Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, sotsiaalminister Jaak Aab ja välisminister Urmas Paet. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 10 Riigikogu liiget. Peaministrile esitatavate küsimuste teemaks on koostöö „Ühtse Venemaaga”, kodakondsuse andmine, topeltkodakondsus ja riigivara „Sakala Keskus” saatus; välisminister vastab küsimustele välispoliitikast, Eesti riigi huvide esindamisest ja Euroopa Liidu naabruspoliitikast; sotsiaalminister jagab selgitusi meditsiinitöötajate palkade kohta.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on 17 eelnõu, millest 1 on kolmandal lugemisel, 9 on teisel ja 7 esimesel lugemisel.

1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (975 SE), mis muuhulgas laiendab seaduse kohaldamisala ka FIE tööle. Eelnõu kohaselt peab FIE igas tööolukorras tagama temale kuuluvate töövahendite, isikukaitsevahendite ja muude seadmete korrasoleku ja nõuetekohase kasutamise. Ka kohustab eelnõu tööandjat tagama töötajaile võimaluse puhkeruumi kasutamiseks, kui see on vajalik töötajate tervise ja ohutuse tagamiseks. Samuti paneb eelnõu tööandjale peale hulganisti kohustusi, mis soetud tööõnnetuste ennetamisega. Nii peab tööandja korraldama töökeskkonna riskianalüüse, mille käigus selgitatakse välja töökeskkonna ohutegurid, mõõdetakse vajadusel nende parameetrid ning hinnatakse riske töötaja tervisele ja ohutusele. Lisaks peab tööandja töökeskkonna riskianalüüsi alusel koostama kirjaliku tegevuskava, milles nähakse ette ettevõtte kõikidel tegevusaladel ja juhtimistasanditel korraldatavad tegevused töötajate terviseriski vältimiseks või vähendamiseks.

3. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud Eesti Rahvusringhäälingu seaduse eelnõu (965 SE), mille peamine eesmärk on ETV ja Eesti Raadio liitmine ühtseks kaasaegseks ringhäälinguks. Eelnõu põhiline arutelu on olnud keskendunud ringhäälingunõukogu moodustamise põhimõtetele. Selles osas jäi eelnõusse 6. detsembril täiskogus  heaks kiidetud muudatusettepanek, mille kohaselt koosneks ringhäälingunõukogu nii Riigikogu liikmetest kui ka ringhäälinguvaldkonna tunnustatud asjatundjatest. Nii kuuluks ringhäälingunõukogusse üks esindaja igast Riigikogu fraktsioonist ja neli asjatundjat rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjate hulgast. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval 21. detsembril, kuid komisjon langetas ka otsuse, et juhul kui täiskogu hääletab eelnõusse Keskerakonna fraktsiooni ja Reformierakonna fraktsiooni esitatud muudatusettepaneku, mis näeb ette nõukogu moodustamise vaid poliitikutest, siis eelnõu teine lugemine katkestatakse.

4. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud kindlustustegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (995 SE), mille heaks kiitmisel on alates 1. jaanuarist 2007 kindlustusandjate omavahendite miinimumi nõue senisest kõrgem, samuti tõusevad omavahendite normatiivi arvutamisel kasutatavad piirmäärad. Muudatuste kohaselt peab kindlustusandja omavahendite miinimum olema vähemalt 3,2 miljonit eurot, kui kindlustusandjal on õigus tegeleda edasikindlustusega, elukindlustusega või kindlustustegevuse seaduse § 12 punktides 10 – 15 sätestatud kahjukindlustuse liikidega ning 2,2 miljonit eurot ülejäänud kindlustustegevuse liikide korral. Ka paneb eelnõu kindlustusmaaklerile kohustuse teavitada klienti vahendustasu suurusest, sealhulgas kindlustusandjalt saadava vahendustasu suurusest iga vahendatava kindlustuslepingu kohta eraldi. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval 21. detsembril.

5. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud elektroonilise side seaduse ja ringhäälinguseaduse muutmise seaduse eelnõu (1024 SE), mille eesmärk on sätestada mõisted “multipeks” ja “multipleksiteenus”. Samuti kehtestab eelnõu erinõuded multpleksiteenuse osutamisele ja sõnastab rakendussätted digitaalringhäälingule üleminekuks, viies ringhäälinguseadusesse digitaalringhäälingu mõiste ja vastava regulatsiooni. Multipleks on eelnõu kohaselt seade, mille abil muudetakse ringhäälingu saated ja programmid ning andmesideteenused ühtseks digitaalseks andmevooks, mis edastatakse raadiosaateseadmesse; multipleksiteenus on elektroonilise side teenus, millega multipleksi omanik võimaldab kliendile juurdepääsu tema digitaalsete ringhäälingu saadete ja programmide ning andmesideteenuste ühtseks andmesidevooks muutmiseks ja edastamiseks raadiosaateseadmesse. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval 21. detsembril.

6. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (1035 SE), mille kohaselt võimaldab kool põhiharidust omandaval õpilasel tasuta kasutada kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti ning üldkeskharidust omandavale õpilasele kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval 21. detsembril.

7. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud huvikooli seaduse eelnõu (994 SE), mille eesmärk on edasi arendada ja korrastada kohalike omavalitsuste valduses olevate huvikoolide loomise ja korralduse põhimõtteid andes kohalikele omavalitsustele suurema vastutus- ja otsustusõiguse võrreldes kehtiva seadusega. Ka on eelnõu eesmärk luua riigile võimalus omada ülevaadet huvikoolide hetkeseisust Eestis, nende erinevatest liikidest ning laste arvust. Kohalike omavalitsuste poolt on selge soov riigieelarvest huvikoolide tegevuseks toetust saada. Selleks, et luua võimalusi huvikoolide toetamiseks riigieelarvest ja toetuse läbipaistvaks eraldamiseks, on vaja määratleda, mis on huviharidus, millistele nõuetele selle kvaliteet peab vastama ning milline on õppe sisu. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval 21. detsembril.

8. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse § 58 muutmise seaduse eelnõu (989 SE), mille eesmärk on asendada seni seaduses kasutusel olnud termin „huvialaharidus” uue terminiga „huviharidus”. Ettepaneku selleks tegi haridus- ja teadusministeeriumile Eesti Noorsootöö Keskuse juures tegutsev huvialahariduse ümarlaud. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval 21. detsembril.

9. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud kutseõppeasutuse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (1016 SE), mille väljatöötamise tingis kutseõppeasutuse seaduse uus 1. jaanuaril 2006 jõustunud redaktsioon, millega nimetati ümber seni kasutuses olnud kaks kutseõppeliiki ning rakendati uued kutseõppeliigid. Ühe olulise muudatusena laiendab eelnõu tasuta koolilõuna saajate ringi ka uutel kutseõppeliikidel õppijatele. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval 21. detsembril.

10. Teisel lugemisel on Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni, Isamaaliidu fraktsiooni ja Res Publica fraktsiooni algatatud sõjahaudade kaitse seaduse eelnõu (1001 SE), mille eesmärk on reguleerida sõjategevuse tagajärjel surnud isikute säilmete kaitset vastavalt Eesti rahvusvahelistele kohustustele. Eelnõu seletuskirja kohaselt võib kohustus sõjahaudade kohaseks tähistamiseks ja austamiseks tingida ka seal paiknevate säilmete ümbermatmise vajaduse olukorras, kus sõjahauad asuvad kohas, mis ei võimalda piisavalt tulemuslikult sõjahaudade ja säilmete väärikat kohtlemist ning mida ei saa käsitleda väärika viimse rahupaigana.

Täielik päevakord asub aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside