Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele peaminister Andrus Ansip, kultuuriminister Laine Jänes ning sotsiaalminister Hanno Pevkur. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 3 Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad tervishoiupoliitikat, sotsiaalseid töökohti ja pensionikassa olukorda.
 
Kell 14 täiskogu istung
 
Päevakorras on 5 eelnõu, millest 2 on kolmandal, 1 teisel lugemisel ja 2 esimesel lugemisel. 
 
1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud äriseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (466 SE), mille peamine eesmärk on võtta Eesti õigusesse aktsionäri õiguste direktiiv. Direktiivi eesmärk on lihtsustada aktsionäridel hääleõiguse kasutamist. Aktsionärid, kes ei ole liikmesriigis, kus on äriühingu registreeritud asukoht, peaksid saama oma õigusi seoses üldkoosolekuga kasutada sama hõlpsasti kui äriühingu registreeritud asukohas olevad aktsionärid. Seaduse vastuvõtmisel saavad Eesti aktsiaseltsid ja osaühingud soovi korral oma aktsionäridele ja osanikele võimaldada üldkoosolekul või osanike koosolekul hääletamist elektrooniliste vahendite abil, kui see on turvaline ja võimaldab isikute identifitseerimist.
2. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (535 SE), mille eesmärk on luua paremad eeldused kaadrikaitseväelaste karjääri edendamiseks, väärtustada võrdsete kutseoskustega teenistujaid ning võimaldada neil teenida vastavaid kutseoskusi eeldavatel ametikohtadel. Eelnõuga pikendatakse ka vanemallohvitseride auastme vanuseid. Samuti sätestatakse üldklausel, mille kohaselt võib ajateenijate põhiõigusi ja -vabadusi piirata seaduses sätestatud alustel. Kui seaduses ei ole piiranguid sätestatud, tuleb kohaldada ainult selliseid piiranguid, mis peavad vastama kaitseväe väljaõppe eesmärgile ja inimväärikuse põhimõttele.
Eelnõuga kaotatakse ka ajateenijatele senikehtinud keeld tegutseda ettevõtjana täisühingus või usaldusühingus ning isiklikult vastutada äriühingu kohustuste eest.
3. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (523 SE), mille eesmärk on senisest täpsemalt ja ammendavamalt reguleerida kõnealuses seaduses rahvusvahelisi sõjalisi peakortereid puudutavat ja anda selgem õiguslik alus kaitseväelaste osalusele operatsioonides peakorteri koosseisus. Seni ei ole seaduses reguleeritud olukorda, kus Eesti kaitseväelasi ei läheta operatsioonile Riigikogu ega muu Eesti asutus või institutsioon, vaid rahvusvaheline sõjaline peakorter. Peakorteri juurde lähetatud Eesti kaitseväelane läheb üle ka selle peakorteri struktuuri, mis tähendab ka seda, et peakorteri ülema käsul on Eesti kaitseväelane kohustatud sõjalises operatsioonis osalema ning tema lähetajaks ei ole mitte kaitseväe juhataja vaid peakorter. Eelnõuga nähakse selline võimalus selgelt ette. Kehtiva regulatsiooni kohaselt on otsustuspädevus Eesti kaitseväelaste sõjalisele operatsioonile saatmise osas ainult Riigikogul.
4. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (576 SE), mis võimaldab alustada teadus- ja arendustegevuse uut evalveerimistsüklit ja lähtuda evalveerimisel sellest, kuidas on evalveerimise tulemusi võimalik kasutada. Senine evalveerimine on olnud ebaproportsionaalselt aega ja ressursse nõudev ning selle tulemuste kasutamine ei ole olnud kulutatud vahenditega proportsionaalne. Evalveerimise eesmärk on siiani olnud kahetine: ühest küljest on oluline saada teavet teadus- ja arendusasutuse teadus- ja arendustegevuse olemasolu kohta, teisalt on püütud evalveerimisel hinnata teadus- ja arendustegevuse taset kvalitatiivselt. Eelnõuga on n-ö lävendi täitmiseks ette nähtud korraline evalveerimine, mis toimub taotleja algatusel, ning riigi vajaduste täitmiseks sihtevalveerimine, millega hinnatakse konkreetset evalveeritavat teemat süvitsi.
5. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud 2010. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (587 SE), mille kulude planeeritud maht on 89,6 ja tulude maht 84 miljardit krooni. Valitsussektori tuleva aasta eelarve puudujääk on planeeritud 3-protsendi piirides SKP-st. Eelarves on kavandatud investeeringuid 10 miljardi ja välisvahendite kasutamist 14,5 miljardi krooni ulatuses. 2010. aasta eurotoetuste kasv suurendab eelkõige keskkonnaministeeriumi, haridus- ja teadusministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalade eelarveid.

Kohtumised, üritused, assambleed

Kell 11.45 – Riigikogu riigikaitsekomisjon peab ühisistungi Soome Eduskunta kaitsekomisjoniga.
* Riigikogu väliskomisjoni esimees Sven Mikser osaleb (20.10-21.10) Rootsis Stockholmis parlamentidevahelisel kohtumisel „Idapartnerluse parlamentaarne mõõde”, mille korraldab Rootsi Riksdagi väliskomisjon.
 
* Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni esimees Ivi Eenmaa (17.10-20.10) ning delegatsiooni liikmed Jüri Tamm (17.10 -21.10), Erki Nool (18.10 -20.10) ning Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul (19.10 – 21.10) osalevad Šveitsis Genfis IPU 121. assambleel. Assambleel arutusele tulevate paneeldiskussioonide teemadeks on koostöö ja jagatud vastutus ülemaailmses võitluses organiseeritud kuritegevusega narkootikumide salakaubanduse, illegaalse relvaäri, inimeste illegaalse transportimise ja piirideülese terrorismi valdkonnas. Samuti käsitletakse parlamentide rolli Aasia arenguriikide ja abistavate doonorriikide vahelise koostöö arendamisel ning noorte osalust demokraatlikes protsessides. Arutusele tulevad veel HIVi/AIDSi ennetustöö ja raviga seotud probleemid, väljakutsed rahvusvahelise humanitaarseaduse väljatöötamiseks, aga ka inimõiguste probleemide kajastamine ülemaailmses perioodilises väljaandes.
Riigikogu pressitalitus
 
 
 
Tagasiside