Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele kaitseminister Urmas Reinsalu (peaministri ülesannetes), põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ja välisminister Urmas Paet. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 6 Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad Eesti pensionäride olukorda, topeltkodakondsust, rahalisi suhteid Euroopaga, Eesti positsioone Euroopa Liidu välisasjade nõukogus, maaettevõtlust uuel Euroopa Liidu eelarveperioodil ja Eesti-Vene piirilepet.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on 12 valitsuse algatatud eelnõu, millest 4 on kolmandal, 1 teisel ja 7 esimesel lugemisel

1. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele meediateenuste seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (336 SE), millega luuakse meediateenuste sõltumatu regulaatorasutus, et tagada Euroopa Liidu ja Euroopa Nõukogu põhimõtteile vastav meediateenuste korraldus. Eelnõu kohaselt on kavas anda meediateenuste reguleerimise ja järelevalvefunktsioonid majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas olevale Tehnilise Järelvalev Ametile, mille ülesandeks oleks meediateenuste tegevuslubade konkursile esitatud taotluste hindamine, lubade väljaandmine, tellitavate teenuste registreerimine, järelevalve seaduse nõuete ja loa tingimuste täitmise üle ning riikliku sunni kohaldamine jms.

2. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele maksukorralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (414 SE), mille eesmärk on elektroonilise asjaajamise edendamine maksuhalduri ja maksukohustuslase vahel. Selleks laiendatakse elektrooniliste dokumentide kättetoimetamise võimalusi maksukohustuslasele. Maksuhaldur saab maksukohustuslasele teha dokumendi kättesaadavaks e-maksuameti keskkonnas teavitades sellest isikut elektronposti aadressil või lühisõnumiga. Lisaks muudetakse eelnõuga maksu määramise ja maksusumma sissenõudmise aegumise sätteid. Maksusumma määramise aegumise tähtaeg, kui tegemist on maksusumma tahtlikult tasumata või kinni pidamata jätmisega, lüheneb kuuelt aastalt viiele. Samuti lühendatakse sissenõudmise aegumise tähtaega seitsmelt aastalt viiele aastale.

3. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (392 SE), mille eesmärk on kehtestada eriarstiabis päevaravi mõiste ja tingimused selle teenuse osutamiseks ning kaotada eriarstiabi kontekstis hooldusravi ja hooldushaigla mõiste. Muudatuse järel hakatakse edaspidi kasutama hooldushaigla asemel õendushaigla mõistet ning hooldusravi asemel iseseisvalt osutatava statsionaarse õendusabi mõistet. Statsionaarse õendusabiteenuse (tänases mõistes hooldusraviteenuse) sisuks on õendustegevus ning põhitegevusteks on õendustoimingud ja õendustoimingutega seotud hooldustegevus. Arst konsulteerib vajaduse korral ja teeb ravikorraldused. Õendustoimingute vajaduse üle otsustamine ning nende tegemine on õe pädevus. Lisaks loob eenõu võimaluse lisaks erihooldekodudele ka üldhooldekodudel (olenemata omandivormist) taotleda koduõendusteenuse osutamiseks tegevusluba ning võimaldab õel tuvastada iseseisvalt õendusabiteenuste osutamise käigus surnud isiku surma fakti.

4. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele mahepõllumajanduse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (405 SE), mille eesmärk on lihtsustada mahepõllumajandusliku toote ettevalmistamise nõudeid toitlustusasutustes, sätestades ettevõtjatele tunnustamise kohustuse asemele teavitamiskohustuse, täpsustada valitsemisala asutuste järelevalvepädevust mahesööda üle tehtava järelevalve osas ning ajakohastada mahepõllumajanduse seadust ja riigilõivuseadust vastavalt seaduste rakendamise käigus ilmnenud vajadustele. Võrreldes kehtiva mahepõllumajanduse seadusega väheneb tehtavate muudatuste jõustumise korral ettevõtjate halduskoormus.

5. Teisele lugemisele tuleb välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (354 SE), mille eesmärk on tagada regulatsioon, mis võimaldab varjupaigataotlejate kinnipidamist esmaste menetlustoimingute tegemiseks või juhul, kui see on vajalik avaliku korra või riigi julgeoleku kaitsmise huvides.  Kinnipidamist võib kohaldada ainult juhul, kui muid, seaduses sätestatud järelevalvemeetmeid (näiteks elamine kindlaksmääratud elukohas, välisriigi reisidokumendi hoiule võtmine) ei ole võimalik tõhusalt kohaldada. Lisaks eelnevale täpsustab eelnõu ka varjupaigataotlejate majutuskeskusega seonduvat. Majutuskeskus jääb jätkuvalt sotsiaalministeeriumi valitsemisalasse ja selle ülesanne on varjupaigataotlejate majutamine, tervisekontroll ja muud esmavajalikud teenused.

6. Esimesele lugemisele tuleb välisõhu kaitse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (434 SE), mille eesmärk on üle võtta EL õiguses kasutatavad mõisted, täpsustada seaduse regulatsioone ja ajakohastada sõnastust. 

7. Esimesele lugemisele tuleb korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse eelnõu (424 SE), mille eesmärk on teha vajalikud muudatused, mis võimaldaksid kehtivat seadust kohaldada ka inspektsioonilisele riiklikule järelevalvele. Eelnõuga ühtlustatakse ja muudetakse kehtivaid riiklikku järelevalvet reguleerivaid korrakaitselisi eriseadusi. Seaduse kohaldamisalast on välja jäetud tegevus-, ehitus-, keskkonna- või muu loa väljastamise menetlus ning rahalise või mitterahalise toetuse andmise menetlus. Eelnõuga soovitakse tagada ühtsetel alustel toimiv, efektiivsem, õigusselgem ning isiku põhiõigusi rohkem arvestav riiklik järelevalve menetlus. Seaduse jõustumise järel hakkavad riiklikku järelevalvet teostama ühtsetel alustel kõik korrakaitseorganid. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

8. Esimesele lugemisele tuleb finantsinspektsiooni seaduse ja investeerimisfondide seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (430 SE), mille eesmärk on finantsjärelevalve tõhustamine finantskonglomeraatide üle, teiste liikmesriikide investeerimisfondide osakute pakkumise võimaldamine Eestis lihtsamas korras ja finantsinspektsioonile selgema rolli seadmine elanikkonna finantsalaste teadmiste edendamisel.

9. Esimesele lugemisele tuleb liikluskindlustuse seaduse eelnõu (423 SE), mille eesmärk on muuta liikluskindlustuse korraldus kindlustuse võtjale arusaadavamaks ja tagada talle parem kindlustuskaitse. Eelnõu näeb ette võimaluse sõlmida soovi korral automaatselt pikenev kindlustusleping, mille eesmärk on kaitsta maksimaalselt kindlustusvõtjat ning tagada stabiilne ja katkematu kindlustuskaitse. Ka sätestab eelnõu võimaluse pöörduda kahju hüvitamise nõudega oma kindlustusandja poole. Samuti loob eelnõu sundkindluse, mille kohaselt lülitub liiklusregistris olev kindlustamata sõiduk automaatse liikluskindlustuse süsteemi. Automaatne liikluskindlustus on sundkindlustus, mis rakendub juhul, kui kindlustuskohustuseta 12.-kuuline periood saab läbi või kui sõiduk registreeritakse liiklusregistris, kuid ei sõlmita juurde kohustusliku liikluskindlustuse lepingut. Nimetatud uuendus tagab, et kannatanutele saavad hüvitatud ka sellised kahjud, mis põhjustatakse sõidukiga, mille omanik ei täida seadusega talle pandud liikluskindlustuse lepingu sõlmimise kohustust.

10. Esimesele lugemisele tuleb söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu (431 SE), mille eesmärk on viia loomset proteiini sisaldava sööda käitlemist ja kasutamist ning ettevõtte registreerimist ja tunnustamist käsitlevad sätted kooskõlla ELi õigusega. Muudatuste eesmärk on tagada järelevalve teostamine ja tarbijakaitse kõrge tase kogu sööda- ja toiduahelas, parandada söödahügieeni ning vähendada saastunud toodete toiduahelasse sattumise ohtu. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon.

11. Esimesele lugemisele tuleb Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (432 SE), millega tehtavad muudatused käsitlevad volitust, mis on antud ühise põllumajanduspoliitika kohaldamiseks vajalike õigusaktide kehtestamiseks, nn Leader-lähenemist ning toetusraha tagasinõudmist ja -maksmist. Eelnõu võimaldab Vabariigi Valitsusel ja põllumajandusministril üksikjuhtumi reguleerimiseks kehtestada vajadusel üksik- ehk haldusakt Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohaldamise küsimuses, mille otsustamise õigus on Euroopa Liidu õigusakti kohaselt liikmesriigil. Ka suurendab eelnõu nn Leader-lähenemise kohalike tegevusgruppide juhtimise läbinähtavust ja ausust ja mõjutab kohaliku tegevusgrupi liikmeid osalema aktiivsemalt kohaliku tegevusgrupi otsustusprotsessis. Eelnõu ajakohastab samuti toetusraha tagasinõudmist, tagasimaksmist, tagasimaksmise ajatamist ning tagastatavalt summalt intressi arvestamist käsitlevad sätted, viies need vastavusse muutunud Euroopa Liidu õigusaktidega.

12. Esimesele lugemisele tuleb ehitusseaduse muutmise seaduse eelnõu (429 SE), mille eesmärk on tagada Eesti õigusakti vastavus Euroopa Liidu õigusaktile. Alates 01.juulist 2013 muutub kehtetuks Euroopa Liidu Nõukogu direktiiv 89/106/EMÜ ja täies ulatuses on rakendatav Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 305/2011, millega sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/106/EMÜ. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile toob eelnõu kaasa kohustuse anda tegutsemisõigus tehnilise hindamise asutusele, mis vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses nõuetele.

***

Kell 12.30 – riigikaitsekomisjon

Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis” eelnõu (437 OE). Kutsutud kaitseminister Urmas Reinsalu.

Üritused, kohtumised

Kell 9.30 – Riigikogu konverentsisaalis toimub ohutu ja kaine transpordi teemaline seminar, mille korraldavad Euroopa Transpordiohutuse Nõukogu (ETSC) ja Maanteeamet. Avasõnad ütleb Riigikogu majanduskomisjoni esimees Kaja Kallas. Seminari eesmärgiks on tõsta poliitikute, erasektori ja peamiste arvamusliidrite teadlikkust süsteemse lähenemise vajalikkusest alkoholi tarvitamise vähendamiseks maanteetranspordis. Seminari on võimalik jälgida reaalajas Riigikogu veebis.

Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Rootsi suursaadiku Jan Palmstiernaga.

* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni asejuht Aadu Must osaleb (19.05-22.05) Maltal Vallettas Euroopa Merenduspäeva konverentsil 2013, kus arutatakse rannikupiirkondade arengu, kestva mereturismi ja „sinisesse kasvu“ investeeringutega seotud küsimusi.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Margus Hanson osaleb (21.05-22.05) Londonis ENPA kultuuri-, teadus-, haridus- ja meediakomitee istungil. Arutusel on audiovisuaalses meedias esinev vägivald ning selle tagajärjed lastele ja ühiskonnale laiemalt, internet ja poliitika – uute kommunikatsioonitehnoloogiate mõju demokraatiale, meediavabaduse küsimused jpm.

* Riigikogu liige Jevgeni Ossinovski osaleb (22.05-23.05) Leipzigis Saksamaa Sotsiaaldemokraatliku Partei 150. aastapäeva tähistamisega seotud üritustel.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside