Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, rahandusminister Aivar Sõerd ning regionaalminister Jaan Õunapuu. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 14 Riigikogu liiget. Peaministrit küsitletakse eurole ülemineku, Tallinn-Tartu maantee, riigikaitse, tervishoiu, riigivalitsemise, majanduspoliitika, päästeameti ja politseiameti jätkusuutlikkuse, reostuse, poliitilise korruptsiooni ning Eesti ja Euroopa Liidu logistilise ühendamise teemal; rahandusminister selgitab riigi rahandust. Regionaalministrile küsimusi registreeritud ei ole.

Kell 14 – täiskogu istung

Jätkub teisipäevase päevakorra menetlemine (839 SE ja 841 SE). Kolmapäevases päevakorras on kümme eelnõu, millest kolm tuleb kolmandale, viis teisele ja kaks esimesele lugemisele.

Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud välismaalaste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (829 SE), millega tuuakse seadusesse pikaajalise elaniku mõiste. Seaduse jõustumisega lõpetatakse alaliste elamislubade väljastamine ning välismaalased, kes omavad alalist elamisluba omandavad pikaajalise elaniku elamisloa. Vastavalt eelnõule jääks alles kaks elamisloa liiki: tähtajaline elamisluba ning pikaajalise elaniku elamisluba. Eelnõu kohaselt peab välismaalane, kes taotleb pikaajalise elaniku elamisluba oskama eesti keelt vähemalt algtasemel.

Kolmandal lugemisel on õiguskomisjoni algatatud prokuratuuriseaduse, karistusseadustiku, väärteomenetluse seadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja infoühiskonna teenuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (791 SE), mille algatamise tingis vajadus viia karistusseadustik kooskõlla korruptsiooni kriminaalõigusliku reguleerimise konventsiooni nõuetega. Karistusseadustikku täiendatakse muuhulgas uue väärteokoosseisuga, millega keelustatakse tasulisele infoühiskonna teenusele või tasu eest edastatavale televisiooni- või raadioprogrammile või -saatele või nendele juurdepääsu võimaldavale teenusele ebaseaduslikult juurdepääsu võimaldavate seadmete või tarkvara kaubanduslikul eesmärgil valmistamise, edasiandmise, paigaldamise, hooldamise, omamise või reklaamimise eest. Karistus selles eest on rahatrahv kuni 300 trahviühikut.

Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud mõõteseaduse, riigilõivuseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (852 SE), millega viiakse seadusesse mitmeid Euroopa Liidu direktiividest tulenevaid ja mõõtevahendite metroloogilise kontrolli regulatsiooni parandavaid ning muutvaid sätteid. Seaduse positiivseks mõjuks on mõõtevahendite kiirem liikumine tootjast kasutajani, millest tingituna ka odavneb mõnevõrra mõõtevahendite hind. Negatiivse mõjuna osutab eelnõu seletuskiri Eestis tegutsevate taatluslaborite tegevuse hääbumisele, kuna mõõtevahendite esmataatluse osakaal teatud mõõtevahendiliikide (näit. elektri-, gaasi-, soojus- ja veearvestid) korral ületab hetkel kordustaatlust.

Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud lepinguliste kohustuste suhtes kohaldatava õiguse konventsiooniga ning selle protokollidega ühinemise konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (865 SE), millega Eesti ühineb lepinguliste kohustuste suhtes kohaldatava õiguse konventsiooniga, mis avati allakirjutamiseks 19. juunil 1980 Roomas. Ratifitseeritav ühinemiskonventsioon reguleerib ka Rooma konventsiooniga ühinemise tehnilisi aspekte: eelotsuste taotlemise õigusega kohtute nimetamine, lepingu tekstide edastamine, jõustumissätted.

Teisel lugemisel on valitsuse algatatud politseiseaduse ja politseiteenistuse seaduse muutmise ning sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (500 SE), mis täpsustab politseiprefektuuri, keskkriminaalpolitsei ja julgestuspolitsei tegevuse korraldust ning politseiametnike ametinimetustega seotud sätteid. Ka kehtestab eelnõu politseiametnikele 5%-20%lise lisatasu vastavalt teenitud aastatele. Eelnõu on kavas seadusena vastu võtta neljapäeval 20. aprillil

Teisel lugemisel on valitsuse algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (828 SE), mis korraldab õppeasutuse sisehindamist ja nõustamist. Üheks keskseks teemaks eelnõus on sunniraha küsimus. Haridus- ja teadusministeerium poolt ette valmistaud eelnõu sätestab, et ettekirjutuse täitmise tagamiseks võib järelevalveorgan rakendada sunniraha, mille ülemmäär on 10 000 krooni. Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostavad eelnõu kohaselt haridus- ja teadusministeerium ning maavanem. Eelnõu on kavas seadusena vastu võtta neljapäeval 20. aprillil.

Teisel lugemisel on valitsuse algatatud välissuhtlemisseaduse eelnõu (365 SE) , millega täpsustatakse välissuhtlemises osalevate asutuste pädevust, välislepingute sõlmimise ja muid Eesti Vabariigi välissuhtlemise küsimusi ning lahendada praktikas esile kerkinud, kuid seadusega reguleerimata probleeme. Eelnõu on kavas seadusena vastu võtta 3. mail.

Täieliku päevakorra leiab aadressilt http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Keskkonnakomisjonis

Kell 8 – väljasõiduistung, tutvumaks Loode-Eesti merereostuse tagajärgede ja nende likvideerimise käiguga.

Üritused

Kell 10 – Riigikogu esimees Toomas Varek kohtub Taani Suursaadiku Kirsten Geelaniga (RK esimehe külalistetoas).

* Eestis visiidil viibiv Moldova parlamendi delegatsioon kohtub põhiseaduskomisjoni aseesimehe Evelyn Sepa, Riigikaitsekomisjoni esimehe Toivo Tootseni ja liikme Tiit Matsulevitši, rahanduskomisjoni esimehe Meelis Atoneni ja liikme Eiki Nestori ning Eesti-Moldova-Rumeenia parlamendirühma esimehe Toomas Alataluga.

* Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kristiina Ojuland ja komisjoni liige Urmas Reinsalu osalevad (kuni 19.04) Austrias, Viinis ja St. Pöltenis toimuval Euroopa subsidiaarsuskonverentsil „Euroopa algab kodust”. Konverentsi peateema on subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete elluviimine Euroopa Liidus. Arutusele tulevad rahvusparlamentide roll põhimõtete elluviimise jälgimisel, samuti nende printsiipide tõhusamad rakendamisvõimalused. Teemade raames käsitletakse ka regioonide ja kogukondade rolli Euroopa Liidus.

* Riigikogu OSCE PA Eesti delegatsiooni liige Väino Linde osaleb (kuni 19.04) Brüsselis OSCE korraldataval rahvusvahelisel konverentsil „OSCE: julgeolek Euroopas ja riskide ohjamine”.

* Maaelukomisjoni aseesimees Jaanus Marrandi ja komisjoni liikmed Tiit Niilo ning Imre Sooäär osalevad (kuni 20.04) Brüsselis maaelukomisjoni delegatsiooni kohtumistel Euroopa Parlamendi põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoniga ning Euroopa Komisjoni põllumajanduse peadirektoraadi esindajatega.

* Riigikogu plenaarsaali stenografeerimissüsteemiga on tutvumas Gruusia parlamendi IT spetsialistid. Eesti riigi välisabi ja arengukoostöö raames on ettevalmistamisel tehnilise abi projekt Riigikogu stenografeerimissüsteemi paigaldamiseks Gruusia parlamendis.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

[email protected]

Tagasiside