Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas peaministri ülesannetes, kaitseminister Jaak Aaviksoo ning keskkonnaminister Jaanus Tamkivi. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 4 Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad riigigümnaasiumeid, maareformi kaitsealadel, õppevormide paljusust haridussüsteemis  ja Euroopa Liidu merestrateegiat.
 
Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras
on 11 eelnõu, milles 1 on kolmandal, 8 teisel ja 2 esimesel lugemisel.
1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud spordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (678 SE), millega luuakse riigi infosüsteemi kuuluv spordi andmekogu. Viimase eesmärk on pidada arvestust Eesti spordiorganisatsioonide, spordikoolide, spordiehitiste ja treenerite üle, et tõhustada sporditegevuse korraldust, juhtimist ja sporditegevuses osalemist. Ka esitab eelnõu nõude, et riikliku toetuse saamiseks peab spordiorganisatsioonil olema arengukava, spordiorganisatsioon peab olema kantud spordi andmekogusse ja ta on õigeaegselt ajakohastanud enda kohta eelmisel kalendriaastal spordi andmekogusse kantud andmed.
2. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Itaalia Vabariigi valitsuse vahelise investeeringute soodustamise ja kaitse lepingu ratifitseerimise seaduse kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (747 SE), mille eemärk on tunnistada kehtetuks Eesti Vabariigi valitsuse ja Itaalia Vabariigi valitsuse vahelise investeeringute soodustamise ja kaitse lepingu ratifitseerimise seadus, kuivõrd välislepingu tähtaeg sai täis 9. mail 2010 ja selle kehtivus on lõppenud. Leping lõpetati Itaalia ettepanekul,  et tagada kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide investorite võrdne kohtlemine ELi õigusaktidest tulenevalt.
3. Jätkub valitsuse algatatud liiklusseaduse eelnõu (475 SE) teine lugemine. Eelnõule on teise lugemise jätkamiseks laekunud 81 muudatusettepanekut, mis puudutavad põllumajanduslike masinatega seotud regulatsioone ja nende masinate juhtimisõigust, samuti kergliiklusega seotud temaatikat. Komisjon ei toetanud muudatusettepanekuid, mis lubaksid sõita jalgrattaga kõnniteel.
4. Jätkub valitsuse algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE) teine lugemine. Eelnõule laekus teise lugemise jätkamiseks 303 muudatusettepanekut. Muuhulga kaotatakse eelnõust sätted, mille eesmärk oli põhikool ja gümnaasium lahutada.
5. Jätkub valitsuse algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (180 SE) teine lugemine. Eelnõule lisandus rahanduskomisjoni üks redaktsiooniline muudatusettepanek. Eelnõu eesmärk on tagada füüsilisest isikust ettevõtja võrdne kohtlemine väärtpaberitehingutest saadud kasumi maksustamisel. Eelnõus on pakutud välja investeerimiskonto kasutamisel põhinev süsteem, mis võimaldab teatud enamlevinud liiki investeeringutest saadud tulusid ilma maksukohustuseta edasi paigutada. Nii on võimalik tulumaksukohustust edasi lükata, kui isik määratleb pangakonto enda investeerimiskontona, kannab sellele raha ja seejärel soetab selle raha eest väärtpabereid (või muid finantsinstrumente). Nende väärtpaberite võõrandamisest saadud raha tuleb taas kanda investeerimiskontole, siis ei teki sellest võõrandamistehingust kohest maksukohustust ja saadud raha on täies ulatuses võimalik edasi investeerida järgmistesse väärtpaberitesse. Tulumaksukohustus tekib siis, kui kontolt võetakse välja rohkem raha kui sinna sisse on pandud. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval, 3. juunil.
6. Jätkub valitsuse algatatud hoiu-laenuühistu seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (240 SE) teine lugemine. Eelnõule laekus teise lugemise jätkamiseks 13 muudatusettepanekut. Enamiku neist on teinud rahanduskomisjon eelnõu algataja ja Eesti Hoiu-laenuühistute Liidu ettepanekul. Muuhulgas lubab eelnõu moodustada hoiu-laenuühistuid põhimõttel, mille kohaselt on ühistu tegevuspiirkonnaks mitme omavahel piirneva kohaliku omavalitsuse üksuse haldusterritoorium senise ühe haldusterritooriumi asemel. Ka lubab muudetud eelnõu ühistuid moodustada töö-, teenistus- või kutsealasel põhimõttel ning ühiste majanduslike huvide põhimõttel.
7. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud kaugkütteseaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (716 SE), millele laekuks teiseks lugemiseks 2 muudatusettepanekut.  Eelnõu sätestab, et kui tarbija on jätnud võrguettevõtjaga sõlmitud lepingus ettenähtud tasu maksmata, võib eluruumi kütmiseks vajaliku soojusvarustuse ajavahemikus 1. oktoobrist kuni 30. aprillini katkestada üksnes pärast seda, kui käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud teatise saamisest on möödunud 90 päeva ja tarbija ei ole soojusvarustuse katkestamise aluseks olnud asjaolu selle aja jooksul kõrvaldanud. Ka on eelnõusse lisatud sotsiaalhoolekandeseaduse säte, mis täpsustab toimetulekutoetuse määramise ja eluasemekulude katmise aluseid. Muudatusettepaneku kohaselt saab valla- või linnavalitsus läbi sotsiaalnõustamise protsessi saavutatud taotleja nõusoleku alusel kanda seadusega sätestatud ulatuses ja struktuuris arvestatud eluasemekulude katmiseks eraldatud vahendid otse kommunaalteenuseid osutava või osutanud isiku kontole. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval, 3. juunil.
8. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud karistusseadustiku, väärteomenetluse seadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, karistusregistri seaduse ning kriminaalhooldusseaduse muutmise seaduse eelnõu (562 SE), mille eesmärk on luua võimalus üldkasuliku töö kohaldamiseks ka väärtegude puhul ning laiendada elektroonilise valve kohaldamise aluseid. Lisaks sellele on eelnõus esitatud karistusregistri seaduse ning väärteomenetluse seadustiku muudatused, mis tulenevad praktikas üles kerkinud probleemidest seoses karistusest loobumise registreerimisega karistusregistris ning teatud väärtegude menetlemise õiguse andmisega vanglatele. Õiguskomisjon esitas eelnõule teiseks lugemiseks 5 muudatust.
9. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (745 SE), mille eesmärk on luua alus loomakaitseseaduses direktiivi 2007/43 harmoneerimiseks. Eelnõu kehtestab koolituse läbimise nõude broilerite pidamisega vahetult kokku puutuvatele isikutele. Samuti kehtestatakse nõue, et loomkatse läbiviija peab olema läbinud katseloomade kasutamise asjakohase koolituse või peab kaasama loomkatse läbiviimisse asjakohase koolituse läbinud muu isiku. Teiseks lugemiseks laekus eelnõul1 11 muudatusettepanekut. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval, 3. juunil.
10. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud biotsiidiseaduse muutmise seaduse eelnõu (748 SE), mille eesmärk on üle võtta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mille eesmärk on säilitada Euroopas biotsiidide turg ja pikendades selleks biotsiididirektiivis 98/8/EÜ ettenähtud üleminekuperioodi 4 aasta võrra, et oleks võimalik täita toimeainete läbivaatamisprogramm. Eelnõuga täpsustatakse ka kehtiva seaduse reguleerimisala, et see oleks kõigile rakendajatele üheselt arusaadav ning täiendatakse riikliku järelevalvet teostavate asutuste järelevalvepädevust.
11. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (760 SE), mille eesmärk on aidata kaasa töötute tööjõuturule tagasitoomisele ja luua paremad eeldused täiendavate osalise tööajaga töökohtade tekkeks.

Kohtumised, konverentsid, assambleed

Kell 10
– Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna Lehola Lasteaia lastega (Riigikogus).

Kell 11
Jüri Ratas kohtub Tallinna Terakese Lasteaiaga (Riigikogus).

* Riigikogu väliskomisjoni liige Valdur Lahtvee osaleb(2.06-4.06) Brüsselis Euroopa Parlamendi korraldataval välisteenistuse teemalisel arutelul.

 
* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste (2.06-3.06) ning liikmed Sven Sester ja Peep Aru (3.06-4.06) osalevad Leedus Vilniuses Balti Assamblee majanduskomisjoni ja keskkonnakomisjoni ühisistungil ning Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi laiendatud alalise komitee istungil. Muuhulgas on arutusel Rail Baltica ja Visaginase tuumajaama projektid.
* Riigikogu maaelukomisjoni esimees Kalev Kotkas ja keskkonnakomisjoni liige Mark Soosaar osalevad (1.06-2.06) Belgias Brüsselis Euroopa Parlamendi kalanduskomisjoni kohtumisel Euroopa Liidu liikmesriikide rahvusparlamentide esindajatega. Arutusel on ühtse kalanduspoliitika reformiga seotud küsimused.
 * Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb (1.06-4.06) Ukrainas Kiievis ENPA monitooringukomitee raportöörina informatsiooni kogumise missioonil
* Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson, aseesimees Ester Tuiksoo ning liikmed Evelyn Sepp ja Taavi Rõivas osalevad (30.05-2.06) Madridis COSACi XLIII konverentsil. Arutusel on COSACi tulevikuroll ning rahvusparlamentide ja Euroopa Parlamendi suhted Lissaboni lepingu jõustumise valguses. Euroopa Komisjoni president José Manuel Durao Barroso annab ülevaate uue Euroopa Komisjoni poliitilistest prioriteetidest.
* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Silver Meikar osaleb (31.05-2.06) Pariisis ENPA poliitikakomitee istungil. Muuhulgas on arutusel majanduskriisi poliitilised tagajärjed, demokraatia olukord Euroopas, islamism ja islamofoobia Euroopas jmt.
Riigikogu pressitalitus
 
 
 
Tagasiside