Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, keskkonnaminister Jaanus Tamkivi ning regionaalminister Vallo Reimaa. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 13 Riigikogu liiget. Küsimuste esitajate järjekorra ja valdkonnad leiab aadressilt https://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=infotund&pid=138385&u=20080115171727

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on 4 valitsuse algatatud eelnõu, millest 1 on teisel ja 3 esimesel lugemisel.

1. Teisel lugemisel on pärimisseaduse eelnõu (56 SE), mis ühe põhimõttelise muudatusena võtab kehtivas pärimisseaduses sisalduva pärandvara nn vastuvõtusüsteemi asemel kasutusele nn loobumissüsteemi. Kehtiva õiguse kohaselt läheb pärandvara pärijale üle üksnes juhul, kui pärija pärandi vastu võtab. Loobumissüsteemi puhul kaasneb seadusest tulenev pärimisõigus automaatselt ja pärandist loobumiseks tuleb avaldada oma sellekohast tahet. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval 17. jaanuaril.

2. Esimesel lugemisel on koolieelse lasteasutuse seaduse, erakooliseaduse ning huvikooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (165 SE), mille eesmärk on asendada kõnealuses seaduses sisalduv õppekava nimetus „alushariduse raamõppekava” nimetusega „koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava” ning täpsustada selle õppekava poolt määratavaid eesmärke ja põhimõtteid. Eelnõu kohaselt kehtestab koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava Vabariigi Valitsus oma määrusega, mis muuhulgas näeb ette 6-7 aastase lapse eeldatavad üldoskused. Algataja hinnangul võimaldab see  lasteaiaõpetajal enam arvestada laste arengupotentsiaalide erinevusi ja pakkuda tuge nii kiirema kui ka aeglasema arenguga lastele.

3. Esimesel lugemisel on seadmete energiatõhususe seaduse muutmise seaduse eelnõu (167 SE), mis lähtub vajadusest harmoneerida Eesti seadusandlus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2005/32/EÜ seadmete ökodisaini kohta. Eelnõu eesmärgiks on sätestada energiat tarbivate seadmete ökodisaini nõuded ja tagada nimetatud seadmete vaba liikumine siseturul. Seadus käsitleb nõudeid, millele peavad vastama rakendusmeetmete alla kuuluvad seadmed, et neid tohiks turule viia ja kasutusele võtta. Nõuded kehtestatakse seadmete energiatõhususe ja nende tootmise keskkonnasõbralikkuse taseme parandamiseks, mis omakorda aitab kaasa säästvale arengule.

4. Esimesel lugemisel on maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (161 SE), mille eesmärk on täpsustada erinevate kaitsealade maamaksuga maksustamist ja paremini rakendada ühetaoline maksustamise põhimõtet.  Tehtavad muudatused puudutavad looduskaitseseadusest tulenevates erinevates kaitsevööndites majandustegevuse piiramisega seotud maamaksu vähendatud määrasid, mis seni on olnud 25, 50 või 75 protsenti maamaksu määrast. Eelnõuga on jäetud alles vaid üks vähendatud määr – 50 protsenti maamaksu määrast, seda eesmärgiga vältida olukorda, kus samaväärsete looduskaitsealade suhtes kehtivad erinevad soodusmäärad. Nendel looduskaitsealadel, millelt seni tasuti maamaksu 25% maamaksumäärast edaspidi enam maamaksu ei võeta. 

Päevakord asub aadressil https://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=tk_nadal

Ümarlaud

* Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson ning põhiseaduskomisjoni aseesimees Evelyn Sepp osalevad Leedus Vilniuses Lissaboni lepingu teemalisel ümarlaual, mille korraldavad Leedu välisministeeriumi, Euroopa Komisjoni esindus Leedus koostöös Leedu Seimiga. Arutusel on Lissaboni lepingu ratifitseerimise ja elluviimisega seotud küsimused, aga ka Euroopa Liidu tulevik

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside