Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele peaminister Andrus Ansip, kaitseminister Jaak Aaviksoo ja rahandusminister Jürgen Ligi. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 6 Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad tööpuudust, kaitseministeeriumi eelarvet, välismissioone, Eesti eurole ülemineku plaani, riigi abi hättasattunud omavalitsustele ja NATO kaitseplaani.
 
Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras
on 9 eelnõu, millest 2 on kolmandal, 6 teisel ja 1 esimesel lugemisel.
1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (438 SE), mille eesmärk on tõhustada võitlust kartellide ja muude raskete konkurentsiõiguse rikkumistega.
2. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud kohtuekspertiisiseaduse, kriminaalmenetluse seadustiku, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja surma põhjuse tuvastamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (606 SE), mille eesmärk on sätestada seadusega kohtuekspertiisi hinnad, et tagada hindade kehtestamise protsessi kooskõla põhiseadusega. Sama eelnõuga kehtestatakse fikseeritud hinnad ka kohtupsühhiaatriaekspertiisidele ning kohtupsühhiaatria-kohtupsühholoogia kompleksekspertiisidele.
3. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni korruptsioonivastase konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (566 SE), millega ratifitseeritava konventsiooni eesmärk on tõhusalt võidelda korruptsiooniga kõigis selle ilmingutes, nii avalikus kui ka erasektoris. Seejuures lähenetakse probleemile mitte kitsalt korruptiivsete tegude kriminaliseerimisega, vaid suurt tähelepanu on pööratud ka korruptsiooni ennetamisele, kuritegelikul teel saadud tulu rahapesu vältimisele, vara tagastamisele selle päritoluriiki, läbipaistvale ja ausale avalike asjade haldamisele ning riikide koostööle nii õiguse kui ka muude korruptsioonivastaste meetmete arendamise vallas.
4. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud kaitseväe korralduse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (634 SE), mille oluliseim eesmärk on kaitseväe õppeasutuste ühendamine üheks kaitseväe struktuuriüksuseks. Selle käigus korraldatakse Kaitseväe Võru Lahingukool Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste kutseharidust andvaks struktuuriüksuseks.
5. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (625 SE), mille koostamise eesmärk on alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse kooskõlla viimine uue EÜN direktiiviga 2008/118/EÜ, mis käsitleb aktsiisi üldist korda ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 92/12/EMÜ. Peamiste muudatustena ei rakendata aktsiisikaubale aktsiisijärelevalvet, kui see on tollijärelevalve all; võimaldatakse kolmandast riigist imporditud kauba liikumist ühenduse territooriumil aktsiisijärelevalve all ilma tolliformaalsuste rakendamiseta; kohustatakse elektroonilise saatelehe kasutamine liikmesriikide vahelise kauba veo puhul ajutises aktsiisivabastuses; täpsustatakse aktsiisimaksjate loetelu rikkumiste juhtudel ja aktsiisi maksmise eest vastutamise sätteid kauba veol; täpsustatakse teises liikmesriigis tarbimisse lubatud kauba maksustamise sätteid jne.
6. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud veeseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (581 SE), millega lisatakse kehtivasse õigusesse avalikesse veekogudesse kaldaga püsivalt ühendamata ehitiste (nt tuuleelektrijaamad) ehitamise regulatsioon.
7. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud raudteeseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (573 SE), mille eesmärk on ajakohastada raudteeseaduses kehtestatud vastutuskindlustuse miinimummäärad, ühtlustada avalikuks raudteeks mitte määratud raudteede majandamise korda ning muuta vedurijuhiloa väljastamise korda.
8. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud audiitortegevuse seaduse eelnõu (488 SE), mille eesmärk on ajakohastada audiitortegevust ja viia seadusesse antud valdkonnas toimunud muudatused. Sisemise audiitortegevusega seonduvalt on eelnõus keskendutud eri- ja kutsealasele kvalifikatsioonile ja siseauditeerimise sidususele välisauditi funktsiooniga. Nii sise- kui välisaudiitori kutsetegevuse regulatsiooni väljatöötamisel on aluseks võetud parimat rahvusvahelist praktikat. Mõlemal juhul juhindutakse Eesti õigusaktide väljatöötamisel ja kehtestamisel kutset esindavate rahvusvaheliste organisatsioonide poolt väljatöötatud ja kinnitatud põhimõtetest ja standarditest.
9. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud ravimiseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (643 SE), mille eesmärk on korrigeerida ravimiregulatsiooni vastavalt Euroopa Liidu ravimialasele õigustikule ja praktikas ilmsiks tulnud probleemidele ning parandada riigi rahaliste vahendite eesmärgipärast ja otstarbekat kasutust. Eelnõuga täpsustatakse ravimialase haldusmenetluse ja järelevalve korraldust; vähendatakse väikelinnade apteekidele kehtestatud nõudeid, et tagada apteegiteenuse osutamise jätkusuutlikkus väiksema ravimite kasutajaskonnaga piirkondades; kaasajastatakse ravimite müügiloa taotlemise ja hoidmise nõudeid ning antakse seaduse täitmise üle järelevalvet teostavatele ravimiametile ja terviseametile õigus tutvuda järelevalve käigus ka väljastatud retseptidega. Riigi rahaliste vahendite eesmärgipärasema  kasutuse eesmärgil defineeritakse ravimi jaemüügihind, millest lähtuvalt Eesti Haigekassa ravimi eest tasumise kohustuse üle võtab; kehtestatakse Eesti Haigekassa ravimite loetellu kantud ravimitele ühesugune kord piirhindade ja hinnakokkulepete rakendamiseks ning antakse sotsiaalministeeriumile võimalus algatada hinnakokkuleppe menetlust, et lüheneksid ravimite reaalse soodustuse jõustumise ajad.
NB! Täielikuma ülevaate saamiseks tutvu ka eelnõude seletuskirjadega.

Kohtumised, konverentsid

Kell 17
– Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Gruusia presidendi Mikheil Saakašviliga.

Kell 17.30
– Gruusia president annab Riigikogu Valges saalis Mart Laarile üle Püha Georgi ordeni.
 

* Riigikogu Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Mart Jüssi osaleb (20.01-22.01) Saksamaal Hamburgis ja Rostockis Läänemeremaade Parlamentaarse konverentsi merendustöörühma töös.

  
* Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb (20.01-22.01) Pariisis ECRI (European Commission against Racism and Intolerance) riikidevahelise 4. töörühma koosolekul.
 
* Riigikogu liige Marek Strandberg osaleb (15.01-22.01) Araabia Ühendemiraatides Abu Dhabis rahvusvahelisel taastuvenergia agentuuri asutamisel ja konverentsil „Maailma tuleviku energia tippkohtumine 2010“.
 
Riigikogu pressitalitus
 
 

 

Tagasiside