Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele peaminister Andrus Ansip, kultuuriminister Laine Jänes ning põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 10 Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad hinnatõusu, olukorda ERSO-s, põlistõugude olukorda, sotsiaalset sidusust, töö korraldamist ministeeriumides, põllumajanduse võrdseid võimalusi Euroopa Liidus, rannapüüki kui rahvuslikku elatusala ja elustiili, Eesti majanduse ja inimarengu näitajaid ning ÜRO inimarengu aruannet.
 

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on 6 eelnõu, millest 1 on kolmandal ja 5 teisel lugemisel.
1. Kolmandal lugemisel on õiguskomisjoni algatatud võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse eelnõu (743 SE), mille eesmärk on võimaldada laenuvõlgade ümberkujundamist hagita kohtumenetluses. Ümberkujundatavad on kõikvõimalikud võlanõuded, sh osaliselt ka veel mitte sissenõutavaks muutunud nõuded, mille suhtes võib kohaldada kas maksetähtaja pikendamist, ositi täitmise võimaldamist või võlakohustuste vähendamist.
2. Jätkub valitsuse algatatud abipolitseiniku seaduse eelnõu (633 SE) teine lugemine. Eelnõu määratleb abipolitseiniku mõiste, sätestab abipolitseinikule esitatavad nõuded ning reeglid, kuidas toimub abipolitseinikuks kandideerimine, abipolitseinikuks kinnitamine ja sellest vabastamine. Eelnõuga antakse abipolitseinikule õigus osaleda iseseisvalt avaliku korra kaitsel ja sätestatakse abipolitseiniku poolt rakendatavad meetmed. Iseseisvalt tegutsev abipolitseinik võib isikuid küsitleda ja nõuda dokumente, tuvastada isikusamasust, kontrollida alkoholijoovet kohapeal, teostada turvakontrolli, vallasasja hoiulevõtmist, teha ettekirjutust ja isikuid kinni pidada. Lisaks antakse abipolitseinikele tulirelva kandmise ja selle kasutamise õigus hädakaitseseisundis. Eelnevast tulenevalt on suurendatud abipolitseiniku koolituse mahtu.
3. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud 2011. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (822 SE). Teiseks lugemiseks laekus eelnõule 127 muudatusettepanekut. Rahanduskomisjon toetas Eestimaa Rohelised fraktsiooni ettepanekut, millega tõstetakse toimetuleku piiri tuhandelt kroonilt tuhande kahesaja kroonini ehk 76.7 euroni. Ka leidis toetust Reformierakonna fraktsiooni ja IRLi fraktsiooni ettepanek lükata aasta võrra edasi kõrgemate riigiteenijate palgatõus, mis vähendab 2011. aasta riigieelarve kulusid 2 958 233 euro ehk 46 286 288,5 krooni võrra. Komisjon toetas samuti Sotsiaaldemokraatliku Erakonna muudatustepanekut, millega kirjutati täpsemalt lahti kultuuriministeeriumi valitsemisala ja omaette eelarverea saavad Rahvusooper Estonia, Eesti Rahvusraamatukogu ja Rahvusringhääling.
4. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (802 SE), mille eesmärk on muuta maksumenetlus tõhusamaks ja vähendada halduskoormust nii maksuhalduri kui ka maksukohustuslaste jaoks. Intressisummadele kehtestatakse lagi, mille tulemusena ei kasva intressid suuremaks põhivõlast. Samuti täiendatakse seadust muudatustega, mis aitavad maksuhalduril senisest tõhusamalt võidelda maksupettuste vastu. Täiendatakse maksukohustuse täitmist tagavate toimingute osa ja täpsustatakse vaatluse läbiviimise võimalusi. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval, 18. novembril.
5. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud ringhäälinguseaduse, kriminaalmenetluse seadustiku, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (656 SE), mille eesmärk on luua õiguslik olukord isikute jaoks, kes töötlevad andmeid ajakirjanduslikul eesmärgil ning kellel on seetõttu õigus tugineda allikakaitsele. Teiseks lugemiseks tegi õiguskomisjon eelnõusse muudatuse, millega täpsustatakse kahju hüvitamise ennetava funktsiooni rakendamist ja nähakse ette selle kohaldamist üksnes mittevaralise kahju tekkimise kontekstis, andes kohtule õiguse võtta kahju hüvitamise ennetavat funktsiooni eraldi arvesse vaid isikuõiguste rikkumise korral, mis on suunatud isiku au, nime ja kujutise ning eraelu puutumatuse vastu.
6. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (797 SE), mille eesmärk on üle võtta Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ muudatused ning tulenevalt Euroopa Nõukogu 15.12.2009. a otsusest sätestada käibemaksuseaduses kassapõhise käibemaksuarvestuse erikord. Kõnealuse käibemaksudirektiivi muudatused puudutavad maagaasi ning elektri-, soojus- ja jahutusenergia käibe tekkimise koha määratlemist (direktiiv 2009/162/EL). Eelnõuga laiendatakse kassapõhise käibemaksuarvestuse erikorra valikuvõimalust kõikidele käibemaksukohustuslastele, kelle aastakäive ei ületa 200 000 eurot. Kehtiva seaduse kohaselt on õigus kassapõhise käibemaksuarvestuse erikord valida üksnes füüsilistest isikutest ettevõtjatel. Maksupettuste vältimise eesmärgil sätestatakse kinnisasjade ja metallijäätmete käibe korral pöördmaksustamise kohustus. Teiseks lugemiseks laekus eelnõule 8 muudatusettepanekut.

Kohtumised, konverentsid

Kell 9
– Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Toompea Haridusseminari koosolekul, mille teemaks on ametnike koolitus (Riigikogus, ruum L332).

Kell 12
– Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Eesti Üliõpilaskondade Liidu esindajatega.
* Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Maret Merisaar osaleb (18.11-20.11) Leedus Vilniuses Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee konverentsil, kus käsitletakse kriisi mõju tööhõivele Balti riikides.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside