Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Infotunnis vastavad Riigikogu liikmete peaminister Andrus Ansip, kaitseminister Jaak Aaviksoo ja kultuuriminister Laine Jänes. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 6 Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad majanduse olukorda, Eesti kultuuripärandi saatust, Vabadussõja võidusammast, kaitseministeeriumi hankeid, spordi rahastamist ja kultuuripealinna toetamist.
 
Kell 14 – täiskogu istung
 
Päevakorras on ühe seaduse uuesti arutamine ja 16 eelnõu, millest 3 on kolmandal, 2 teisel ja 11 esimesel lugemisel
1. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele õiguskomisjoni algatatud perekonnaseaduse eelnõu (543 SE), mis varasema perekonnaseadusega võrreldes pöörab oluliselt rohkem tähelepanu perekonnasuhte n-ö nõrgema osalise (alaealine laps, varatu abikaasa) seisundile. Eelnõu loob senisest paremad eeldused isikute perekonnaõiguslike huvide kaitseks, nähes ette konkreetsed alused nõuete esitamiseks. Samuti annab seadus senisest selgemini piiritletud otsustuskriteeriumid kohtule. Samasisuline valitsuse eelnõu (55 SE) oli Riigikogu menetluses ka varem, kuid langes toetuse puudumise tõttu menetlusest välja.
2. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud lepitusseaduse eelnõu (487 SE), mille peamine eesmärk on kohtumenetluse kõrval alternatiivse vabatahtlikkusel põhineva vaidluste lahendamise viisi edendamine Eestis. Läbirääkimistest eristab seda mõlema poole usaldust omava erapooletu kolmanda isiku kaasamine, kes on valmis tüli lahendamisele kas vahendamise või aktiivse nõustamise teel kaasa aitama. Kohtumõistmisest ja arbitraažist eristab lepitamist asjaolu, et nimetatud kolmandal isikul puudub poolte suhtes siduva otsuse tegemise pädevus. Eelnõuga reguleeritakse täpsemalt advokaatidest ning notaritest lepitajate tegevust.
3. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele rahanduskomisjoni algatatud riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (604 SE), mis täpsustab riigilõivu määrasid Riigihangete Ameti juures asuva vaidlustuskomisjoni otsuste edasikaebamise korral.
4. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud 2010. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (587 SE), mille kulude planeeritud maht on 89,6 ja tulude maht 84 miljardit krooni. Eelnõu teiseks lugemiseks on muudatusettepanekute tabelisse kantud 20 muudatusettepanekut, millest ühe on esitanud rahanduskomisjon. Komisjon ei toetanud Keskerakonna fraktsiooni, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ja Rahvaliidu fraktsiooni esitatud muudatusettepanekuid. Erakond Eestimaa Rohelised fraktsioon võttis oma ettepanekud enne teist lugemist tagasi.
5. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Riigi 2008. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine” eelnõu (577 OE), mis sisaldab tegevusaruannet ja raamatupidamise aastaaruannet. Tegevusaruandes esitatakse tähtsamad majandusnäitajad riigi, kohaliku omavalitsuse üksuste ja muude avalik-õiguslike juriidiliste isikute ning nende valitseva mõju all olevate juriidiliste isikute tegevuse tulemuste ja majandusliku seisu kohta raamatupidamisaruandluse tekkepõhiste näitajate baasil. Raamatupidamise aastaaruanne sisaldab tegevjuhtkonna deklaratsiooni, Riigi konsolideeritud ja konsolideerimata raamatupidamise aastaaruannet, Informatsioon kohalike omavalitsuste kohta, Informatsioon avaliku sektori ja valitsussektori kohta ja riigieelarve täitmise aruannet.
6. Riigikogu arutab uuesti Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadust.  Presidendi hinnangul on selle seaduse sätted, millega reguleeritakse ajateenijate põhiõiguste piiramist, vastuolus põhiseadusega, kuna ajateenija põhiõiguste piiramine delegeeritakse kaitseväele ja jäetakse sellega väljaspoolse seaduse reguleerimisala. President on seisukohal, et põhiõiguste piirangute tingimused ja nende tingimuste esinemisel kohaldatavad meetmed tuleb seadusega sätestada piisavalt selgelt. Nii riigikaitsekomisjon kui ka põhiseaduskomisjon toetasid seaduse uuesti menetlemist Riigikogus.

NB!
Täieliku ülevaate saamiseks tutvu ka Riigikogu päevakorra ja päevakorras olevate eelnõudega.

Komisjonides

Kell 9
– Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisistung
Eesti seisukohad 19. novembril toimuval erakorralisel EL riigi- ja valitsusjuhtide kohtumisel. Kutsutud peaminister Andrus Ansip. Ühisistung on EL asjade komisjoni ruumides.

Üritused

Kell 10
– Riigikogu esimees Ene Ergma esineb avakõnega geoinfosüsteemide (GIS) ja geograafia teabepäeval „Geograafia paneb paika” Rahvusraamatukogus.

Kell 12
Ene Ergma kohtub Saksamaa Liitvabariigi Parlamendi delegatsiooniga.
* Riigikogu Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni liige Jüri Tamm osaleb 17.11- 22.11New Yorgis IPU- ÜRO ühisistungil. 

*
Riigikogu Lääne-Euroopa Liidu Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts osaleb (16.11-18.11) Brüsselis Lääne-Euroopa Liidu Assamblee esindajana Euroopa Nõukogu korraldatud debatil „Tänapäeva piraatlus“ ja Euroopa Liidu eesistuja Rootsi korraldatud seminaril „Turvaline Balti meri“.
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside