Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13infotund

Infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas (peaministri ülesannetes), justiitsminister Rein Lang ja regionaalminister Siim Valmar Kiisler. Küsimuste vastamiseks on registreerunud 6 Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad eelarvekärpeid, regionaalpoliitikat, korrakaitse õiguslikku reguleerimist, ministeeriumide vahelist koostööd, noorte töökohti ja ajakirjanduse õiguslikke aluseid.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on 19 eelnõu, millest 3 on kolmandal, 5 teisel ja 11 esimesel lugemisel.
1. Kolmandal lugemisel on põhiseaduskomisjoni algatatud erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (516 SE), mille eesmärk on tagada isikute kuulumine ainult ühte Eestis registreeritud erakonda ja võimaldada saada aktuaalset ülevaadet erakondade liikmete nimekirjadest. Juhul, kui erakonna liige on korraga enam kui ühe erakonna liikmete nimekirjas, arvestab kohtu registriosakond isiku sellesse erakonda, mille liikmeks astumise aeg on hilisem.
2. Kolmandal lugemisel on Riigikogu kuue fraktsiooni algatatud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse täiendamise seaduse eelnõu (697 SE), millega lisanduvad regulatsioonid võimaldavad Riigikogul sekkuda Euroopa Liidu otsustusprotsessi juhul, kui parlamendi arvates on EL institutsioonid rikkunud subsidiaarsuse põhimõtet. Eelnõu kohaselt võetakse otsus põhjendatud arvamuse esitamiseks Euroopa Liidu seadusandliku akti eelnõu mittevastavuse kohta subsidiaarsuse põhimõttele vastu Riigikogu täiskogus. Sellekohase otsuse eelnõu esitab täiskogule EL asjade komisjon. Ka võib Riigikogu nõuda Vabariigi Valitsuselt, et see esitaks hagi Euroopa Liidu Kohtule juba vastu võetud Euroopa Liidu akti kohta, juhul kui selles on subsidiaarsuse põhimõtet rikutud. Eelnõu kohaselt esitab sellekohase otsuse eelnõu Riigikogu menetlusse kas alatine komisjon või fraktsioon. Lisaks on Riigikogul, tulenevalt nn sillaklauslist, õigus vaidlustada Euroopa Ülemkogu algatus, millega Euroopa Liidu ülemkogu läheb teatud valdkondades ühehäälse otsustamise põhimõttelt üle kvalifitseeritud häälteenamuse põhimõttele.
3. Kolmandal lugemisel on riigikaitsekomisjoni algatatud kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (671 SE), mille eesmärk on määrata seaduse alusel kindlaks ajateenijate põhiõiguste ja -vabaduste piiramine ja viia asendusteenistuse kestus kooskõlla Euroopa Sotsiaalharta põhimõtetega. Eelnõuga reguleeritakse ajateenijate teenistuskohustuste täitmisel esineda võivaid põhiõiguste piiranguid. Lisaks lühendab eelnõu asendusteenistuse kestust ja võrdsustab selle ajateenistuse kestusega. Eelnõu kohaselt lüheneb maksimaalse asendusteenistuse aeg 18-lt kuult 12-le kuule. Eelnõu väljatöötamine tulenes Vabariigi Presidendi otsusest, millega president jättis välja kuulutamata Riigikogu poolt 21. oktoobril 2009 vastu võetud kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse. Presidendi hinnangul oli seadus vastuolus põhiseadusega osas, mis puudutas ajateenija inimväärikuse austamist ja õiguste järgimist.
4. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud päästeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (618 SE), mille eesmärk on täpsustada päästeteenistujate vanaduspensioni ja vanaduspensioni ootel oleva päästeteenistuja toetuse määramise korda, staaži arvestamise korda ning sätestada päästeametniku nimetamine ja määramine muule ametikohale valitsusasutuses ja rahvusvahelises organisatsioonis.
5. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud toote nõuetele vastavuse seaduse eelnõu (702 SE), mille eesmärk on tagada turule lastud toodete ohutus ja nõuetele vastavus ning kaupade vaba liikumine. Tegemist on üldseadusega, mis sätestab toote ohutuse tagamise nõuded, toote nõuetele vastavuse tõendamise, standardimise, akrediteerimise ja turujärelevalve korraldamise alused niivõrd, kuivõrd need ei ole kehtestatud teiste seadustega. Eelnõu on kavas viia kolmandale lugemisele ja lõpphääletusele neljapäeval 20. mail.
6. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud toote nõuetele vastavuse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (703 SE), mille eesmärk on teha vajalikud muudatused lähtuvalt toote nõuetele vastavuse seaduses sätestatud põhimõtetest. Rakendusseadusega tunnistatakse kehtetuks toote ja teenuse ohutuse seadus, toote nõuetele vastavuse tõendamise seadus ning tehnilise normi ja standardi seadus. Nimetatud seaduste regulatsiooni asendab toote nõuetele vastavuse seadus. Eelnõu on kavas viia kolmandale lugemisele ja lõpphääletusele neljapäeval 20. mail.
7. Teisel lugemisel on rahanduskomisjoni algatatud tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (754 SE), mille eesmärk on vähendada Tallinna müügimaksu negatiivseid mõjusid. Eelnõu sätestab üleminekuperioodi hindade uuendamisele ja võimaldab lisada müügimaks hinnale alles kassas, kui kaupleja teenindussaali sissepääsu või kassa juurde on välja pandud vastav informatsioon. Eelnõu on kavas viia kolmandale lugemisele ja lõpphääletusele neljapäeval 20. mail.

NB!
Täieliku ülevaate saamiseks tutvu ka päevakorra ja eelnõude seletuskirjadega.

Kohtumised, istungid, konverentsid
* Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb (19.05-21.05) Prantsusmaal Dunkerque’is ja Belgias Brüsselis VI Euroopa jätkusuutlike linnade konverentsil „Jätkusuutlike linnade loomine – väljakutse kohalikele võimudele”. Ratas esineb üritusel ka ettekandega teemal „Euroopa Rohelise Pealinna tiitli konkurss – ideest teostuseni”.
* Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb (19.05-23.05) Ameerika Ühendriikides Washingtonis konverentsil „NATO evolutsioon: 2010 strateegiline kontseptsioon ja tulevik”, kus ta esineb ka sõnavõtuga.
* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb(18.05-20.05) Prantsusmaal Pariisis monitooringukomitee istungil.
* Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts ja liige Kalev Kallo osalevad (17.05-19.05) Horvaatias Zagrebis WEU Assamblee poliitikakomitee ja avalike suhete komitee istungitel ja seminaril „Lääne-Balkani käesolevad arengud”.

*
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb (17.05-20.05) Prantsusmaal Pariisis ENPA migratsioonikomitee ja monitooringukomitee istungitel.
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside