Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele peaminister Andrus Ansip, regionaalminister Siim Valmar Kiisler ja välisminister Urmas Paet. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 9 Riigikogu liiget. Teemad puudutavad riigi kulusid, kohalike omavalitsuste eelarvet, välisministeeriumi välisesinduste plaane aastal 2012, teadmistepõhist majandamist, mõju ja võimu, narkomaaniaga seonduvat, laste olukorda, Otepää vallas toimuvat ning otseseid ja kaudseid makse.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on 7 eelnõu, millest 1 on kolmandal, 3 teisel ja 3 esimesel lugemisel.

1. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (84 SE), mille eesmärk on tollikontrolli tõhustamine, vabatsooni loomise täpsem reguleerimine ning konfiskeeritud kultuuriväärtuse üleandmise lihtsustamine. Luuakse õiguslik alus tolli automaatkontrolliseadme kasutamiseks ning reguleeritakse läbivalgustusseadmete kasutamist kauba läbivaatusel. Maksu- ja Tolliamet on võtnud välispiiril kasutusele maantee- ja raudteetranspordivahendite ning merekonteinerite registreerimisnumbrite ja tunnusmärkide automaatse tuvastamise süsteemi. Fotosalvestusseade teeb piiripunkti läbiva sõiduki registreerimismärgist pildi. Süsteem tuvastab sõiduki numbrimärgi ning teavitab sõidukist, mis on riskianalüüsi alusel valitud nn kõrgendatud riskiga sõidukiks. Käesolevaks ajaks on fotosalvestusseadmed paigaldatud Narva, Luhamaa ja Koidula piiripunktidesse tollikontrolli tsooni, kus Maksu- ja Tolliametil on pädevus kasutada tollikontrolliks tehnilisi vahendeid. Eelnõuga laiendatakse ka konfiskeeritud kauba vastuvõtjate ringi ning muudetakse seadust selliselt, et Maksu- ja Tolliamet võiks kultuuriväärtuse üle anda kultuuriministri määratud asutusele. Praegu saavad vastuvõtjaks olla ainult muuseumid, millel teatud juhtudel ei pruugi olla kultuuriväärtuste säilimiseks vajalikke tingimusi.

2. Teisele lugemisele tuleb Eesti Reformierakonna fraktsiooni ning Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni algatatud kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse eelnõu (108 SE), mis võrreldes kehtiva regulatsiooniga vähendab põllumajandusmaa ja metsa omandamise piirangud nii Euroopa Majanduspiirkonna (EEA – The European Economic Area) lepinguriikide kui ka OECD liikmesriikide residentidele, säilitades aga EEAsse mitte kuuluvate riikide suhtes riigikaitselised ja julgeolekualased võõrandamispiirangud väikesaartel ja piirilähistel aladel. Eeltoodust tulenevalt sätestab eelnõu EEA lepinguriikide ja OECD liikmesriikide isikutele Eestis põllumajandus- ja metsamaa omandamiseks võrdväärsed tingimused. Seega laieneb OECD liikmesriikide isikute võrra nende isikute ring, kellele pärast 1. maid 2011 ei kohaldata põllumajandus- ja metsamaa sihtotstarbega kinnisasja omandamise korral Eestis elamise, Eesti äriregistrisse kandmise, samuti põllumajandustoodete tootmise või metsa majandamise kogemuse Eestis omandamise nõudeid.

3. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu (113 SE), millega võetakse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv nr 2009/81/EÜ. Direktiivi eesmärk on kehtestada kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas sõlmitavatele riigihankelepingutele eraldi reeglid, et avada kaitsehangete turg laiemale pakkujate ringile. Seni on see turg olnud suhteliselt suletud, kuna kaitsealane varustus kuulub peaaegu alati hankimisele erandi alusel. Direktiivi ülevõtmisel kehtestatakse hankijatele ühtsed reeglid hangeteks, mille puhul ei ole võimalik riigihangete seaduse tavakorda kohaldada. Sellest tulenevalt on direktiivis välja töötatud meetmed, mida kaitse- ja julgeolekuvaldkonna riigihangete puhul hankijad saavad täiendavalt kasutada (salastatud teabe kaitse ja tarnekindluse nõuded). Neid nõudeid kohaldades on võimalik ka riigi julgeolekuga seotud riigihankeid teha avatumalt kui seni ja seega saab suurem hulk pakkujaid võimaluse neis hankemenetlustes osaleda. Ka muudab eelnõu kaitse- ja julgeoleku valdkonna riigihanked läbipaistvamaks.

4. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud töölepingu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (129 SE), mille muutmine tuleneb vajadusest hiljemalt 05.12.2011 üle võtta renditöö direktiiv ja 08.03.2012 vanemapuhkuse direktiiv ning viia Eesti seadustesse sisse vastavad muudatused. Eelnõu lihtsustab tähtajaliste töölepingute sõlmimist ja pikendamist renditöö korral, annab tööandjatele võimaluse renditöösuhte korral kergemini ka tähtajalisi töölepinguid pikendada või neid uuesti sõlmida ning võrdsustab mitmes kohas tööd tegeva renditöötaja kasutajaettevõtja töötajaga, kehtestades renditöötajale õiguse samadele töötervishoiu ja tööohutuse, töö- ja puhkeaja ja töötasu tingimustele. Lisaks tuleb neile tagada samad toitlustamis-, transpordi- ja lapsehoiuteenused, mis on tagatud võrreldavale kasutajaettevõtja töötajale.

5.  Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (150 SE), mille eesmärk on seaduse   täiendamine seoses saatelehe elektroonilise (eSL) süsteemi arenduse kolmanda etapi rakendamisega alates 2012. aastast. eSL süsteemi täiustamise tulemusena sätestatakse aktsiisiseaduses ettevõtja kohustus teavitada maksuhaldurit eSL süsteemi kaudu aktsiisikauba vastuvõtmisest keeldumisest ja aktsiisikaubaga selle liikmesriikide vahelisel veol toimunud juhtumitest. Ka tõstetakse mitteärilisel otstarbel kasutatava lennukibensiini aktsiisimäär samale tasemele pliibensiini aktsiisimääraga alates 1. juulist 2012 ning kaotatakse kodumajapidamises kütteainena kasutatava põlevkivikütteõli aktsiisivabastus. Samuti võimaldatakse lennujaama tollikontrolli tsoonis müüa rühmapakendile (blokk) kinnitatud maksumärgiga sigarette nii nagu see on lubatud liikmesriikide vahelist reisi tegeva laeva ja õhusõiduki pardal. Üldreeglina peab maksumärgi kinnitama sigarettide müügipakendile (20 tk pakis).

6. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (146 SE), millega nähakse kulla käibega seotud maksupettuste vältimiseks ette pöördmaksustamise erikord, nii nagu see on metallijäätmete ja kinnisasjade käibe puhul, mida puudutav regulatsioon jõustus 2011. aastal. Rahandusministeeriumi kinnitusel on kullaga tehtavate tehingutega seotud käibemaksutagastuste suurus alates 2010. aasta II poolaastast hüppeliselt kasvanud. Pettuste mahu kasvu on põhjustanud pöördmaksustamise regulatsiooni rakendumine metallijäätmetele ja lisanõuete kehtestamine kütusekäitlejatele, mistõttu on petturid liikunud kullaturule. Pöördkäibemaksu rakendamisel kaob võimalus käibemaksukohustuslaste vaheliste tehingute puhul käibemaksu mahaarvamiseks ehk riigilt tagasi küsimiseks. Käibemaksu tasumise kohustus tekib üksnes tarneahela nn viimases lülis – müügil lõpptarbijale. Pöördmaksustamise rakendamisel väheneb rahandusministeeriumi hinnangul kullaga tehtavate pettuste maht ligikaudu 6,8 miljoni euro võrra aastas.

7. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (152 SE), mis võimaldab ka tööandjal luua oma pensionifonde. Tööandja pensionifond on vabatahtlik pensionifond, kuhu võib oma töötajate, avalike teenistujate ning juhtimis- ja kontrollorgani liikmete eest sissemakseid teha üksnes selle pensionifondi tingimustes nimetatud tööandja. Lisaks võimaldab eelnõu valitseda Euroopa Liidus ühtsetele standarditele vastavaid investeerimisfonde (eurofonde) piiriüleselt ( s.t olukorras, kus fondivalitseja asub ühes ja investeerimisfond teises liikmesriigis); loob õiguslikud alused eurofondi ühinemiseks teise fondivalitseja eurofondiga ja eurofondide ühinemiseks piiriüleselt, ning võimaldada luua uusi fondistruktuure ehk nn master-feeder struktuure, mille kohaselt saab ühe eurofondi (feeder-fund) vara investeerida tervikuna või suures osas teise eurofondi (master-fund).

Üritused, kohtumised

Kell 9 – kultuurikomisjoni, maaelukomisjoni ja Riigikogu muinsuskaitse ühenduse ning Toompea Haridusseminari liikmete kohtumine teemal „Tartu rahu maja avamine avalikkusele“ (ruum L 332).

Kell 9.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb avakõnega Maailma Energeetikanõukogu konverentsil.

Kell 10 – riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma kohtub Suurbritannia suursaadiku Peter Carteri ja kaitseatašee kolonel Ian F Wattsiga.

Kell 10.10Ene Ergma esineb tervituskõnega konverentsil „Riigi, ülikoolide ja kohalike omavalitsuste partnerlus Eesti efektiivsemaks kaasamiseks Euroopa Liidu Läänemere strateegiasse“.

Kell 11 – Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson esineb ettekandega Euroopa Liidu Läänemere strateegia Eesti välissuhete arendamise aspektist konverentsil „Riigi ja ülikoolide ning kohalike omavalitsuste koostöö EL Läänemere strateegia realiseerimisel“.

Kell 11.30 – erakondade rahastamise järelevalve komisjoni koosolek. Päevakorras on liikmemaksude ja annetuste laekumise ülevaade erakondades 2011. aastal, erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamisega seonduv,  komisjoni 2011. aasta tööaruande projekt ja 2012. aasta I poolaasta töökava jpm (ruum R 321).

* OSCE Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Väino Linde ning liige Juku-Kalle Raid osalevad (11.01-18.01) OSCE PA delegatsiooni koosseisus vaatlejatena Kasahstanis Astanas Kasahstani parlamendivalimistel. Vaatlejana Kasahstanis toimuvatel parlamendivalimistel osaleb (13.01-18.01) Kasahstani suursaadiku Galymzhan Koishybayevi kutsel ka Riigikogu Eesti-Kasahstani parlamendirühma esimees Aadu Must.

* Riigikogu riigikaitsekomisjoni liige Marianne Mikko osaleb (17.01-24.01) Saksamaal Garmisch-Partenkirchenis George C Marshalli Euroopa Keskuse korraldataval kursusel „Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida araabia maade sündmused – mõju Euroopale ja Euraasiale“.

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

Tagasiside