Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 infotund

Infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele peaminister Andrus Ansip, kultuuriminister Laine Jänes ja regionaalminister Siim Valmar Kiisler. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 7 Riigikogu liiget. Küsimused puudtavad ERSO rahastamist, kohalike omavalitsuste olukorda, kultuuripärandi saatust, raamatukogude rahastamist, kohalike omavalitsuste tulubaasi, merelise pärandi kaitset ja Ida-Virumaa programmi.

Kell 14 – täiskogu istung
Päevakorras on õiguskantsler Indrek Tederi ettepanek ja 6 eelnõu, millest 3 on teisel ja 3 esimesel lugemisel.
 
1. Arutusel on õiguskantsleri ettepanek (nr 11) avalikes huvides vajalike tehnovõrkude ja -rajatiste talumiskohustuse ja talumiskohustuse eest makstava tasu põhiseaduspärasuse kohta. Ettekande peavad õiguskantsler Indrek Teder, põhiseaduskomisjoni esimees Väino Linde ja õiguskomisjoni esimees Ken-Marti Vaher.
 
2. Teisel lugemisel on Eesti Reformierakonna fraktsiooni ning Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni algatatud kohalike maksude seaduse muutmise seaduse eelnõu (774 SE), mille eesmärk on tühistada kohalike maksude seaduses kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatavate maksude loetelust müügimaks ja paadimaks. Teisel lugemisel sisse viidud muudatuse kohaselt jõustub seadus 1. jaanuaril 2012. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval, 23. septembril.  
 
3. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (750 SE), mis sätestab eeldatava keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise õiguslikud alused ning korra, keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi korralduse ja ökomärgise andmise õiguslikud alused ning kehtestab vastutuse seaduse nõuete rikkumise korral, eesmärgiga vältida keskkonna kahjustamist. Eelnõuga täpsustatakse keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikustamise korda ja sätestatakse üldpõhimõte, mille kohaselt kestab keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek sama kaua kui strateegilise planeerimisdokumendi eelnõu avalik väljapanek. Samuti täpsustatakse, milliste asutustega tuleb kohustuslikus korras konsulteerida keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkuse väljaselgitamisel ja kelle seisukohta keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi osas küsida
 
4. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu (733 SE), mille peamine eesmärk on osaühingu instituuti reguleeriva normistiku lihtsustamine, eelkõige osaühingu asutamise võimaldamine ilma sissemakseid tegemata, ühinguõiguslike dokumentide vorminõuete vähendamine, audiitori kaasamise kohustuse vähendamine, osa võõrandamisel seadusjärgse ostueesõiguse regulatsiooni lihtsustamine ning juhatuse liikme ametiaja tähtajalisuse ärakaotamine. Algataja kinnitusel on tegemist nn konkurentsivõimeline osaühingu regulatsiooniga, mis on suunatud eduka, arenemisvõimelise ja tugeva majanduse kujundamisele.
5. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja Hiina Rahvavabariigi vahelise lepingu vastastikusest õigusabist kriminaalasjades ratifitseerimise seaduse eelnõu (792 SE), millega ratifitseeritava lepingu eesmärk on osutada laiaulatuslikku vastastikust abi kriminaalasjades. Leping kirjutati alla Tallinnas 12. juunil 2002. Hiina Rahvavabariik ratifitseeris lepingu 28. detsembril 2002. Eelnõu algataja selgituse kohaselt puudus kuni 2008. aastani lepingu järele reaalne vajadus, sest ei Eesti ega ka Hiina Rahvavabariik polnud esitanud teineteisele ühtegi õigusabitaotlust ei õigusasutuste (prokuratuur, kohtud) ega ka õiguskaitseasutuste (politsei) kaudu. 2008. aastal esitas Eesti Hiina Rahvavabariigile esimese õigusabitaotluse vastastikuseks abiks kriminaalasjades. Arvestades ühelt poolt Hiina jõulist majandusarengut ning riigi olulisuse kasvu maailmas, teiselt poolt rahvusvahelise kuritegevuse globaliseerumist, on algataja hinnangul otstarbekas ja vajalik leping nüüd ratifitseerida.
 
6. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud ülikooliseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (784 SE), mille koostamise peamiseks eesmärk on selgemalt sõnastada kõrghariduse välishindamise vastavad sätted ja tagada sellega antud regulatsiooni parem rakendatavus.
 
7. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud riigieelarve seaduse, Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (790 SE), mille peamine eesmärk on 2010. aastal jõustunud audiitortegevuse seadusest tulenevate terminoloogiliste ja sisuliste muudatuste sisseviimine ja audiitortegevuse seaduse redaktsiooni täpsustamine, täiendamine või muutmine tulenevalt seaduse rakendamisel ilmnenud vajadustest.
 
Üritused, kohtumised, konverentsid
 
Kell 12 – Riigikogu aseesimees Keit Pentus kohtub Hiina KP KK Poliitbüroo Presiidiumi liikme Li Changchun’iga.
 
Kell 17 – Riigikogu aseesimees Keit Pentus osaleb Tallina Ülikooli Konfutsiuse Instituudi avamisel.
 
Kell 20.30Keit Pentus osaleb Kultuuriminister Laine Jänese rahvuste päeva vastuvõtul Vene Teatris
 
* Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb (22.09-24.09) Prantsusmaal Pariisis Balti-Prantsuse kaitse- ja julgeolekuseminaril, kus ta esineb ettekandega. Seminari teemadeks on NATO hetkeolukord ja perspektiivid, ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika Lissaboni leppe jõustumise järel, rahvusvahelised operatsioonid, kogemus ja perspektiivid ning julgeoleku uued panused.
* Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb (21.09-22.09) Prantsusmaal Pariisis Euroopa Kosmoseagentuuri ja Eesti Vabariigi vahelise koostöö kokkuleppe allkirjastamisel.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb (19.09-22.09) Makedoonias Skopjes raportöörina ENPA migratsioonikomitee istungil ja salakaubaveo ja inimkaubanduse ning Makedoonia demograafiliste probleemide teemalisel kuulamisel.

* Riigikogu liige Imre Sooäär osaleb (22.09-23.09) Lätis Kandavas Euroopa ajalooliste hoonete ühenduse (UEHHA) konverentsil teemaga kultuuriväärtuste kaitse Lätis.
 
Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside