Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund 

Infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele keskkonnaminister Keit Pentus (peaministri ülesannetes), justiitsminister Kristen Michal ja siseminister Ken-Marti Vaher. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 9 Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad taastuvenergia toetusi, õigusriiki,  laste hooldusõigust, inimkaubanduse vastast võitlust, suhteid Venemaaga, Ida-Virumaad kui julgeolekuriski, elektrimootoriga varustatud veesõidukeid, taastuvenergia doteerimist ning riigilõivude alanemist ja kohtumenetluse kiirendamist.

Kell 14 – täiskogu istung 

Päevakorras on 6 eelnõu, millest 3 on teisel ja 3 esimesel lugemisel.

1. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele Riigikaitsekomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO vaatlusmissioonil Süürias“ eelnõu (225 OE), mis võimaldab kasutada kuni kaht Eesti kaitseväelast ÜRO juhitaval vaatlusmissioonil Süürias (UNSMIS – United Nations Supervision Mission in Syria) ÜRO Julgeolekunõukogu poolt missioonile antud mandaadi lõpuni, kuid mitte kauem kui 31. detsembrini 2012. ÜRO Julgeolekunõukogu poolt selle aasta aprilli heaks kiidetud resolutsiooni kohaselt lähetatakse Süüriasse kuni 300 relvastamata sõjalist vaatlejat koos vajaliku tsiviiltoetusega täitmaks mandaadi eesmärke, milleks on jälgida relvarahu kehtestamist ja sellest kinni pidamist valitsusvägede ja opositsiooni relvastatud rühmade vahel ning Kofi Annani 6-punktilise rahuplaani elluviimist.

2. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, psühhiaatrilise abi seaduse, karistusregistri seaduse, kriminaalhooldusseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (176 SE), mille eesmärk on võimaldada süüdimõistetule vangistuse alternatiivina ravi, juhul kui isik on süüteo toime pannud ravitava või kontrollitava psüühikahäire tõttu ning on oht, et ta paneb tulevikus toime uue samasuguse süüteo. Ravi sihtrühmaks on seksuaalkuritegusid toime pannud isikud, kellel on ühtlasi diagnoositud pedofiilia või mõni muu seksuaalsuunitluse häire (parafiilia) ja kes nõustub ravi saamisega. Eelnõu mõttes seisneb seksuaalkurjategijate kompleksravi kombineeritud medikamentoosses ehk ravimravis ja psühhoteraapilises ravis (teraapia/nõustamine), mille eesmärk on isiku seksuaalsuunitluse häirete ravimine või kontrolli all hoidmine. Ühe võimalusena kavandatakse ravi kohaldada ennetähtaegse vabanemise eeltingimusena.

3. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse eelnõu (188 SE), mille eesmärk on tagada esmatasandi tervishoiuteenuste parem kättesaadavus ja parem teenuse kvaliteet. Eelnõuga muudetakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse üldarstiabi sätteid, millega tsentraliseeritakse tervishoiu esmatasandi korraldusfunktsioon sotsiaalministeeriumi valitsemisalasse. Sellega lähevad senised maavanema ülesanded üldarstiabi korraldamisel – perearsti nimistu moodustamise konkurss, perearsti nimistute kinnitamine, perearstide ajutine asendamine, järelevalve – üle terviseametile. Lisaks tuuakse seaduse tasandile perearsti nimistu piirsuurused, mis praegu on reguleeritud ministri määrusega. Eelnõu näeb perearsti nimistu piirsuuruseks ette üldjuhul 1200–2000 isikut või kuni 2400 isikut, kui nimistusse kantud isikutele osutab üldarstiabi koos perearstiga vähemalt üks arsti kvalifikatsiooniga tervishoiutöötaja. Kolmanda olulise teemana tuuakse tervisestatistika kogumisega seotud ülesanded Tervise Arengu Instituudi alla. Tervisestatistika ületoomise eesmärk on aruannete esitamise ja andmete parandamise efektiivsemaks ja kiiremaks muutmine andmeedastuse ühe vahelüli kaotamise kaudu. Informatsioon esitatakse otse Tervise Arengu Instituudile, mis annab tagasisidet otse teenuseosutajale ehk andmeesitajale.

4. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud halduskoostöö seaduse ja spordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (200 SE), mille eesmärk on tagada spordi andmekogu andmete töötlemise ja andmekogu majutamise võimalikult kvaliteetne ja efektiivne tase, võimaldades selleks volitatud töötleja ülesannete üleandmise riigi osalusel asutatud eraõiguslikule juriidilisele isikule, kellel on sporditeabe kogumise, töötlemise ja haldamise pikaajaline kogemus.

5. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (224 SE), mille eesmärk on tugevdada ravimiohutuse järelevalvet ja ratsionaliseerida inimtervishoius kasutatavate ravimite ohutuse järelevalve süsteemi, kaitsta paremini rahva tervist, tagada siseturu nõuetekohane toimimine ning lihtsustada praegusi eeskirju ja menetlusi. Ka täpsustatakse ravimi müügiloa omanike, liikmesriikide ja nende pädevate asutuste ning Euroopa Ravimiameti rolle ja kohustusi nimetaud eesmärkide täitmisel. Algataja väitel on hinnanguliselt 5% kõikidest haiglaravi juhtudest põhjustatud ravimite kõrvaltoimest, haiglapatsientide surma levinuimate põhjuste hulgas on ravimite kõrvaltoime viiendal kohal..

6. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud Eesti Vabariigi haridusseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (223 SE), millega nähakse ette Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse (REKK) ülesannete üleviimine ministeeriumi hallatavasse sihtasutusse Innove ning sellega seonduvalt REKK  tegevuse lõpetamine. Eelnõu kohaselt muutub SA Innove pärast halduslepingu sõlmimist keskseks üld- ja kutsehariduse programme ja arendusi koordineerivaks asutuseks. Uuendatav SA Innove jaguneb kolmeks struktuuriüksuseks: üldhariduse ja seire agentuur, kutsehariduse agentuur ja struktuuritoetuse agentuur. Ümberkorralduste eesmärk on koondada nende agentuuride alla kogu haridus- ja teadusministeeriumi valitsemisala vastavate valdkondade, sh programmide ja projektide rakendamine. See annab ministeeriumile võimaluse vähendada juhtimise killustatust ja muuta tänast olukorda, kus ühes valdkonnas tegutseb mitu haridus- ja teadusministeeriumi allasutust.

Üritused, kohtumised

Kell 10 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub EAS-i juhatusega EAS-i majas. 

Kell 17 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv avab Toompea lossi kunstisaalis fotokunstnik Tanja Muravskaja näituse “Nemad, kes laulsid koos”.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb (14.05-18.05) ENPA monitooringukomitee raportöörina Ukrainas Kiievis ja Harkivis info kogumise missioonil.

* Riigikogu väliskomisjoni liige Imre Sooäär osaleb (16.05-19.05) Budapestis Nyíregyháza Kolledži Ida- ja Kesk-Euroopa Uuringute Keskuse konverentsil „Balti riigid iseseisvuse teel“, kus ta esineb ka ettekandega. 

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

 

Tagasiside