Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad keskkonnaminister Jaanus Tamkivi, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ning välisminister Urmas Paet. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 13 Riigikogu liiget. Küsimuste esitajad ja valdkonnad leiad siit.

Kell 14 täiskogu istung

Esimese päevakorrapunktina esineb keskkonnaminister Jaanus Tamkivi poliitilise avaldusega seoses abiministri ametisse nimetamisega. Seejärel tuleb lugemisele 9 eelnõu, millest 5 on teisel ja 4 esimesel lugemisel.

Teisel lugemisel on valitsuse algatatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (103 SE), millega luuakse tööpoliitika infosüsteem, mis võimaldab tööpoliitika valdkonnas rakendatavate poliitikameetmete tõhusat analüüsi ja seiret.

Teisel lugemisel on valitsuse algatatud väärtpaberituru seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (108 SE), mis on üheks osaks Euroopa Liidu ühtse väärtpaberituru väljakujundamise tagamisel. Eelnõuga kasvab reguleeritud valdkondade arv ja regulatsioon muutub oluliselt põhjalikumaks, mis omakorda tingib kõrgendatud nõuded finantsjärelevalve teostamisele, kuid ka turuosalistele oma käitumise kooskõlla viimiseks eelnõu sätetega. Samuti loob eelnõu õigusliku aluse Euroopa ühisturu sügavamaks integreerumiseks investeerimisteenuste valdkonnas. Eelnõuga ülevõetav finantsinstrumentide turgude direktiiv reguleerib põhjalikult investeerimisteenuste sisu ja ulatust, investeerimisühingu ja reguleeritud väärtpaberituru korraldaja tegevusloaga seonduvat ning ka muid järelevalve aspekte. Lisaks sätestab direktiiv ühtsed standardid klientidele investeerimisteenuste osutamiseks. Eelnõu kolmandas lugemine on kavas neljapäeval 18. oktoobril.

Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud riigipiiri seaduse ning väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse eelnõu (117 SE), millega viiakse Eesti seadused kooskõlla Euroopa Liidu ühtses viisaruumis kehtestatud reeglite ja nõuetega, mis annavad Eestile võimaluse osaleda Euroopa Liidu ühtses viisaruumis täieõigusliku liikmena.

Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud notarite infosüsteemi ja õigusregistritega seotud seaduste muutmise seaduse eelnõu (105 SE), mis loob üldise õigusliku aluse notarite infosüsteemi „e-notar“ kasutuselevõtuks ning „e-notari“ ja riigi andmekogude vahelise digitaalse andmevahetuse realiseerumiseks. Seni on e-notari kasutamine olnud reguleeritud määruse tasandil. „E-notari“ ja riiklike registrite vahelise suhtluse regulatsioon on algataja kinnitusel väga oluline riigi andmekogude (kinnistusraamat, äriregister jt) seisukohalt, kuivõrd „e-notari“ vahendusel jõuavad notari koostatud kandeandmed registritesse viivituseta ja lõimuvalt ning neid on kohtu kinnistus- ja registriosakondadel oluliselt lihtsam töödelda kui paber- ja e-postiga esitatud avaldusi. Samuti väheneb inimfaktorist tingitud eksimuste risk.

Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud äriseadustiku ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (102 SE), millega üle võetava direktiivi eesmärk on lihtsustada Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikide õigusaktidega reguleeritavate eri liiki piiratud vastutusega äriühingute piiriülese ühinemise korda. Direktiiv näeb ette üldised nõuded piiriülese ühinemise ühisele ühinemislepingule, selle avaldamisele, äriühingu juhtorganite koostatavale ühinemisaruandele, sõltumatule eksperdiaruandele ja ühinemislepingu heakskiitmise teatud aspektidele.

Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (104 SE), mille eesmärk on ühtlustada prokuröriameti  pidajatele esitatavad haridusnõuded ja tingimused kohtuniku- ja kohtunikuabi ning vabade õiguselukutsete pidajatele esitatavate nõuetega. Eelnõu teine eesmärk on muuta riigiprokuröriks nimetamise korda nii, et sarnaselt riigi peaprokurörile, juhtivale riigiprokurörile ja vanemprokurörile nimetatakse ka riigiprokurör ametisse avaliku konkursita. Riigiprokuröri nimetaks ametisse justiitsminister riigi peaprokuröri ettepanekul. Nimetatud muudatus teeb riigiprokuröri vabade ametikohtade täitmise mõnevõrra lihtsamaks.

Täieliku päevakorra leiad siit.

Kell 12 – sotsiaalkomisjoni erakorraline istung

Toimub kohtumine Eesti Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliidu ja Eesti Arstide Liidu esindajatega nende pöördumise küsimuses, osaleb sotsiaalminister Maret Maripuu. (Ruum L 240.)

Kohtumised, seminarid

Kell 11.30 – Ene Ergma kohtub Suurbritannia suursaadiku Nigel Haywood’iga.

* Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb (17.10-18.10) Belgias Brüsselis seminaril „Euroopa julgeolekustrateegia määratlemine”.

* Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts osaleb (17.10-19.10) Belgias Brüsselis WEU Assamblee presidentide laiendatud komitee istungil ning kohtumistel WEU Alalise Nõukogu ja Euroopa Liidu poliitika- ja julgeolekukomiteega.

* Riigikogu majanduskomisjon eesotsas komisjoni esimehe Urmas Klaasiga on (17.10-19.10) visiidil Brüsselis. Euroopa Komisjoni energiapoliitika ja julgeolekuvarude üksuse juht Jean-Arnold Vinois ning majandus- ja rahanduse direktoraadi esindajad annavad Riigikogu majanduskomisjoni liikmetele ülevaate EL ühtsest energiapoliitikast, energiajulgeolekust ja EL majanduse arengu ning eurotsooni laienemisega seonduvast. Kohtumisel Euroopa Komisjoni energia ja transpordi peadirektoraadi direktori Jonathan Scheele’ga on aruteluteemadeks üle-euroopalised transpordivõrgud, nende arendamine ja finantseerimine.

Visiidi käigus toimuvad kohtumised Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallase ja Euroopa Parlamendi liikmete Siiri Oviiri, Katrin Saksa, Andres Tarandi ja Tunne Kelamiga.

Tööst Euroopa Liidu juures informeerivad Riigikogu liikmeid suursaadik Tiit Naber Eesti Alalisest Esindusest ja Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraadi WTO, CD ja toiduainete kaubanduse direktor Signe Ratso.

Delegatsiooni koosseisus on majanduskomisjoni liikmed Hannes Astok, Margus Lepik, Taavi Veskimägi, Ester Tuiksoo, Aivar Riisalu, Olga Sõtnik ja Marek Strandberg

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside