Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad välisminister Urmas Paet, justiitsminister Rein Lang ning kaitseminister Jürgen Ligi. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 2 Riigikogu liiget. Justiitsminister vastab küsimustele, mille sisuks on turvalisus ja Eesti kui hasartmängude paradiis. Välisministrile ja kaitseministrile küsimusi registreeritud ei ole.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on 7 eelnõu, millest 4 on kolmandal ja 3 on teisel lugemisel.

1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud elatisabi seaduse eelnõu (1076 SE), mille eesmärk on tagada elatisabi lapsele, kelle vanem ei täida ülalpidamiskohustust. Eelnõu kohaselt makstakse elatisabi 90 päeva jooksul ühe kolmandiku lapsetoetuse suuruses päevamääras ehk praegusel hetkel kokku 4500 krooni. Eelnõu seab elatisabi saamise tingimuseks kohtumenetluse algatamise lapse ülalpidamiseks kohustatud isiku vastu. Eelnõu eesmärk on tagada lapse ülalpidamine olukorras, kus üks vanem on küll pöördunud elatisnõudega kohtusse, kuid kohtu- ja täitemenetlus ei ole veel tulemusi andnud. 90 päevast peaks eelnõu autorite kinnitusel piisama selleks, et kohus jõuaks lahendada kas hagi tagamise taotluse või maksekäsu kiirmenetluse avalduse ning vanem jõuaks algatada täitemenetluse. Eelnõu teine eesmärk on autorite kinnitusel ärgitada vanemaid senisest aktiivsemalt elatisnõudega kohtusse pöörduma, kuna paljud üksikvanemad on väidetavalt leppinud sellega, et elatist ei maksta ega püüagi oma lapse õigusi kohtus kaitsta.

2. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud looduskaitseseaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (927 SE), mis täpsustab sätted, mida seni võis mõista mitmeti ja mida seoses sellega oli algataja hinnangul praktikas väga raske rakendada. Muuhulgas tagab eelnõu parema kaitse haruldastele isenditele nagu kotkas, must toonerkurg ja lendorav, ning nende pesapuudele ja viimaseid ümbritsevaile puistuile.

3. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud tsiviilseadustiku üldosa seaduse, asjaõigusseaduse, asjaõigusseaduse rakendamise seaduse, ehitusseaduse, planeerimisseaduse ja kinnisasja sundvõõrandamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1067 SE), mille eesmärk on kehtestada õiglane hüvitis maa omanikule tehnorajatise ja -võrgu talumise eest ning sätestada kinnisasja omanike ja tehnorajatiste või -võrkude omanike õigused ja kohustused tehnorajatiste ja -võrkude ehitamisel võõrale maale.

4. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1091 SE), mille eesmärk on viia kõnealune seadus kooskõlla Euroopa Liidu määrustega, sealhulgas nõukogu määrusega (EÜ) nr 1698/2005 ja selle alusel koostatava programmiga “Eesti maaelu arengukava 2007–2013” , ning tagada valdkonna tõhusam reguleeritus ja seaduse tõrgeteta rakendamine.

5. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni muudatuste heakskiitmise ja Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni ratifitseerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1084 SE), mille vastuvõtmisega kiidetakse heaks 1992. aasta Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni (Helsingi konventsiooni) muudatused ning muudetakse Helsingi konventsiooni ratifitseerimise seadust, täiendades seda volitusnormiga, mille kohaselt on Vabariigi Valitsusel õigus Eesti Vabariigi nimel heaks kiita või tagasi lükata Helsingi konventsiooni ja selle lisade muudatusi, mis käsitlevad ainete ja materjalide nimekirju ning muudatusi, mis ei ole sisulist laadi, kui selliste muudatuste rakendamiseks ei ole vaja muuta Eesti seadusi.

6. Teisel lugemisel läheb kõpphääletusele Riigikogu otsus “Eesti kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsetel rahutagamismissioonidel Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias” (1100 OE), mis lubab kasutada Eesti kaitseväe staabiohvitsere, kuni 5 kaitseväelast, ÜRO poolt juhitavatel rahutagamismissioonidel UNIFIL Liibanonis ning UNTSO Iisraelis ning Süürias tähtajaga kuni kaks aastat, alates staabiohvitseride lähetamisest missioonipiirkonda.

7. Teisel lugemisel on Jüri Saare, Mark Soosaare, Imre Sooääre, Trivimi Velliste ja Avo Üpruse algatatud püsiasustustega väikesaarte seaduse, riigiteenistujate ametinimetuste ja palga- astmestiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (1081 SE), mis täpsustab väikesaare püsiasustuse ja püsielaniku mõisteid ning saarvalla üldkogu pädevust. Ka annab eelnõu väikesaare omavalitsusele ostueesõiguse väikesaarel asuvale kinnisasjale. Eelnõu autorite hinnangul on see vajalik selleks, et kaitsta väikesaare alade sattumist juhuslike omanike kätte. Selline säte aitab autorite arvates kaasa traditsioonilise ühistegevuse taastamisele väikesaartel ja maa ühiskasutusse andmisele rannakarjamaadena või puhke- ja spordiväljakutena. Eelnõu võimaldab samuti luua saarevahi ametikoha. Saarevahi ülesandeks oleks järelvalve saarel paiknevate loodus- ja muinsuskaitseliste objektide üle. Eelnõu autorite hinnangul on saarevahi ametikoha järele tekkinud tungiv vajadus eriti neil saartel, kus puudub majakavaht ja ühes sellega on saare olulised objektid jäänud valveta ja hoolduseta. Eelnõu on kavas viia kolmandale lugemisele neljapäeval 22. veebruaril.

Päevakord asub aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Kohtumine

Kell 15 – Riigikogu aseesimees Maret Maripuu kohtub Toompeal Kolmanda Nooruse Rahvaülikooli liikmetega.

OSCE ja ÜRO

* OSCE Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Jaak Allik ning liige Peeter Tulviste osalevad Austrias Viinis OSCE PA alatise komitee istungil ja OSCE PA 6. talveistungil. Arutusel on energiajulgeolek OSCE liikmesriikides.

* Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb (kuni 23.02) eksperdina inimõiguste nõukogu koosseisus ÜRO kõrgetasemelisel missioonil Šveitsi Konföderatsioonis, Hollandis ja Sudaanis. Missioon keskendub inimõiguste olukorrale Darfuris.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside