduse piires siseturu tingimustega analoogilised tingimused ja vältida topeltmaksustamise tekkimist ühes liikmesriigis asuva tütarühingu kasumi jaotamisel teises liikmesriigis asuvale emaühingule.

7. Esimesel lugemisel on tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (180 SE), millega kehtestatakse maksuvabastus eraisikute reinvesteeritud investeeringutulule. Algataja hinnangul soodustab muudetav regulatsioon eraisikute säästlikkust ja investeerimistegevust, pakkudes neile ettevõtetega sarnast reinvesteeringute maksuvabastust.  

Päevakord asub siin.

Üritused

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Toompea lossi kunstisaalis August Künnapu isiknäituse.

Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee

* Euroopa Nõukogu Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel (20.01-25.01) ja liikmed Kristiina Ojuland (20. – 23. jaan.), Aleksei Lotman (20.01-24.01) ning Indrek Saar (19.01-24. 01) osalevad Prantsusmaal Strasbourgis ENPA 2008. aasta talveistungil.

Kolmapäeval, 23. jaanuaril on kõne all ÜRO Julgeolekunõukogu ja Euroopa Liidu nn mustad nimekirjad, pöördumistega esinevad Albaania president Bamir Topi ning Alžeeria president Abdelaziz Bouteflika, arutusel on ENPA välissuhted, koostöö tugevdamine Maghreb riikidega, olukord Kesk-Aasia riikides ning Euroopa Nõukogu vaatlejariikide olukord ja tulevik.

Neljapäeval, 24. jaanuaril on arutusel Euroopa spordimudeli säilimisega seonduv, avaldusega esineb Euroopa Jalgpalliliitude Ühenduse (UEFA) president Michel Platini, samuti käsitletakse Gruusia kui EN liikmesriigi kohustuste täitmist ning illegaalse adopteerimisega seotud vastsündinud laste kadumise probleeme Euroopas.

Reedel, 25. jaanuaril on arutusel inimõiguste ja biomeditsiini konventsiooni lisaprotokolli, mis käsitleb tervishoiu eesmärgil läbiviidavaid geneetilisi katseid, piiriülene koostöö ning videojärelevalve avalikes kohtades.

Muud kohtumised, istungid, arutelud

* Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland osaleb (23.01-28.01) Brüsselis Euroopa Liberaaldemokraatliku ja Reformipartei (ELDR) korraldataval seminaril: „Venemaa: kas osa Euroopast või lahus Euroopast?“

* Riigikogu liige Peeter Kreitzberg osaleb (22.01-23.01) Rootsis Stockholmis Põhjamaade Sotsiaaldemokraatide Tööhõive Komitee laiendatud istungil. Muuhulgas on arutusel ka tööjõu liikumine Balti riikides.

* Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni liige Jüri Tamm (21.01-23.01) ning rahanduskomisjoni liige Toomas Trapido (22.01-23.01) osalevad Belgias Brüsselis Euroopa Parlamendi korraldataval iga-aastasel parlamentidevahelisel arutelul „Majanduspoliitika üldsuunised: tsükli revideerimine: millised on Euroopa ja riikliku majanduspoliitika väljakutsed?“ ning „Euroopa finantsjärelevalve, finantsturgude kriisiohjamine“.

* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste osaleb (21.01-23.01) Brüsselis Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi alalise komitee laiendatud istungil.

* Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof osaleb (21.01-23.01) Brüsselis Europarlamendi korraldataval emakakaelavähi ennetamise teemalisel kohtumisel.

* Riigikogu majanduskomisjoni liige Hannes Astok osaleb (21.01-23.01) Saksamaal Berliinis Microsofti korraldataval valitsusliidrite foorumil „Valitsuse moderniseerimise väljavaated“.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside