Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele vastavad haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas (peaministri ülesannetes), keskkonnaminister Jaanus Tamkivi ja põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 9 Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad Eesti teadust maailma teaduspildis, keskkonnaplaneerimist, EL kalandusreformi ja Eestit, maaelu olukorda, Läänemere kaitse tegevuskava, Eesti põllumajanduse jätkusuutlikkust, Haanja looduspargi Tallikõsõ sihtkaitsevööndit, kalandust ja põllumajandusministeeriumi haldusala.
 
Kell 14 – täiskogu isatung

Päevakorras
on 15 eelnõu, millest 5 on teisel ja 10 esimesel lugemisel.
1. Esimesele lugemisele tuleb sotsiaalkomisjoni algatatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (879 SE), mille üks eesmärke on soodustada lühiajaliste tööde vastuvõtmist, muutes korduva töötuskindlustushüvitise taotlemise inimesele paindlikumaks. Nii on eelnõuga muudetud töötutoetuse ja töötuskindlustushüvitise maksmisel ooteaja rakendamise korda. Korduval töötuks jäämisel ei eelne enam toetuse maksmisele 7- ja 60-päevast ooteaega, st nii töötutoetust kui ka töötuskindlustushüvitist hakatakse pärast lühiajalist töötamist uuesti töötuks jäämise korral arvutama avalduse esitamise päevast. Ka avardab eelnõu võimalusi asendada töötukassasse vastuvõtule tulemine sidevahendi teel pöördumisega, muutes töötukassaga suhtlemise paindlikumaks. Nii võib kohustusliku vastuvõtule tulemise edaspidi asendada telefoni teel ühenduse võtmisega juhul, kui töötu osaleb tööturukoolitusel või tööpraktikal. Lisaks võib vastuvõtule tulemise asendada sidevahendi teel pöördumisega kolme kuu jooksul esmase tööotsimiskava koostamisest, kui töötukassa hinnangul suudab inimene leida töö iseseisvalt ega vaja muid tööturuteenuseid kui teavitamine ja töövahendus.

2. Esimesele lugemisele tuleb Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud käibemaksuseaduse § 15 muutmise ja täiendamise seaduse eelnõu (846 SE), mille eesmärk on vähendada seni 9%-lise käibemaksumääraga kaupade maksumäära tagasi 5%-ni, nii nagu see oli enne 1. jaanuarit 2009. Seadus jõustuks 1. jaanuaril 2013. 9%-lise käibemaksumääraga maksustatakse algataja selgitusel raamatuid ja õppevahendina kasutatavaid töövihikuid, sotsiaalministri määrusega nimetatud ravimeid, rasestumisvastaseid vahendeid, sanitaar- ja hügieenitooteid ning puudega isiku isiklikuks tarbeks mõeldud meditsiiniseadmeid ja abivahendeid ning selliste abivahendite kasutada andmist puudega isikutele; perioodilisi väljaandeid ning majutust või majutust koos hommikusöögiga, välja arvatud selle teenusega kaasnevat kaupa või teenust. Rahanduskomisjon antud eelnõu ei toetanud.

 
3. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud merinõuete korral vastutuse piiramise 1976. aasta konventsiooni muutmise 1996. aasta protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (853 SE), mille ühinetava protokolli eesmärk on kindlustusmäärade ajakohastamine, kuna konventsioonis sätestatud määrad, mis kehtestati 1976. aastal, ei taga enam piisavat kaitset kannatanud poolele konventsioonis sätestatud nõuete puhul, mille esinemisel on kahju piiramine võimalik. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009 direktiivi 2009/20/EÜ laevaomanike kindlustuse kohta merinõuete korral artikli 4 lõige 3 viitab selles sätestatud kohustusliku kindlustuse piirmääradena 1996. aasta protokollile. Nimetatud piirmäärad muutuvad Eestile kohustuslikuks 1. jaanuarist 2012. Kindlustustunnistusi võib laeval olla ka mitu, kuid direktiiv nõuab vastutuse kohustuslikku kindlustamist protokolli määrade alusel.
4. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud kirikute ja koguduste seaduse muutmise seaduse eelnõu (884 SE), mille eesmärk on lahendada kirikute ja koguduste seaduse rakendamisel eeskätt usuliste ühenduste registrisse kantud andmete muutmisel ilmnenud probleeme ning tagada 12.03.1999 jõustunud Eesti Vabariigi ja Püha Tooli vahel sõlmitud kokkuleppe täitmine. Kokkulepe reguleerib katoliku kiriku õiguslikku staatust Eesti Vabariigis. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval, 20 jaanuaril.
5. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud võlaõigusseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja mittetulundusühingute seaduse muutmise seaduse eelnõu (881 SE), mille peamine eesmärk on üle võtta riigisisesesse õigusesse uus puhkuseosakute direktiiv 2008/122/EÜ. Direktiivi ülevõtmisega kaasnevad muudatused on suunatud eelkõige tarbijakaitse parandamisele puhkuseosakute valdkonnas. Samuti tehakse eelnõuga ettepanek täpsustada mõningaid sotsiaalmaksuseaduse ja mittetulundusühingute seaduse sätteid. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval, 20 jaanuaril.
6. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (870 SE), millega kehtestatakse konservatiivsete pensionifondide investeeringutele täpsemad ja rangemad piirangud nii instrumentide kui ka reitingute osas. Samuti täiendatakse fondivalitsejatele esitatavaid nõudeid ja muudetakse pensionifondidega seotud aruandluse ja avalikustamise korda, eemärgiga muuta fondide tegevus läbipaistvamaks ja pensionifondi osaku omanikule arusaadavamaks. Lisaks muudetakse kohustuslike pensionifondide vahetamise ja sissemaksete suunamise reegleid paindlikumaks ja asendatakse kord aastas toimuv fondide vahetamine võimalusega vahetada fonde 3 korda aastas.
7. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud ravimiseaduse § 39 muutmise seaduse eelnõu (872 SE), millega täpsustatakse ravimite käitlemise tegevuslubade registri eesmärki, sisu ja registrile andmete edastamise kohustust. Muudatused võimaldavad kasutusele võtta uue infotehnoloogilise süsteemi,  et pidada arvestust ravimite käitlemise tegevusloa omajate ja nende erialase tegevuse ning ravimite käitlemisega seotud järelevalve teostamise üle, et saada andmeid ravimipoliitika juhtimise ja korraldamise ülesannete täitmiseks ning ravimite käitlemisalase statistika tegemiseks. Ravimite käitlemise tegevuslubade registri pidamiseks ettenähtud uus infotehnoloogiline süsteem on algataja kinnitusel senisest efektiivsem ja võimaldab kokku hoida ravimiameti töö- ja ajaressurssi. Rakendatav lahendus koondab ühte seni kolme kasutusel olnud (Access) andmebaasi info, mille vahel puudub ühtne liidestus ja mille tõttu toimub andmesisestus eraldi peetavatesse andmebaasidesse mitmekordse sisestuse kaudu. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval, 20 jaanuaril
 
NB! Täieliku ülevaate saamiseks tutvu ka päevakorra ja eelnõude seletuskirjadega.

Kell 12 – Euroopa Liidu asjade komisjon
 
Seisukoha andmine ühise põllumajanduspoliitika reformi teatisele (COM(2010)672); Eesti seisukohad 24. jaanuaril 2011 toimuval Euroopa Liidu põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil. Kutsutud põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder. 

Üritused, riigivisiidid
 
Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb raamatu „Saladuslikud seiklused Toompeal“ esitlusel Toompea lossi Valges saalis. Raamatu kirjutas Jaanus Vaiksoo, pildid joonistas Marja-Liisa Plats. Kummalise lossiseikluse lugu aitab tutvustada väikesele lugejale nii Toompea lossi kui ka parlamendi töid ja tegemisi.
 
Kell 15 – Riigikogu esimees Ene Ergma ja aseesimees Keit Pentus osalevad Lastekaitse Liidu ja Eesti Õpilasesinduste Liidu tänuüritusel „Lastesõbralik ühiskonnategelane ja organisatsioon 2010“ (Lastekaitse Liidu infokeskus „Märka last“, Tõnismägi 3).
 
* Riigikogu väliskomisjoni liikmed Marko Mihkelson ja Toomas Varek on (18.01-20.01) Vabariigi Presidendi ametliku delegatsiooni koosseisus president Toomas Hendrik Ilvese riigivisiidil Rootsis.
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside