Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, kultuuriminister Laine Jänes ning sotsiaalminister Maret Maripuu. Arupärimiste esitamiseks on registreerunud 9 Riigikogu liiget. Arupärijate järjekord ja valdkonnad asuvad siin

Kell 14 – täiskogu istung

Riigikogu jätkab teisipäevase päevakorra menetlemist. Kokku on kolmapäevases päevakorras 20 eelnõu, millest 3 on kolmandal, 4 on teisel ja 13 esimesel lugemisel.

1. Jätkub teisipäeval pooleli jäänud arutelu Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ning Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni algatatud võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (262 SE) üle. Võrdse kohtlemise eesmärkide saavutamiseks sätestab eelnõu võrdse kohtlemise põhimõtted, ülesanded võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamisel ja edendamisel ning diskrimineerimisvaidluste lahendamise. Muuhulgas näeb eelnõu ette võrdse kohtlemise voliniku ametisse nimetamise. Eelnõu on kavas viia kolmandale lugemisele neljapäeval 23. oktoobril.

2. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse, riiklike peretoetuste seaduse ja teiste sotsiaalkindlustushüvitisi ning sotsiaaltoetusi käsitlevate seaduste muutmise seaduse eelnõu (267 SE), mille üheks eesmärgiks on muuta töövõimetuspensioni saamise tingimusi 21–30-aastastele isikutele leebemaks. Samuti täpsustab eelnõu seaduse sätete sõnastust, et vältida võimalust, kus endise NSV Liidu territooriumil toimunud tegevuste eest saab inimene pensioni mitmekordselt – sama perioodi eest mitmest riigist. Eelnõu täpsustab ka kohustusliku sõjaväeteenistuse ja asendusteenistuse eest pensioniõigusliku staaži arvestamise korda ja pensioniameti ettekirjutuse kättetoimetamise korda. Ka korrastab eelnõu peretoetuste maksmise süsteemi. Lisaks sisaldab eelnõu Riigikogu sotsiaalkomisjoni poolt esitatud muudatust, mille kohaselt viiakse ka edaspidi nii pension kui ka puuetega inimeste toetus posti teel koju vanaduspensionäridele ja sügava puudega töövõimetuspensionäridele, kellel on liikumistakistus või kes elavad hajaasustusalal ja kellele pangateenus on raskesti kättesaadav.  

3. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud valitsuse algatatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (285 SE), mille eesmärk on tõhustada tööturuteenuste osutamist. Eelnõuga laiendatakse isikute ringi, kellega tööturuamet võib töötule teenuse osutamiseks sõlmida lepingu. Eelnõu kohaselt võib tööharjutust läbi viia iga isik ja tööpraktikat iga tööandja, sh täidesaatva riigivõimu asutus. Samuti täpsustatakse teenuste osutamise korda ja sobiva töö mõistet, töötuna ja tööotsijana arveloleku ning tööturutoetuste (töötutoetus, sõidu- ja majutustoetus) maksmise tingimusi.

4. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud valitsuse algatatud geneetiliselt muundatud mikroorganismide suletud keskkonnas kasutamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (268 SE), millega viiakse nimetatud seadus vastavusse Euroopa Liidu õigusaktiga. Sisulises mõttes täpsustatakse geneetiliselt muundatud mikroorganismide (GMM) ohutut kasutamist suletud keskkonnas eesmärgiga kaitsta inimese tervist ja keskkonda. Seaduse rakendamine suurendab töötajate ja keskkonna ohutust GMM-ide suletud kasutamisel. Samal ajal juhitakse GMM-ide kasutajate tähelepanu asjaolule, et GMM-ide transport maanteel, raudteel, siseveeteedel, merel või õhus on reguleeritud ohtlike kaupade veoks ette nähtud õigusaktidega.  

5. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Eesti kaitseväe isikkoosseisu suurendamine ja nende kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Afganistanis“ eelnõu (356 OE), millega suurendatakse Eesti kaitseväe isikkoosseisu Afganistanis kuni 170 kaitseväelaseni ja pikendatakse nende kasutamise tähtaega NATO poolt juhitaval rahutagamismissioonil (International Security Assistance Force – ISAF) koosseisus kuni 31. detsembrini 2009. Ka sätestab eelnõu, et kaitseväe isikkoosseisule seatud ülempiiri võib suurendada 340 kaitseväelaseni kaitseväelaste rotatsiooni perioodil ühe kuu jooksul alates rotatsioonis osalevate kaitseväelaste saabumisest Afganistani.

6. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud piirivalveteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (269 SE), mis on suunatud piirivalve personaliprobleemide võimalikult kiirele lahendamisele. Kontsentreerutud on põhiliselt piirivalveametnike haridusnõuete paindlikumaks muutmisele. Eelnõu võimaldab piirivalvuri ametikohale nimetada keskharidusega isikuid, kellel puudub piirivalve kutsekeskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon. Ka loob eelnõu aluse ilma piirivalvealase väljaõppeta isiku sõjaväelise auastme arvamiseks piirivalveauastmeks pärast piirivalvealase väljaõppe läbimist, võimaldamaks sõjaväelise auastmega isikute piirivalvesse asumist. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval 23. oktoobril.

6. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (313 SE), mille eesmärk on kõrvaldada kohustusliku kogumispensioni süsteemi kogumisfaasis ilmnenud II samba arengut takistavad kitsaskohad ja täiustada kohustusliku kogumispensioni süsteemi väljamaksete faasi regulatsiooni. Kogumisfaasi puhul on eelnõu konkreetsemateks eesmärk muuta pensionifondiga seotud tasude struktuur läbipaistvamaks ning osakute vahetamise reeglid ja pensionifondide investeerimispiirangud paindlikumaks. See loob osakuomanikule võimalused operatiivsemalt reageerida muutustele pensionifondi tingimustes või investeerimistulemustes. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval 23. oktoobril.

NB! Täielik päevakord asub siin.

Üritused, kohtumised

Kell 14 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Teaduste Akadeemia üldkogu juubeliistungil.

* Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Jürgen Ligiosaleb (22.10-23.10) Taanis Brejningis Põhjamaade Investeerimispanga kontrollikomitee istungil.

* Riigikogu liige Hannes Astok osaleb (22.10-24.10) Prantsusmaal Strasbourgis seminaril „Euroopa Parlamendi roll globaalsete kriiside juhtimisel“.

* Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland osaleb (20.10-23.10) Itaalias Roomas Rahu Akadeemia (L’ Académie de la Paix) laiendatud kohtumisel. Seekordse sessiooni diskussioonid keskenduvad üleilmse toidukriisiga seotud küsimustele. Sessioonile järgneb eriprogramm „Naiste osatähtsus avalikus elus“, kus tehakse kokkuvõtted Monacos toimunud eelmisest Rahu Akadeemia sessioonist.

* Riigikogu õiguskomisjoni esimees, Eesti-Jaapani parlamendirühma aseesimees Ken-Marti Vaher osaleb (19.10-31.10) Jaapani välisministeeriumi kutsel Jaapanis kohtumisel Jaapani-Eesti parlamendirühma liikmetega.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside