Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad justiitsminister Rein Lang, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ning regionaalminister Siim-Valmar Kiisler. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 9 Riigi kogu liiget. Küsimuste esitajate järjekorra ja valdkonnad leiad siit.

Kell 14 täiskogu istung

Päevakorras on 7 eelnõu, millest 1 tuleb kolmandale, neli teisele ja 2 esimesele lugemisele.

1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (114 SE), millega alates 2008. aasta 1. oktoobrist likvideeritakse Viru Ringkonnakohus. Sellest tulenevalt suunatakse Viru Maakohus Tartu Ringkonnakohtu alluvusse. Selle põhjuseks on algataja kinnitusel Viru Ringkonnakohtu ebaefektiivsus: tulenevalt koormuse erinevusest läheb ühe asja lahendamine Viru Ringkonnakohtus praegu riigile maksma 53% rohkem kui Tallinna Ringkonnakohtus. Agataja kinnitusel on väikese koormusega Viru Ringkonnakohtus lahendamata tsiviilasjade arv tublisti suurenenud, samal ajal kui hoopis suurema töökoormusega Tallinna Ringkonnakohtus ei ole lahendamata asjade arv viimastel aastatel kasvanud ja haldusasjades on see aastatel 2004–2006 koguni vähenenud 44% võrra.

2. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (166 SE), millega karmistatakse arvutisüsteemi vastu toime pandud kuritegevusega seotud karistusi. Eelnõu kohaselt karistatakse arvutisüsteemi toimimise ebaseadusliku häirimise või takistamise eest andmete sisestamise, edastamise, kustutamise, rikkumise, muutmise või sulustamise teel rahalise karistuse või kolme- kuni viieaastase vangistusega (senise ühe kuni kolme aasta asemel). Samad karistusmäärad on ette nähtud ka nuhkvara, pahavara või arvutiviiruse levitamise eest.

3. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud riigipiiri seaduse ning laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise seaduse eelnõu (160 SE), mille eesmärk on takistada ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelevate laevade nimekirja kantud laevade tegevust, keelates ebaseadusliku kalapüügiga tegelevate kalalaevade sadamasse sisenemise, prahtimise, oma lipu alla võtmise ja nende abistamise. Eelnõuga kehtestatavad muudatused tulenevad Euroopa Liidu Nõukogu määruse nr 41/2007 lisas XVII kehtestatud nõudeist, mis lähtuvad NAFO (Northwest Atlantic Fisheries) ja NEAFCi (North-East Atlantic Fisheries Commission) rahvusvahelistest kokkulepetest.

4. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud välismaalaste seaduse ja riigilõivu seaduse muutmise seaduse eelnõu (183 SE), millega muudetakse tööjõu sissetoomist puudutavaid sätteid. Muuhulgas tõstab eelnõu sisserände piirarvu 0,05%-lt 0,1%-ni Eesti alalisest elanikkonnast, mis hinnanguliselt võimaldab aastas sisse tuua kuni 1300 spetsialisti. Eelnõuga seatakse tööandjale kohustus tasuda väljastpoolt Eestit värvatud töötajale palka, mille suurus on vähemalt võrdne Eesti aasta keskmise palga ja koefitsiendi 1,24 korrutisega. Agataja hinnangul piirab see odava tööjõu sissetoomist ja tagab olukorra, et tööandaja on huvitatud ennekõike kõrgema kvalifikatsiooniga töötajate palkamisest. Lisaks lühendab eelnõu tööturuameti otsimisperioodi kahelt kuult kolmele nädalale ja näeb ette viisataotlejalt või viibimisaja pikendamise taotlejalt sõrmejälgede võtmise, mis tuleneb Euroopa Parlamendi ja Nõukogu vastavast määrusest.

5. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (67 SE), mille eesmärk on tagada isikute kaitse diskrimineerimise eest rassi, rahvuse, nahavärvuse, usutunnistuse või veendumuste, vanuse, puude või seksuaalse suundumuse alusel. Muuhulgas näeb eelnõu ette võrdse kohtlemise voliniku ametisse nimetamise. Voliniku nimetab ametisse sotsiaalminister ja tema ametiaeg on viis aastat.

6. Esimesele lugemisel on valitsuse algatatud toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu (191 SE), eesmärgiks on täiendada nende eritoitude loetelu, mille puhul tuleb nende turuleviimisest teavitada veterinaar- ja toiduametit. Nende toitude hulgas on meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ette nähtud eritoit ja imiku piimasegu. Algataja kinnitusel võimaldab imiku piimasegu turuleviimisest teavitamine saada järelevalveasutusel paremat ülevaadet turule viidavatest toodetest ja seeläbi hõlbustada tõhusat järelevalvet.

7. Esimesele lugemisel on valitsuse algatatud välismaalaste seaduse § 1028 muutmise seaduse eelnõu (173 SE), mis võimaldada Euroopa Liidus elavatel kolmanda riigi kodanikest kooliõpilastel osaleda kooliekskursioonidel viisavabalt.

Päevakord asub aadressil https://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=tk_nadal

Üritused, konverentsid, seminarid

Kell 11. 30 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Kurtna Lasteaed-Algkooli EV 90. aastapäeva pidulikul kontserdil.

Kell 9.30 – Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland esineb EV 90. aastapäeva raames Kallavere Gümnaasiumis.

Kell 12.15 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Tallinna Heleni Koolis EV 90. aastapäeva aktusel, kus ta esineb kõnega.

* OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Paul-Eerik Rummo (20.02-23.02) ja liikmed Mart Nutt ja Toivo Tootsen (20.02-24.02) osalevad Austrias Viinis OSCE PA talveistungil.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb (20.02-21.02) Prantsusmaal Pariisis Eesti Vabariigi 90. aastapäevale pühendatud konverentsil „Euroopa Liidu liikmeks olemine ja tulevikuperspektiivid“.

* Riigikogu liige Maret Merisaar osaleb (18.02-20.02) Rootsis Stockholmis Rahvusvahelise Veeinstituudi korraldataval seminaril, kus käsitletakse rahvusvahelist koostööd vesikondade majandamisel.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside