Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder, sotsiaalminister Maret Maripuu ja välisminister Urmas Paet. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 2 Riigikogu liiget. Sotsiaalminister vastab küsimusele ministeeriumi eelarvest ja põllumajandusminister põllumajanduse konkurentsivõimest.

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmapäevases päevakorras 39 eelnõu, millest 3 on kolmandal, 25 teisel ja 11 esimesel lugemisel.

1. Riigikogu jätkab teisipäevase päevakorra menetlemist Riigi 2008. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (273 SE) muudatusettepanekute hääletamisega. Teisipäevase isutungi lõpuks jõuti läbi hääletada 133 muudatusettepanekut. Rahanduskomisjoni ettepanek on eelnõu teine lugemine lõpetada ja viia see kolmandale lugemisele neljapäeval 19. juunil.

2. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud ringhäälinguseaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE), mille eesmärk on täpsustada ringhäälingulubade väljaandmist ja luua soodsamad tingimused ringhäälingulubade omanikele oma programmide analoogedastuselt digitaaledastusele üleminekul.

3. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (244 SE), mille eesmärk on ühtlustada Eesti kaitseväelaste haridustase NATO liikmesriigi või EL liikmesriigi poolt vastaval ametikohal nõutava haridustasemega, võimaldada riviametikohal teenida ka tsiviilkõrghariduse omandanud ohvitseridel ning lükata edasi üldine seaduses sätestatud haridusnõuetele vastavuse tähtaeg nelja aasta võrra. Eelnõu jõustumine võimaldab jätkata teenistust neil kaadrikaitseväelastel, kes on omandanud tsiviilkõrghariduse või haridusnõuetele vastava väljaõppe NATO või EL-i liikmesriigi sõjakoolis ning ohvitseridel, kes on asunud omandama kõrgharidust, mis on hädavajalik praeguse kvalifitseeritud personali vähesuse olukorras.

4. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud surma põhjuse tuvastamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (242 SE), mille eesmärk on anda sõjalise missiooniga kaasasolevale arstile volitused väljastada eestikeelseid surmateatisi, mis kehtiksid sarnaselt perearsti või kiirabibrigaadi juhi välja antud surmateatistega.

5. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud Austria Vabariigi, Belgia Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi ja Saksamaa Liitvabariigi vahelise eelkõige terrorismi-, piiriülese kuritegevuse ja ebaseadusliku rände vastases võitluses piiriülese koostöö tõhustamise lepinguga ühinemise seaduse eelnõu (233 SE), millega ratifitseeritava lepingu eesmärk on luua selle osalistele võimalus senisest kiiremaks andmevahetuseks kuritegude ennetamisel, tõkestamisel ja uurimisel. Muuhulgas käsitleb leping DNA riiklike registrite loomist ja andmevahetust. Eestis on riiklik DNA-register asutatud Vabariigi Valitsuse 14. detsembri 2006 määrusega. Registri volitatud töötleja on Eesti Kohtuekspertiisi Instituut. Eelnõu algataja kinnitusel on Eesti on põhimõtteliselt valmis riikidevahelise DNA andmevahetuse laiendamiseks. Automatiseeritud andmevahetus ei tähenda algataja väitel ilmtingimata sidusjuurdepääsu loomist riiklikule DNA-registrile, vaid võimalik on lahendus, et krüpteeritud andmed saadetakse kontaktpunktile, seal andmed dekrüpteeritakse ja tehakse otsingud.

6. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud 1992. aasta rahvusvahelise konventsiooni rahvusvahelise naftareostuskahjude hüvitamise fondi loomisest 2003. aasta protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (247 SE), millega Eesti ühineb nimetatud protokolliga. 2003. aasta protokolliga ühinemise eesmärk on tagada Eestile võimalus taotleda ja saada naftareostuskahju hüvitust rahvusvahelisest lisafondist juhul, kui 1992. aasta vastutuse konventsiooni alusel hüvitist ei maksta või selle alusel makstav hüvitis pole reostuskahjude katmiseks piisav ning samuti pole piisav 1992. aasta fondi konventsiooni alusel rahvusvahelisest fondist makstav hüvitis. Lisafond annab võimaluse hüvitada kannatanule tekitatud kahju täies ulatuses ka suurte naftareostusõnnetuste korral.

7. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vahelise endise NSV Liidu territooriumil täitunud kindlustusperioodide arvessevõtmise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (230 SE), millega ratifitseeritakse Eesti Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vaheline leping NSV Liidu kindlustusperioodide arvessevõtmise kohta, mis on alla kirjutatud 2007. aasta 12. oktoobril Tallinnas. Võrreldes vana lepingu allkirjastamise ajaga, on selle reguleerimisala õiguslik taust oluliselt muutunud, kuna allkirjastamise ajal ei kuulunud Eesti ja Leedu veel Euroopa Liidu sotsiaalkindlustuse koordinatsioonisüsteemi. Ratifitseeritava lepingu kohaselt hakkab NSV Liidu kindlustusperioodi arvesse võtma ja pensioni maksma selle lepingupoole riik, kelle territooriumil omandatud kindlustusperiood on pikem.

8. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud  Aafrika ja Euraasia rändveelindude kaitse kokkuleppega ühinemise seaduse eelnõu (258 SE), mille eesmärk on ühineda nimetatud kokkuleppega. Kokkuleppe raames on tekkinud rahvusvaheline teabevõrk, mille kaudu saab kiiret ja kaasajastatud teavet rändel olevate lindude seisundi kohta ning sellest tulenevalt on võimalik ohte täpsemalt hinnata. Vajadusel on võimalik kiirelt võtta kaitsemeetmeid, arvestades mitte ainult Eesti tingimusi, vaid ka kogu rändeala ulatust. See tagab kompleksse lähenemise rändlindude kaitsele. Kokkuleppega kaitstavad linnud on Euroopa Liidus kõrgendatud tähelepanu all ning tulevikus on ka Eestis võimalik seada kokkuleppe toel rohkem tähelepanu vajavatele liikidele täiendavaid kaitsemeetmeid. Kokkuleppega ühinemine loob tunduvalt paremaid võimalusi rahvusvahelistes projektides osalemiseks, teabe ja kogemuste vahetamiseks ning ohustatud loomaliikide kaitse kavandamiseks ja korraldamiseks.

9. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (89 SE), mille peamine eesmärk on lahendada alkoholi käitlemise üle teostatava järelevalvega seonduvad kiireloomulised küsimused. Teiseks lugemiseks hääletati Eestimaa Roheliste fraktsiooni ettepanekul eelnõusse säte, mis seab alkoholimüügile üleriigilise piirangu, lubades kauplustes alkoholi müüa 10st-22ni. Majanduskomisjon on täiendavalt esitanud muudatuse, millega seda piirangut ei kohaldata rahvusvaheliseks liikluseks avatud lennujaama tollikontrolli tsoonis ja rahvusvahelisi reise teostava vee- või õhusõiduki pardal. Samuti on eelnõusse teise lugemise käigu sisse viidud muudatus, mis võimaldab eksponeerida puskariaparaati riigi- ja munitsipaalmuuseumis ning politsei loal ka eramuuseumis. Lisaks seab eelnõu sisse 50 000 krooni suuruse sunniraha, mida võib sisse nõuda alkoholi käitlemisega seotud ettekirjutuste täitmatajätmise korral. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval 19. juunil.

NB! Täielik päevakord asub aadressil https://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=tk_nadal

Kohtumised ja üritused 

* Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland osaleb (18.06-22.06) Bakuus Aserbaidžaani parlamendi 90. aastapäeva üritustel.

* Riigikogu liige Valdur Lahtvee osaleb (18.06-19.06) Poolas Saksamaa Liitvabariigi keskkonnaministeeriumi korraldataval Poola riigiametnike koolitusseminaril tutvustamaks Eesti ökoloogilise maksureformi ettevalmistamist.

* Põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb (16.06-20.06) Strasbourgis Rassismi ja Sallimatuse Vastu Võitlemise Euroopa komisjoni (ECRI) 46. plenaaristungil.

* Riigikogu Lääne-Euroopa Liidu Assamblee delegatsiooni juht Tarmo Kõuts osaleb (14.06-18.06) assamblee kaitsekomitee kohtumistel Pentagonis, riigidepartemangus ja Briti-Ameerika julgeolekuteabe keskuses.

* Riigikogu julgeolekuasutuste komisjoni aseesimees Marek Strandberg osaleb (15.06-18.06) Lissabonis 4. Euroopa Liidu liikmesriikide luure ja julgeoleku järelevalve parlamendikomisjonide konverentsil.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside