Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele kaitseminister Urmas Reinsalu (peaministri ülesannetes), põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ning haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 3 Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad ülemiste järve saatust, kooliuuendusi ja gümnaasiumihariduse rahastamist.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on 13 eelnõu, millest 6 on kolmandal, 4 teisel ja 3 esimesel lugemisel.

1. Jätkub teisipäeval täiskogu tööaja lõppemise tõttu pooleli jäänud Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (435 SE) esimene lugemine. Eelnõuga lisatakse peretoetuste hulka koolitoetus, mida kolmekordses lapsetoetuse määras on õigus saada õppeaasta alustamiseks igal lapsel kuni 16. eluaastani ja õppuril kuni 19. eluaastani. Sotsiaalkomisjoni ettepanek on eelnõu tagasi lükata.

2. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (321 SE), millega täiendatakse konkurentsiameti pädevust õigusega kiita heaks ettevõtjate poolt võetavaid kohustusi ja kehtestada ettevõtjatele vajadusel ajutisi meetmeid. See annab konkurentsiametile täiendavaid hoobasid konkurentsijärelevalve teostamiseks ning meetmete rakendamiseks, mis on iga kaasuse asjaolusid ja sellega kaasnevaid tagajärgi arvestades kõige sobivamad ja paindlikumad. Teise lugemise käigus täiendas majanduskomisjon eelnõu sättega, millega pikendatakse konkurentsialaste väärtegude aegumistähtaega seniselt kahelt aastalt kolmele aastale.

3. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (375 SE), mille eesmärk on luua võimalus tõenduskvaliteedi tõstmiseks ja vaidluste vähendamiseks. Eelnõuga luuakse selged alused menetlustoimingute video- ja helisalvestamiseks ning nende salvestiste kasutamiseks tõendina, mis vähendab võimalikke vaidlusi väärtegude tõendamise küsimuses. Eelnõu teine olulisem eesmärk on võimaldada kohtuvälise menetleja ametnikul, kes on vahetult kindlaks teinud väärteo tehiolud, osaleda kohtu- ja kaebemenetluses tunnistajana.

4. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud ehitusseaduse muutmise seaduse eelnõu (429 SE), mille eesmärk on tagada Eesti õigusaktide vastavus Euroopa Liidu õigusaktidele. Alates 01.juulist 2013 muutub kehtetuks Euroopa Liidu Nõukogu direktiiv 89/106/EMÜ ja täies ulatuses on rakendatav Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 305/2011, millega sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/106/EMÜ. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile toob eelnõu kaasa kohustuse anda tegutsemisõigus tehnilise hindamise asutusele, mis vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses nõuetele.

5. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (432 SE), millega tehtavad muudatused käsitlevad volitust, mis on antud ühise põllumajanduspoliitika kohaldamiseks vajalike õigusaktide kehtestamiseks, nn Leader-lähenemist ning toetusraha tagasinõudmist ja -maksmist. Eelnõu võimaldab Vabariigi Valitsusel ja põllumajandusministril üksikjuhtumi reguleerimiseks kehtestada vajadusel üksik- ehk haldusakt Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohaldamise küsimuses, mille otsustamise õigus on Euroopa Liidu õigusakti kohaselt liikmesriigil. Ka suurendab eelnõu nn Leader-lähenemise kohalike tegevusgruppide juhtimise läbinähtavust ja ausust ja mõjutab kohaliku tegevusgrupi liikmeid osalema aktiivsemalt kohaliku tegevusgrupi otsustusprotsessis. Eelnõu ajakohastab samuti toetusraha tagasinõudmist, tagasimaksmist, tagasimaksmise ajatamist ning tagastatavalt summalt intressi arvestamist käsitlevad sätted, viies need vastavusse muutunud Euroopa Liidu õigusaktidega.

6. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu (431 SE), mille eesmärk on viia loomset proteiini sisaldava sööda käitlemist ja kasutamist ning ettevõtte registreerimist ja tunnustamist käsitlevad sätted kooskõlla ELi õigusega. Muudatuste eesmärk on tagada järelevalve teostamine ja tarbijakaitse kõrge tase kogu sööda- ja toiduahelas, parandada söödahügieeni ning vähendada saastunud toodete toiduahelasse sattumise ohtu. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon.

7. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud muuseumiseadus (374 SE), millega kehtestatakse muuseumi tegevuse ja muuseumikogu korralduse alused ning rahvusvahelise näituse omanikule tekkinud kahju riigi poolt hüvitamise tingimused. Olulisemate muudatustena, võrreldes 1996. aasta muuseumiseadusega, piiratakse seaduse kohaldamisala (automaatselt ei kohaldu enam munitsipaalmuuseumidele ja avalik-õigusliku juriidilise isiku muuseumidele), määratletakse muuseumikogu täiendamise põhimõtted ning laiendatakse muuseumide ringi, kellele võib riigile kuuluva muuseumikogu kasutada anda. Lisaks muudetakse museaalide digitaalsed kujutised ja digitaalsed museaalid veebis kõigile tasuta kättesaadavaks.

8. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud Riigikogu otsus “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis” (437 OE), mis võimaldab kasutada kuni kaheksat kaitseväelast 2013. aasta 31. detsembrini Malis Euroopa Liidu väljaõppemissioonil EUTM Mali (European Union Training Mission in Mali). Kaitseväe isikkoosseisule seatud ülempiiri võib suurendada kuni 16 kaitseväelaseni rotatsiooniperioodil ühe kuu jooksul alates rotatsioonis osalevate kaitseväelaste saabumisest Malisse. EUTM Mali eesmärk on pakkuda Mali relvajõududele sõjalist ja väljaõppealast nõustamist.

9. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (340 SE), mille eesmärk on hariduskorralduse kaasajastamine. Eelnõu on kavas viia kolmandale lugemisele ja lõpphääletusele neljapäeval, 20. juunil.

10. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, tolliseaduse ja vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (393 SE),  millega täpsustatakse ametialaseid kuritegusid puudutavaid sätteid. Ametialaste kuritegude osas muudetakse süsteemsemaks nii avaliku kui erasektori ametiisiku definitsioon ja see viiakse kooskõlla 1. aprillil 2013 jõustunud korruptsioonivastase seaduse sõnastuse ja mõttega. Samuti täpsustatakse vastutust pistise või altkäemaksu korduva võtmise eest. See tähendab, et korduvusena arvestatakse varem nii pistise kui altkäemaksu võtmist. Lisaks laiendatakse aktiivse natsionaalsuspõhimõtte kohaldatavust juhtudele, kui korruptsioonikuritegu on toime pandud välismaal, ilma topeltkriminaalsuse nõuet kohaldamata – st kui ka teo toimepanemise paigas ei ole see tegu karistatav, kohaldub Eesti karistusõigus Eesti kodaniku, ametiisiku või Eestis registreeritud juriidilise isiku toime pandud teo suhtes. Muudatused on seotud GRECO soovitustega. Samuti, tulenevalt Eesti rahvusvahelistest kohustustest, loetakse karistatavaks sellise kokkuleppe sõlmimine, mille eesmärk on rahapesukuriteo täideviimine.

11. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud finantsinspektsiooni seaduse ja investeerimisfondide seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (430 SE), mille eesmärk on finantsjärelevalve tõhustamine finantskonglomeraatide üle, teiste liikmesriikide investeerimisfondide osakute pakkumise võimaldamine Eestis lihtsamas korras ja finantsinspektsioonile selgema rolli seadmine elanikkonna finantsalaste teadmiste edendamisel.

12. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud pärimisseaduse, notari tasu seaduse, notariaadiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (440 SE), millega ajakohastatakse pärimisregistri regulatsioone, antakse pärimisregistri pidamine üle Notarite Kojale ja kehtestatakse notari tasud ametitoimingutele, mille eest ei ole notari tasu seni ette nähtud. Pärimisregistri pidamist puudutava regulatsiooni muutmise tõttu kehtestatakse notari tasu välisriigi testamendiregistri pidajale päringu esitamise eest. Tasu kehtestatakse ka hoiule antud testamendi avamise, abikaasade vastastikuse testamendi tühistamise kohta teate koostamise ja edastamise, õiguse võõrandamise tehingu tõestamise ja tehinguväärtuseta mitmepoolse tehingu tõestamise eest.

13. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (441 SE), millega nähakse kriminaalmenetluses ette täiendavad õigused suulisele ja kirjalikule tõlkele kahtlustatava ja süüdistatava suhtes ning isiku suhtes, kes on allutatud Euroopa vahistamismääruse täitmisele. Eelnõu tulemusena laiendatakse eelpool nimetatud isikute õigusi ning nähakse neile ette laiemad võimalused kasutada kriminaalmenetluses tõlgi abi.

***

Kell 10 – erakondade rahastamise järelevalve komisjon

Arutusel on komisjoni veebilehe ja infosüsteemi lahendusega seonduv, erakonnaseaduse muutmise ettepanekutest, mis puudutavad valimiskampaania kulude (valimiskampaania asemel poliitiline tegevus) ja erakonna pikaajalise võlgnevuse käsitlust, komisjoni hinnang erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõule (439 SE).

Üritused, kohtumised

* Riigikogu liige Marianne Mikko osaleb (17.06-18.06) Brüsselis Euroopa Sotsiaaldemokraatliku Erakonna naisorganisatsiooni juhatuse koosolekul.

* Riigikogu liige Eldar Efendijev osaleb (19.06-24.06) Bakuus maailma aserite kongressil.

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

Tagasiside