Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad kultuuriminister Laine Jänes, regionaalminister Siim Valmar Kiisler ja välisminister Urmas Paet. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 5 Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad regionaalpoliitikat, Eesti välismajanduspoliitikat, kultuuriministeeriumi halduskorraldust ja Vene-Gruusia konflikti. Küsimuste esitajate järjekord ja valdkonnad asuvad siin.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on 5 valitsuse algatatud eelnõu, millest 2 on teisel ja 3 esimesel lugemisel.

1. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele rahvusvahelistes äritehingutes välisriigi ametiisikute altkäemaksu andmise vastu võitlemise konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (361 SE). Eelnõuga ratifitseeritava konventsiooni eesmärk on võitlus välisriigi ametiisikule altkäemaksu andmisega rahvusvaheliste äritehingute sõlmimisel ning ausa konkurentsi ja rahvusvahelise majanduse arengu soodustamine. Konventsiooni kohaselt kriminaliseeritakse nende isikute käitumine, kes annavad välisriigi ametiisikule altkäemaksu, et saada soodustusi rahvusvahelises äritegevuses. Samuti lasub konventsiooniosalisel kohustus võtta täiendavaid meetmeid altkäemaksukuritegude tõkestamiseks, eelkõige läbipaistva raamatupidamise ning riikidevahelise koostöö korraldamise kaudu.

2. Teisel lugemisel on mahepõllumajanduse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (390 SE), mille eesmärk on viia kehtiv seadus kooskõlla 1. jaanuaril 2009 kehtima hakkavate Euroopa Liidu määrustega ja Veterinaar- ja Toiduameti järelevalvevaldkondade täpsem määratlemine. Muudatuste jõustumisel tõhustub riiklik järelevalve mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsevate isikute üle, selgemalt eristatakse järelevalveasutuste kontrollitavad valdkonnad. Tõendavate dokumentide väljastamine mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsevatele isikutele muudab nende poolt toodetavate toodete mahepõllumajandusele viitava märgistamise õiguspärasuse kontrollimise lihtsamaks ning see peaks vastavalt tõstma mahetoodete usaldusväärsust tarbijate seas.

3. Esimesel lugemisel on  tulumaksuseaduse ja kinnisasja sundvõõrandamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (400 SE), millega sätestatakse avaliku võimu õigus sõlmida kinnisasja omanikuga kinnisasja võõrandamistehinguid kinnisasja omandamiseks. Eelnõuga tagatakse kinnisasjade omanike võrdne kohtlemine ning ühtlasi võib eelnõus sätestatud tulumaksu tasumise kohustusest vabanemine motiveerida kinnisasja omanikke sõlmima riigi või kohaliku omavalitsuse üksusega kokkuleppeid, mistõttu kaob vajadus nö formaalselt läbiviidavate sundvõõrandamismenetluste järele.

4. Esimesel lugemisel on terrorismi ennetamise Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (403 SE). Sellega ratifitseeritava konventsiooni eesmärk on tugevdada konventsiooniosaliste jõupingutusi, et nii riigisiseste meetmetega kui ka rahvusvahelise koostöö kaudu ennetada terrorismi ja selle negatiivset mõju inimõigustele, esmajoones õigusele elada.

5. Esimesel lugemisel on konsulaarseaduse eelnõu (378 SE), mille eesmärk on uuendada konsulaarametniku koolituse ülesehitust ja sisu, viia vajadustega kooskõlla aukonsuli volitusi ja tegevust käsitlevad sätted, muuta ja täiendada konsulaarametniku ja aukonsuli konsulaartoiminguid ning lisada viisade andmise võimalus esinduslepingute kohaselt. Eelnõu eesmärk on parandada ka konsulaarabi kättesaadavust nii Eesti kodanikele kui ka Eestis elavaile välismaalasele ning ajakohastada konsulaarametniku aruandlust ja konsulipatendiga seonduvat.

Päevakord asub siin

Üritused

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Riigikogu hoone kunstisaalis Tiiu Pallo-Vaigu näituse „Piirideta akvarell“.

* Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof osaleb (20.01-21.01) Brüsselis Europarlamendi korraldataval 3. emakakaelavähi ennetamise teemalisel konverentsil.

* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Tatjana Muravjova osaleb (20.01-22.01) Taanis Kopenhaagenis ja Rootsis Malmös Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi tööjõu ja sotsiaalküsimuste töörühma koosolekul.

* Riigikogu liige Mart Jüssi osaleb (20.01-21.01) Moskvas Ülevenemaalise Ametkondadevahelise Mereressursside Komitee konsultatiivkohtumisel arktiliste merede kaitse ja kasutuse teemal.

 * Riigikogu liige Taavi Veskimägi osaleb (20.01-22.01) Pariisis Euroopa Rahvapartei majandus- ja sotsiaalpoliitika töörühma koosolekul.

* Riigikogu liige Ott Lumi osaleb (21.01-22.01) Prantsusmaal Pariisis Euroopa Rahvapartei majandus- ja sotsiaalpoliitika töörühma koosolekul.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside