Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele peaminister Andrus Ansip, välisminister Urmas Paet ja kaitseminister Urmas Reinsalu. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 7 Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad valitsemissektori võlga, topeltkodakondsust, kaitseministeeriumi eraldisi, Estonian Airi tulevikku, arenguabi, soolise tasakaalu parandamist börsil noteeritud äriühingute nõukogudes ja inimeste vabadust.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on 8 eelnõu, millest 4 on esimesel ja 4 teisel lugemisel.

1. Jätkub teisipäeval tööaja lõppemise tõttu pooleli jäänud Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (292 SE) esimene lugemine. Eelnõu langetab matusetarvete ja matuseteenuste käibemaksumäär seniselt 20%-lt 9%le alates 1. jaanuarist 2014. Algataja hinnangul on matusetarvete ja –teenuste käibemaksutõus (kuni 2009. aastani oli see 5%) ning matusetoetuse kaotamine halvendanud madalama sissetulekuga leibkondade olukorda matuse korraldamisel. Rahanduskomisjoni ettepanek on eelnõu tagasi lükata.

2. Esimesele lugemisele tuleb Rainer Vakra, Lembit Kaljuvee, Inara Luigase, Deniss Boroditši ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (296 SE), mille eesmärk on leevendada kodutarbijatele ja äritarbijatele 2013. aasta üleminekut avatud elektriturule. Selleks tehakse ettepanek muuta elektrituruseadust selliselt, et taastuvenergia toetuse rahastamisest tekkiva kulu kannaks edaspidi tarbija asemel riik. Eelnõu teeb ettepaneku suunata saastekvootide enampakkumisest laekunud tulu taastuvenergia toetuse rahastamisest tekkiva kulu katmiseks. Majanduskomisjoni ettepanek on eelnõu tagasi lükata.

3. Esimesele lugemisele tuleb Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (277 SE), mis näeb ette, et üldarstiabi osutamist ravikindlustusega hõlmamata isikutele rahastatakse otse riigieelarvest, nii nagu see on praegu vältimatu abi osutamisel. Algata kinnitusel laieneks seeläbi tervishoiu rahastamise tulubaas; sotsiaalmaksu ravikindlustuse osast vabaneksid vahendid tervishoiuteenuste kättesaadavuse suurenemiseks ja tervishoiutöötajate palkade tõusuks; paraneks ravikindlustuseta isikute võimalused tervise raviks; perearstid saaksid tasutud seni tasustamisele mittekuulunud töö eest ning väheneksid kulutused kiirabile ja vältimatule ravile. Sotsiaalkomisjoni ettepanek on eelnõu tagasi lükata.

4. Esimesele lugemisele tuleb Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (301 SE), mille eesmärk on ühtlustada äriühingute, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, ning riigi asutatud sihtasutuste juhatuse liikmete tasustamine kõrgemate riigiteenijate palgasüsteemiga. Eelnõuga tagatakse, et Eesti Vabariigi Presidendi ametipalk koos esindustasuga oleks piir, millest riigi otsustusõigusega äriühingute ja riigi asutatud sihtasutuste juhatuse liikmed ei teeniks rohkem. Algataja osutab, et 2011. aastal teenis Eesti Vabariigi President koos esindustasuga 72724 eurot, mis on kuus 6060 eurot. Majanduskomisjoni ettepanek on eelnõu tagasi lükata.

5. Teisele lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud kaupade piirikontrolli tingimuste kooskõlastamise rahvusvahelise konventsiooni 9. lisa heakskiitmise seaduse eelnõu (269 SE), millega heakskiidetava konventsiooni lisa eesmärk on hõlbustada rahvusvahelist kaubandust. Nimetatud lisa sisaldab peamiselt kohustusi, mille eesmärk on vähendada viivitusi raudteepiiripunktides. See hõlmab miinimumnõuete kehtestamist piiriäärsetele (ümberlaadimis)jaamadele, riikidevahelist koostööd nendes jaamades, kontrollide üleviimist piirilt lähte- või sihtjaamadesse, kontrollideks kuluva aja vähendamist, paberkandjal dokumentide arvu vähendamist ja CIM/SMGS-saatelehe kasutamist tollidokumendina.

6. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 211/2011 “Kodanikualgatuse kohta” rakendamise seaduse eelnõu (276 SE), mille eesmärk on riigisiseselt määrata valitsusasutused, kes täidavad kodanikualgatuse määrusest tulenevaid kohustusi, ning ühtlasi määrata selleks otstarbeks ka menetluslikud alused. Euroopa Liidu lepingu artikli 11 lõike 4 alusel on ELi õigusesse lisandunud kodanikualgatuse institutsioon. 16. veebruaril 2011 võeti vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 211/2011 kodanikualgatuse kohta. See võimaldab kodanikel pöörduda otse Euroopa Komisjoni poole taotlusega, milles komisjoni kutsutakse üles esitama liidu õigusakti ettepanek aluslepingute rakendamiseks, ja annab neile samasuguse õiguse, nagu on Euroopa Parlamendil Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 225 ja nõukogul ELi toimimise lepingu artikli 241 alusel.

7. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (275 SE), mille eesmärk on kõrvaldada investeerimisfondide ebavõrdne kohtlemine, mille on tõstatanud Euroopa Komisjon rikkumismenetluse nr 2008/4851 raames. See seisneb teistes Euroopa Majanduspiirkonna riikides moodustatud lepinguliste investeerimisfondide kinnisvaratulu erinevas maksustamises võrreldes sarnaste Eesti fondide tuluga. Nimelt ei käsitleta Eestis moodustatud lepingulist investeerimisfondi maksumaksjana, kuid välismaise fondi puhul seda teatud juhul tehakse. Sellega kaasneb Eesti ja välismaise fondi kaudu tehtud investeeringust saadud tulu erinev maksustamise hetk ja ka erinev maksubaas.

8. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud planeerimisseaduse muutmise seaduse eelnõu (247 SE), millega kavandatavate muudatuste eesmärk on tõhustada ja kiirendada mitut kohalikku omavalitsust läbiva taristu (joonehitise) maakonnaplaneeringute menetlemist. Eelnõu vabastab kohalikud omavalitsused planeerimisseaduses sätestatud hoonestatud kinnisasja võõrandamise kohustusest ning näeb ette, et võõrandamise vajaduse ilmnemisel sõlmitakse kokkulepe kas võlaõigusseadusest lähtudes või kohaldatakse kinnisasja sundvõõrandamise seadust. Eeltoodu aitab vältida olukordi, kus kohalikud omavalitsused keelduvad eelnimetatud planeeringuid kooskõlastamast ning joonehitise asukohta ka oma üldplaneeringusse kandmast, kuna see võib kaasa tuua olukorra, kus kohalik omavalitsus peab põhjendamatult võõrandama kinnisasja, mille võõrandamise kohustus peaks olema hoopis planeeringuga kavandatava joonehitise ehitamisest huvitatud isikul. Lähtudes Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammist 2011-2015, on valitsus võtnud eesmärgiks kiirendada suurte taristuprojektide puhul maakasutuse lubade menetlemist, samuti on valitsuse üheks eesmärgiks õigussüsteemi toimivuse parandamine. Eelnõu on kavas viia kolmandale lugemisele ja lõpphääletusele 23. jaanuaril.

Üritused, kohtumised

kell 14 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub  Poola Seimi esimehe Ewa Kopacz’i ja teda saatva delegatsiooniga, kuhu kuuluvad seimi liikmed Krystyna Skowrońska ja Teresa Piotrowska ning lasteombudsman Marek Michalak. Kohtumisel osaleb Poola suursaadik Grzegorz M. Poznański. Kell 14.45 on parlamendijuhtide lühike pressikonverents Riigikogu Valges saalis. Kell 16.15 avavad nad näituse “Janusz Korczak – maailma reformaator”.

Kell 12.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas avab Toompea lossi kunstisaalis kujur Mari-Liis Tammi tööde näituse.

* Riigikogu liige Jaak Allik osaleb (12.01-17.01) žürii liikmena Venemaal Sotšis Venemaa Teatritegelaste Liidu korraldataval 15. rahvusvahelisel teatrifestivalil ja konverentsil, kus ta esineb ka ettekandega.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb (15.01-18.01) ENPA delegatsiooni koosseisus Armeenias Jerevanis presidendi valimiste vaatlemise eelmissioonil.

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

 

Tagasiside