Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu eelinformatsioon kolmapäevaks 22. novembriks

Kell 13 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad haridus- ja teadusminister Mailis Reps, põllumajandusminister Ester Tuiksoo ja regionaalminister Jaan Õunapuu. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 9 Riigikogu liiget. Haridus- ja teadusministrile soovitakse esitada küsimusi eesti keele kaitse, kõrgharidusstrateegia rahastamise, haridusasutuste haldamise ja lasteaiatöötajate palkade teemal, regionaalminister peab aru andma olukorrast regioonides ning rannarahva ja saarteelanike tulevikust; põllumajandusministril tuleb selgitada maaelu arengukava ja Weroliga seonduvat.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on 25 eelnõu, millest 5 on kolmandal, 11 teisel ja 9 esimesel lugemisel.

Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud riigi 2006. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (986 SE), mille maht on 5,5 miljardit krooni. Kõige enam vahendeid suunatakse lisaeelarvega sotsiaalse kaitse, üldise valitsemissektori teenuste ja majanduse tegevustesse, vastavalt 2,454 miljardit, 784 miljonit ja 542 miljonit krooni.

Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse ning maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (990 SE), mis viib seaduse vastavusse EL nõukogu määrusega (EÜ) nr 1782/2003, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks; komisjoni määrusega (EÜ) nr 1898/2005, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses koore, või ja kontsentreeritud või realiseerimise meetmetega ühenduse turul, ning komisjoni määrusega (EÜ) nr 796/2004, millega samuti täpsustatakse põllumajandustoetuste regulatsiooni.

Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (969 SE), millega antakse kooli pidajale võimalus klassi täituvuse piirnormi direktori ettepanekul ning hoolekogu nõusolekul suurendada. Vaikimisi loetakse klassi täituvuse ülemiseks piirnormiks põhikooliastmes 24 ja gümnaasiumiastmes 36 õpilast.

Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud investeerimisfondide seaduse, finantsinspektsiooni seaduse, tagatisfondi seaduse ja kogunemispensionide seaduse muutmise eelnõu (919 SE), mille üheks peamiseks eesmärgiks on luua riskikapitalifondi asutamist võimaldav kohane õiguslik keskkond, arvestades sealjuures riskikapitalifondi olemusest tulenevaid erisusi ning spetsiifikat, võttes arvesse ka asjaolu, et käesoleval ajal riskikapitalifonde Eestis eraldi reguleeritud ei ole. Samuti on eelnõu eesmärgiks muuta ja piiritleda kinnisvarafondi definitsiooni, täpsustada nõudeid, mis reguleerivad lepingulise fondi tingimuste muutmist ning teha võimalikuks paigutada penisonifondide vara rohkem riskikapitali- ja kinnisvarafondidesse.

Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (886 SE), mis laiendab perearstide poolt pakutavate teenuste ringi ja annab neile õiguse osutada ka koduõenduse teenuseid. Samuti kehtestatakse eelnõuga uued põhimõtted kiirabiteenuse ostmise osas. Seadust muudetakse nii, et kiirabi teenuse tellimiseks ei viida enam läbi avalikku konkurssi, kuna sotsiaalministeeriumi hinnangul ei ole kiirabiteenuse ostmise regulatsioon ennast praktikas õigustanud.

Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse esitatud Riigikogu otsuse “Riigi 2005. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine” eelnõu (988 OE), mille kinnitamisega kiidab Riigikogu heaks valitsustasutuste, omavalitsuste ja muude avalik-õiguslike asutuste 2005. aasta majandustegevuse koondaruande.

Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse esitatud Riigikogu otsuse “Eesti riikliku turismiarengukava aastateks 2007-2013 kinnitamine” eelnõu (976 OE), mille eesmärk on esitada turismi kui majandusharu tasakaalustatud arengu strateegia aastateks 2007–2013. Käesolev arengukava võtab arvesse eelmisel perioodil seatud eesmärkide täitmist ning keskendub Eesti tugevustele ja kitsaskohtade lahendamisele. Nagu osutab eelnõu seletuskiri, suudeti eelmise arengukava perioodi 2002–2005 eesmärgid täita vaid osaliselt. Peamine eesmärk, turismiteenuste keskmine ekspordi kasv 7% aastas, jäi mõnevõrra prognoositule alla, märkimisväärselt ei ole pikenenud välisturistide keskmise viibimise kestus ühes majutusettevõttes ja reisikulutused Eestis ühe väliskülastaja kohta ei ole sel perioodil eriti suurenenud.

Teisel lugemisel on Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (981 SE), millega sätestatakse kaitseväe juhataja ametiaja pikkuseks viis aastat. Praegu on kaitseväe juhataja ametiaja kestus seadusega reguleerimata. Eelnõu kolmas lugemine on kavas neljapäeval 23. novembril.

Teisel lugemisel on valitsuse algatatud Eesti Haigekassa seaduse muutmise seaduse eelnõu (1009 SE), mis võimaldab haigekassal võtta kasutusele eelmiste perioodide tulude ülejääk ja suunata see tervishoiuteenuste kättesaadavuse parandamiseks, mille tulemusena peaksid sotsiaalministeeriumi hinnangul lühenema eriarstiabi ravijärjekorrad ja teenused muutuma patsientidele paremini kättesaadavaks. Eelnõu kolmas lugemine on kavas neljapäeval 23. novembril.

Esimesel lugemisel on valitsuse esitatud Riigikogu otsuse “Aktsiaseltsi Eesti Raudtee erastamislepingu poolte kokkuleppel lõpetamise ja aktsiaseltsi Eesti Raudtee enamusaktsiate omandamise heakskiitmine” eelnõu (1031 OE), millega kiidetakse heaks Eesti Vabariigi, Baltic Rail Services OÜ ja aktsiaseltsi Eesti Raudtee vahel 30. aprillil 2001. aastal sõlmitud AS Eesti Raudtee erastamislepingu ja selle lahutamatuks lisaks oleva aktsionäride lepingu lõpetamine poolte kokkuleppel. Samuti kiidetakse eelnõuga heaks tehingu hind 2,35 miljardit krooni. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele 6. detsembril.

Täielik päevakord asub aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Üritused, istungid

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Toomas Varek avab Riigikogu hoone vestibüülis Põltsamaa käsitööseltsi jõulunäituse.

* Riigikogu aseesimees Ene Ergma osaleb (kuni 24.11) Austrias, Kremsis projektis „Naiste karjääriredel teaduses.”

* Sotsiaalkomisjoni liige Nelli Kalikova osaleb (kuni 22.11) Brüsselis Euroopa riikide narkoolukorda kajastavat aastaraportit käsitleval Euroopa Parlamendi istungil.

* OSCE Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Jaak Allik osaleb (kuni 22.11) Maltal OSCE PA alatise komitee istungil ja OSCE PA vahefoorumil, mille teemaks on immigratsioon, integratsioon ja kultuuridevaheline dialoog.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside