Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, kaitseminister Jaak Aaviksoo ja regionaalminister Siim-Valmar Kiisler. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 6 Riigikogu liiget. Peaminister vastab küsimustele, mis puudutavad riigieelarvet ja valitsuse sotsiaalpoliitikat, regionaalminister jagab selgitusi haldusreformi ja omavalitsuste rahastamise kohta ning kaitseminister kaitseministeeriumi eelarve kohta.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on 9 valitsuse poolt algatatud eelnõu, millest 1 on kolmandal, 2 on teisel ja 6 esimesel lugemisel.

 1. Kolmandal lugemisel on taimekaitseseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (215 SE), mille eesmärk on lahendada taimekaitseseaduse rakendamisel ilmnenud probleemid, ühtlustada seaduse teksti ja harmoneerida see Euroopa Liidu õigusaktidega. Eelnõu muudab ohtlike taimekahjustajate tõrjeabinõude rakendamisel tekkinud kulude hüvitamise süsteemi. Hüvitama hakatakse hävitatud taimede ja taimsete saaduste maksumust ning hävitatud saagist saamata jäänud tulu. Vastavate kulude hüvitamine tootjale vähendab tootjale ohtliku taimekahjustaja levikust tulenevaid majanduslikke raskusi ja tagab selle, et tootja rakendab tõhusalt kõiki taimekaitseseadusest tulenevaid tõrjeabinõusid. Samuti reguleeritakse eelnõuga järelevalvetasu maksmisel tekkinud probleeme. Järelevalvetasu maksmiseks kohustatud isikule antakse võimalus maksta järelevalvetasu tollikassasse enne, kui kaubasaadetis lubatakse ühendusevälisest riigist Eestisse. Ettevõtjad on üles näidanud huvi maksta järelevalvetasu kohe pärast taimetervise kontrolli, mitte alles kontrollile järgneval kuul.

2. Teisel lugemisel on noorsootöö seaduse ja huvikooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (232 SE), mille eesmärk on laste ja noorte huvitegevuses osalemise võimaluste ja huvihariduse toetamine. Eelnõu kohaselt määratakse igal aastal riigieelarvest toetus valla- ja linnaeelarvetele huviharidust ja huvitegevust pakkuvate institutsioonide kulude osaliseks katmiseks. Eelnõu annab lapsevanemale õiguse esitada omavalitsusele taotlus oma lapse huvitegevuse hüvitamiseks. Eesti rahvastikuregistri andmetel on hetkel 6–19 aastaseid lapsi 212 000. Umbes 50% neist on hõivatud huvitegevuses. Nn ringiraha süsteemi eesmärk on saavutada vähemalt 75% laste ja noorte hõivatus. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval 22. mail.

3. Teisel lugemisel on kutseseaduse eelnõu (213 SE), mille eesmärk on uuendada Eesti kutsete süsteemi õiguslikke aluseid ja viia seni kehtiv 5-tasemelisel kutsete raamistikul põhinev kutsekvalifikatsioonisüsteem üle 8-tasemelisele süsteemile. See tugineb Euroopa Liidus välja töötatud Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule, mis seab aluseks elukestva õppe. Eelnõu kaugemaks eesmärgiks on riikliku kvalifikatsioonisüsteemi loomine, mis ühendaks seni eraldiseisvad haridus-ja kutsekvalifikatsioonisüsteemid sidustatud tervikuks. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval 22. mail.

4. Esimesel lugemisel on perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse ja perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (266 SE). Eelnõuga täiendatakse struktuuritoetuse seadusi nende rakendamisel esile kerkinud puuduste osas, mida seaduste koostamisel ei osatud ette näha. Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse muudatustest on olulisim projektide elluviimise lõpptähtaja pikendamise võimaldamine põhjendatud juhtumite korral. Nii perioodi 2004–2006 kui ka perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seadustes täiendatakse toetuse tagasinõudmise regulatsiooni nende juhtumite osas, mil kahju suurust ei ole võimalik üheselt hinnata, ning tagastamisele kuuluv toetuse osa määratakse protsendina eraldatud toetusest. Lisaks nähakse ette sundtäitemenetluse mehhanismid tagastamisele kuuluva toetuse sissenõudmiseks. Seaduse tasandile tuuakse ka tasumata kuludokumentide alusel toetuse väljamaksmisega seotud sätted, kuna need on kitsendavad ja kohalduvad vaid osade toetuse saajate puhul. Eelnõuga täpsustatakse samuti Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi raames elluviidavate piiriülese koostöö programmidele kohalduvat reeglistikku.

5. Esimesel lugemisel on 1992. aasta rahvusvahelise konventsiooni rahvusvahelise naftareostuskahjude hüvitamise fondi loomisest 2003. aasta protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (247 SE), millega Eesti ühineb nimetatud protokolliga. 2003. aasta protokolliga ühinemise eesmärk on tagada Eestile võimalus taotleda ja saada naftareostuskahju hüvitust rahvusvahelisest lisafondist juhul, kui 1992. aasta vastutuse konventsiooni alusel hüvitist ei maksta või selle alusel makstav hüvitis pole reostuskahjude katmiseks piisav ning samuti pole piisav 1992. aasta fondi konventsiooni alusel rahvusvahelisest fondist makstav hüvitis. Lisafond annab võimaluse hüvitada kannatanule tekitatud kahju täies ulatuses ka suurte naftareostusõnnetuste korral.

6. Esimesel lugemisel on Aafrika ja Euraasia rändveelindude kaitse kokkuleppega ühinemise seaduse eelnõu (258 SE), mille eesmärk on ühineda nimetatud kokkuleppega. Kokkuleppe raames on tekkinud rahvusvaheline teabevõrk, mille kaudu saab kiiret ja kaasajastatud teavet rändel olevate lindude seisundi kohta ning sellest tulenevalt on võimalik ohte täpsemalt hinnata. Vajadusel on võimalik kiirelt võtta kaitsemeetmeid, arvestades mitte ainult Eesti tingimusi, vaid ka kogu rändeala ulatust. See tagab kompleksse lähenemise rändlindude kaitsele. Kokkuleppega kaitstavad linnud on Euroopa Liidus kõrgendatud tähelepanu all ning tulevikus on ka Eestis võimalik seada kokkuleppe toel rohkem tähelepanu vajavatele liikidele täiendavaid kaitsemeetmeid. Kokkuleppega ühinemine loob tunduvalt paremaid võimalusi rahvusvahelistes projektides osalemiseks, teabe ja kogemuste vahetamiseks ning ohustatud loomaliikide kaitse kavandamiseks ja korraldamiseks.

7. Esimesel lugemisel on välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse eelnõu (259 SE), mille eesmärk on kõrvaldada veel esinevad takistused isikute vabalt liikumiselt ja tagada välisriigis kutsekvalifikatsiooni omandanud isikutele õigus töötada Eestis reguleeritud ametikohtadel ja kutsealadel. Töötamise õiguse all mõistetakse juurdepääsu ametikohale või kutsealale, see annab võimaluse taotleda töö alustamist või jätkamist teatud taotletud erialal või kutsealal ning konkureerida tööturul. See ei garanteeri algataja kinnitusel, et isik ka tööle võetakse, kuna lõplikult otsustab selle tööandja.

8. Esimesel lugemisel on väärteomenetluse seadustiku, kohtute seaduse, kriminaalmenetluse seadustiku ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (260 SE), mille eesmärk on täpsustada kohtunike, väärteomenetluses osalevate kaitsjate ning tsiviil- ja kriminaalmenetluses osalevate lepinguliste esindajate haridusnõudeid ning viia nende nõuete sõnastus kooskõlla haridusvaldkonna terminoloogiaga. Algataja hinnangul ei too tehtavad parandused kaasa põhimõttelisi muudatusi, küll aga muudavad lihtsamaks nimetatud isikute kvalifikatsiooninõuetele vastavuse hindamise.

9. Esimesel lugemisel on ülikooliseaduse, erakooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse ning nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (272 SE), mis põhiosas on seotud kõrgharidusstrateegias ja selle rakendussplaanis aastateks 2008-2010 kokkulepitud tegevuste elluviimisega. Seaduse jõustumise korral võib alates 2012. aastast kõrgharidustaseme õpet läbi viia üksnes juhul, kui Vabariigi Valitsus on andnud selleks õiguse kõrgharidusstandardis. Algataja hinnangul võib selle tulemusel juhtuda, et mõned koolitusload, aga ka akrediteerimisotsused kehtivad lühema perioodi jooksul, kui nende kehtivusaeg on kehtivate regulatsioonide järgi. Algataja väitel ei too see siiski kaasa õiguskindluse põhimõtte riivet.

Üritused, konverentsid, valimised Gruusias

Kell 17.00 – rahvusvahelise Kuuba rahva solidaarsuspäevaga seoses avab Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland Okupatsioonide Muuseumis Madli Lääne fotonäituse „Kohtumine Kuubaga” ja korraldab vastuvõtu Kuuba rahva solidaarsuspäeval osalejatele. Seejärel toimub poliitvangide olukorrast rääkiva dokumentaalfilmi „Naised valges” esmalinastus Eestis. Kuuba solidaarsuspäeva korraldab Riigikogu Kuuba demokraatia toetusgrupp. Üritus on avalik ja kõik osalejad on oodatud!

* Riigikogu esimees Ene Ergma, Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste ja Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osalevad (21.05-24.05) Prantsusmaal Strasbourgis Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee liikmesriikide parlamentide esimeeste konverentsil. Konverentsil käsitletakse kaht põhiteemat: parlamendid ja tsiviilühiskond ning rahvusparlamendid ja Euroopa Nõukogu – edendades demokraatlikke väärtusi, väärtustades inimõigusi ning õigusriiki.

 * Riigikogu liikmed Helmer Jõgi, Mart Laar, Väino Linde, Mati Raidma ja Evelyn Sepp osalevad (17.05-23.05) vaatlejatena Gruusia parlamendivalimistel.

* ENPA Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb (20.05-23.05) ENPA delegatsiooni koosseisus vaatlejana Gruusia parlamendivalimistel.

* OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Mart Nutt ja asendusliige Jaanus Marrandi osalevad (17.05-23.05) OSCE PA delegatsioonis vaatlejana Gruusia parlamendivalimistel.

* NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Kadri Must osaleb (18.05-23.05) NATO PA delegatsiooni koosseisus vaatlejana Gruusia parlamendivalimistel.

* ENPA Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb (18.05-23.05) Prantsusmaal Pariisis ENPA migratsiooni-, põgenike- ja rahvastikukomitee istungil. Arutusel on asüüli puudutavate otsuste kvaliteet Euroopa Nõukogu liikmesriikides, samuti migratsiooniprobleemid ning põgenikega seonduvad küsimused nagu põgenike eluaseme probleemid.

* Riigikogu majanduskomisjoni delegatsioon eesotsas komisjoni esimehe Urmas Klaasiga on (19.05-23.05) Ukraina Ülemraada esimehe Arseni Jatseniuki kutsel visiidil Ukrainas. Visiidi käigus kohtub Riigikogu majanduskomisjoni esindus Ülemraada esimehe, Ülemraada majanduskomisjoni, transpordikomisjoni ja energeetikakomisjoniga. Samuti on kavas kohtumised Ukraina transpordiministeeriumis. Ülemraadas toimuvate kohtumiste teemadeks on transpordi arendamine, transiit, logistika, teedeehitus, sadamate arendamine ja energeetika. Ka külastatakse Dnepropetrovskit ja Zaporožjet. Kavas on kohtumised oblasti kuberneri ja linnapeaga. Tutvutakse Dnepropetrovski ettevõtetega ja kohtutakse ka Ukrainas tegutsevate Eesti ettevõtjatega. Delegatsiooni kuuluvad veel komisjoni aseesimees Kalev Kallo ning liikmed Taavi Veskimägi, Margus Lepik, Aivar Riisalu ja Ester Tuiksoo.

* Riigikogu liige Erki Nool osaleb (20.05-22.05) Itaalias Sorrentos Euroopa Olümpiakomitee kergejõustiku komisjoni koosolekul.

* Riigikogu aseesimees Jüri Ratas (21.05-23.05) ja Riigikogu liige Rein Ratas (22.05-23.05) osalevad Belgias Brüsselis Euroopa Komisjoni korraldataval Euroopa Rohelise pealinna tiitli avaüritusel.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside