Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

 

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad kaitseminister Jürgen Ligi, regionaalminister Jaan Õunapuu ning rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 7 Riigikogu liiget. Regionaalministrile soovitakse esitada küsimusi Loksa kriisi, andmete tuvastamise, riikliku järelevalve ja põhiseadusliku korra täitmise kohta, kaitseminister jagab selgitusi Eesti kaitseväe tuleviku ja Pärnu ajateenijate ning rahvastikuminister lastega seotud peretoetuste kohta.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on 17 eelnõu, millest 1 on kolmandal, 8 teisel ja 8 esimesel lugemisel.

Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja ohvriabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (939 SE), mille peamine eesmärk on luua kord kurjategija ja kuriteoohvri lepitamiseks ning määratleda lepitamise õiguslikud tagajärjed.

Teisel lugemisel on valitsuse algatatud Eesti Rahvusringhäälingu seaduse eelnõu (965 SE), mille peamine eesmärk on ETV ja Eesti Raadio liitmine ühtseks kaasaegseks ringhäälinguks. Eelnõu arutelu on olnud keskendunud ringhäälingunõukogu moodustamise põhimõtetele. Kultuurikomisjon hääletas eelnõusse taas muudatuse, mis võimaldab nõukogusse kaasata ka eksperte. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval 18. jaanuaril, kuid komisjon langetas ka otsuse, et juhul kui täiskogu ekspertide kaasamist nõukogusse ei toeta, siis teine lugemine katkestatakse.

Teisel lugemisel on valitsuse algatatud välismaalaste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (1040 SE), mille üheks eesmärgiks on volitada piirivalveametit otsustama piiripunktis erandina viisa andmist või viisa andmisest keeldumist. Ühtlasi nähakse eelnõuga ette võimalus väljastada erandina piiripunktis viisa välismaalasele, kes küll ei vasta viisa andmise tingimustele, kuid viisa väljastamine on siiski vajalik humaansetel kaalutlustel, riiklikest huvidest lähtuvalt või rahvusvaheliste kohustuste täitmiseks. Nendel juhtudel võib eelnõu kohaselt piiripunktis erandina viisa anda välismaalasele vaid siseministri otsusel. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval 18. jaanuaril.

Teisel lugemisel on valitsuse algatatud õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu (1049 SE), milles laiendatakse õiguskantsleri pädevust, andes talle õiguse tegutseda piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastase konventsiooni fakultatiivse protokolli artiklis 3 sätestatud riigi ennetusasutusena. Riigikogule tehtavas ülevaates õigustloovate aktide põhiseaduslikkuse ja seaduslikkuse üle ning põhiõiguste ja -vabaduste järgimise üle teeb õiguskantsler edaspidi ülevaate ka oma tegevusest ennetusasutusena piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise vältimiseks. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval 18. jaanuaril.

Teisel lugemisel on valitsuse algatatud riigi kultuuripreemiate ja kultuuristipendiumide seaduse muutmise seaduse eelnõu (1047 SE), millega suurendatakse pikaajalise väljapaistva loomingulise töö eest preemiat saavate isikute arvu seniselt kahelt isikult kolmeni. Ka kasvab alates tulevast aastas välja antava preemia suurus seniselt 300 tuhandelt kroonilt 600 tuhande kroonini. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval 18. jaanuaril.

Täielik päevakord asub aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Üritused

Kell 11 – Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Andres Taimla annab Kalevipoja saalis üle tänavused Balti Assamblee teenetemedalid, mille saavad Ülemnõukogu juures 1990/91 moodustatud töörühma liikmed Toomas Kork, Vello Pohla, Jüri Reinson ja Hillar Eller, kes valmistasid ette Balti riikide parlamentaarset koostööd ja tulevast Balti Assambleed. Lisaks nimetatuile on medalisaajate hulgas ka Marju Lauristin, kes allkirjastas 8. novembril 1991 Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi ülemnõukogu delegatsioonide nõupidamise otsuse Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee (Balti Assamblee) moodustamise kohta.

BA 25. istungjärgu raames said tänavused teenetemedalid juba kätte Ülemnõukogu juures moodustatud töörühma liige Küllo Arjakas ja esimene BA Eesti delegatsiooni juht Ülo Nugis. Balti Assamblee presiidium otsustas autasustada töörühma liikmeid BA medaliga seoses Balti Assamblee 15. aastapäevaga.

* Riigikogu maaelukomisjoni liikmed Imre Sooäär (kuni 21.01) ja Tiit Tammsaar (kuni 20.01) osalevad Saksamaal Berliinis kohtumisel Bundestagi tarbijakaitse-, toidu- ja põllumajanduskomisjoniga ning rahvusvahelisel põllumajandussaaduste, toiduainetetööstuse ja aianduse messil Grüne Woche 2007 ning 14. Ida-Lääne põllumajandusfoorumil.

* Riigikogu riigikatsekomisjoni liige Tiit Matsulevitš osaleb (kuni19.01) Kiievis Ukraina parlamendis Verhovna Radas euroatlantilise integratsiooni ja julgeolekupoliitika alastel konsultatsioonidel ning Ivano-Frankivskis tsiviilkaitse küsimusi käsitleval seminaril.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside