Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad haridus- ja teadusminister Mailis Reps, rahandusminister Aivar Sõerd ja sotsiaalminister Jaak Aab. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 11 Riigikogu liiget. Rahandusministrilt soovitakse aru pärida riigi rahanduse, erastamisväärtpaberite, Eesti Raudtee, omavalitsuste ülesannete, maakonnahaiglate, koolitoidu ja korterite küttehinna kompensatsiooni kohta; haridus- ja teadusministrit tahetakse küsitleda koolitoidu rahastamise teemal; sotsiaalminister peab vastama küsimustele palgaleppe täitmisest, narkomaania ennetusest ja kütte kompensatsioonist.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on viis eelnõud, millest kaks tuleb teisele ja kolm esimesele lugemisele.

Teisel lugemisel on valitsuse algatatud piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni raskmetallide protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (778 SE). Protokolliga ühinemine aitab vähendada inimtegevuse tagajärjel tekkinud raskmetallide heitkoguseid, mis levivad üle riigipiiride ning avaldavad märkimisväärset kahjulikku mõju inimese tervisele või keskkonnale.

Teisel lugemisel on ka valitsuse algatatud abieluvararegistri seaduse, kinnistusraamatuseaduse, kohtutäituri seaduse, laeva asjaõigusseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (779 SE), mille eesmärk on kõrvaldada seadustest uue tsiviilkohtumenetluse ja täitemenetluse seadustiku jõustumisel tekkida võivad vastuolud ja tagada seaduste terminoloogiline ja õiguslik ühtsus. Lisaks luuakse võimalus erinevate kohtulike registrite ristkasutamiseks ja notaritele antakse õigus kinnitada dokumendi õigsust elektrooniliselt. Ka ühtlustatakse ja täpsustatakse vabade õiguselukutsete üle järelevalve teostamise korda. Nii jääb kohtutäiturite tegevuse üle riikliku järelevalve teostamine sarnaselt notarite järelevalvega ainult justiitsministeeriumi pädevusse.

Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (797 SE), millega asutatakse Eesti Teadusinfosüsteem. Selle eesmärk on koondada kogu senine riigi teadus- ja arendustegevusega seotud informatsioon ühtseks tervikuks, mis annab võimaluse inim-, finants-, teaduspotentsiaalide ja töökeskkonna ressursside paremaks kasutamiseks ning strateegiliste ja operatiivsete otsuste tegemiseks. Seni selline ühtne andmekogu puudub.

Esimesel lugemisel on ka valitsuse algatatud teatavate ohtlike kemikaalide ja pestitsiidide rahvusvaheliseks kauplemiseks nõusoleku saamise korda käsitleva Rotterdami konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (796 SE). Konventsiooni eesmärk on edendada konventsiooniosaliste jagatud vastutust, et kaitsta inimeste tervist ja keskkonda ohtlike kemikaalide võimaliku kahjuliku mõju eest, tõhustada ohtlike kemikaalide keskkonnaohutut kasutamist, hõlbustada nimetatud kemikaalide kohta käiva teabe vahetust ning kehtestada nende kemikaalide impordi ja ekspordi suhtes riigisisene otsustamismenetlus ning edastada asjakohased otsused konventsiooniosalistele.

Esimesel lugemisel on samuti Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud Vabariigi Presidendi ametihüvede seaduse, tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (805 SE), mille eesmärk on parandada ametis oleva ja ametist lahkunud presidendi ning nende perekonnaliikmete sotsiaalseid garantiisid ning kõrvaldada seaduse kohaldamisel ilmnenud probleemid. Eelnõu näeb presidendi abikaasale ette esindustasu, mille suurus on 30% presidendi ametipalgast. Samuti oleks presidendi abikaasal õigus saada oma käsutusse sekretär ja kasutada riigi kulul ametiautot.

Päevakord asub aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Maaelukomisjonis – 17.45 ühisistung Slovakkia parlamendi põllumajanduskomisjoniga. Ruum L 241.

Üritused:

Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Konstantin Pätsi 50. surmaastapäeva mälestustalitusel Metsakalmistul.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

[email protected]

Tagasiside