Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, keskkonnaminister Jaanus Tamkivi ning rahandusminister Ivari Padar. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 8 Riigikogu liiget. Küsimuste esitajate järjekord ja valdkonnad asuvad siin.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on 8 eelnõu, millest üks on kolmandal, 2 teisel ja 5 esimesel luegmisel.

1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud riigipiiri seaduse, karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (185 SE), mille põhieesmärk on täiendada kriminaalmenetluse seadustikus rahvusvahelise kriminaalmenetluse alase koostöö osa. Eelnõuga rakendatakse Euroopa Liidu Nõukogu raamotsusega ette nähtud meetmed, et tagada ühes liikmesriigis tehtud vara arestimise või tõendi hoiulevõtmisega seotud menetlustotsuste operatiivne ja vastastikuse tunnustamise põhimõttele tuginev täitmine teises liikmesriigis. Samuti täpsustatakse kriminaalmenetluse regulatsiooni seoses Schengeni viisaruumiga ühinemisega. Eelnõuga muudetakse piiriülese jälgimise regulatsiooni, laiendatakse piirivalveameti uurimispädevust ning loetakse tähtsaks isiklikuks dokumendiks ka välisriigi kodaniku pass. Praktikas tekkinud probleemide pinnalt on eelnõuga täiendatud muu hulgas Euroopa vahistamismäärusega seotud sätteid, mille puudustele on juhtinud tähelepanu Euroopa Komisjon oma hindamisraportis. Samuti muudetakse vangistuse täitmisele pööramise regulatsiooni, et vältida olukorda, kus jõustunud kohtuotsuse täitmisest on võimalik kõrvale hoiduda seaduse mitmetitõlgendamise tõttu.

2. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (67 SE), mille eesmärk on tagada isikute kaitse diskrimineerimise eest rassi, rahvuse, nahavärvuse, usutunnistuse või veendumuste, vanuse, puude või seksuaalse suundumuse alusel. Muuhulgas näeb eelnõu ette võrdse kohtlemise voliniku ametisse nimetamise. Voliniku nimetab ametisse sotsiaalminister ja tema ametiaeg on viis aastat. Volinik jälgib käesoleva seaduse ja soolise võrdõiguslikkuse seaduse nõuete täitmist; nõustab ja abistab isikuid diskrimineerimist käsitlevate kaebuste esitamisel; annab arvamusi võimaliku diskrimineerimise asetleidmise kohta isikute avalduste alusel või talle laekunud teabe põhjal omal algatusel jne.

3. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (184 SE), mille algatamine tulenes vajadusest võtta tarvitusele täiendavad meetmeid ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelenud laevade üle kontrolli kehtestamiseks, lähtudes EL Nõukogu määrusega kehtestatud nõuetest. Seadust muudetakse ka harrastuslikul kalapüügil püügiõigust kinnitava mobiilimakse võimaldamiseks ning harrastuspüügil kalastuskaardi taotlemise ja andmise protseduuride täpsustamiseks. Ühtlasi viiakse kalapüügiseadus kooskõlla 22. veebruaril 2007 Riigikogus vastuvõetud püsiasustusega väikesaarte seaduse muudatustega. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusel neljapäeval 17. aprillil.

4. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1082/2006 „Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) kohta“ rakendamise seaduse eelnõu (204 SE), mis võimaldab rakendada Euroopa Liidu Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1082/2006 Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse kohta. 5. juulil 2006 vastu võetud määruse (EÜ) nr 1082/2006  eesmärk on hõlbustada ja edendada liikmesriikide piiriülest ning riikide- või piirkondadevahelist koostööd, et tugevdada majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust. Määrusega võimaldatakse territoriaalset koostööd takistavate raskuste ületamiseks asutada ühenduse territooriumil juriidilistest isikutest koostöörühmitused, mida nimetatakse “Euroopa territoriaalse koostöö rühmitusteks”.

5. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud kaevandamisseaduse muutmise seaduse eelnõu (211 SE), millega ajakohastatakse personaliküsimustega seonduvat regulatsiooni. Seadusesse viiakse sisse võimalus, et vastutava spetsialisti pädevust võiks tõendada ka kutseseaduse alusel välja antud kutsetunnistus. Ühtlasi täiendatakse seadust välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamist võimaldavate sätetega ja nähakse ette regulatsioon selle kohta, kuidas teise EL-i liikmesriigi ettevõtja saaks ajutiselt ka Eestis kaevandamisseadusega reguleeritud tegevusalal tegutseda.

6. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud taimekaitseseaduse, halduskoostöö seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (215 SE), mille eesmärk on lahendada taimekaitseseaduse rakendamisel ilmnenud probleemid, ühtlustada seaduse teksti ja harmoneerida see Euroopa Liidu õigusaktidega. Eelnõu muudab ohtlike taimekahjustajate tõrjeabinõude rakendamisel tekkinud kulude hüvitamise süsteemi. Hüvitama hakatakse hävitatud taimede ja taimsete saaduste maksumust ning hävitatud saagist saamata jäänud tulu. Vastavate kulude hüvitamine tootjale vähendab tootjale ohtliku taimekahjustaja levikust tulenevaid majanduslikke raskusi ja tagab selle, et tootja rakendab tõhusalt kõiki taimekaitseseadusest tulenevaid tõrjeabinõusid. Samuti reguleeritakse eelnõuga järelevalvetasu maksmisel tekkinud probleeme. Järelevalvetasu maksmiseks kohustatud isikule antakse võimalus maksta järelevalvetasu tollikassasse enne, kui kaubasaadetis lubatakse ühendusevälisest riigist Eestisse. Ettevõtjad on üles näidanud huvi maksta järelevalvetasu kohe pärast taimetervise kontrolli, mitte alles kontrollile järgneval kuul.

7. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud politseiseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (222 SE), mille üheks eesmärgiks on õigusselguse tagamine politsei poolt isikute põhiõigusi riivava meetmete rakendamisel. Eelnõu väljatöötamise vajadus tuleneb eelkõige aprillisündmuste analüüsist. Eelnõuga täpsustatakse isikute liikumisvabaduse piiramisega seonduvad küsimusi, sisustatakse täpsemalt “sunni“ mõiste, et määratleda isiku liikumisvabaduse piiramisega kaasneva sunni rakendamine; täpsustatakse erivahendite ja relvade kasutamist politsei poolt ja nende kasutamise dokumenteerimist. Eelnõu kaotab samuti ära seni valitsenud tühimiku viibimiskeelu osas. Eelnõuga sätestatakse politsei õigus viibimiskeelu kehtestamiseks, mis on ka eelduseks isikute evakueerimise korraldamiseks ja muudeks avaliku korra ohu ennetamiseks või süüteomenetluse tagamiseks.

8. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (228 SE), mille eesmärk on riigi ja ühiskonna jaoks tulusamalt ning süsteemsemalt suunata maapõue kasutamist ja maavarade kaevandamist, hoides ära või maksimaalselt vähendades võimaliku kahjulikku keskkonnamõju. Eelnõu täpsustab seaduse terminoloogiat ja üldgeoloogilise uurimistöö, geoloogilise uuringu ning kaevandamislubade menetlemise protsesse. Kaevandamislubade andmisel ja kaevandamistegevuse juures hakatakse senisest enam arvesse võtma keskkonnakaitse aspekti ning viiakse sisse kaevandamistegevuse kontrolli käsitlevad täiendavad sätted.

Päevakord asub siin.

Istungid, koosolekud

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsioon eesotsas delegatsiooni juhi Andres Herkeliga (13.04-17.04) osaleb Prantsusmaal Strasbourgis ENPA 2008. aasta istungjärgu kevadistungil. Delegatsiooni kuuluvad Kristiina Ojuland (12. 04 -17.04) ja Mailis Reps (13.04-18.04).

Istungjärgul on kõne all Euroopa moslemikogukonna ja ekstremismi teema, olukord Lähis-Idas, ohutu ja seadusliku abordi kättesaadavusega seotud probleemid Euroopas, laste ja teismeliste enesetapud kui tõsine rahvatervise küsimus Euroopas, Euroopa Liiduga liitumine ja inimõiguste konventsioon, Serbia liikmekohustuste täitmine, rahvusvähemuste olukord Vojvodinas ja rumeenia vähemus Serbias, immigratsiooni Põhja-Aafrikast, Euroopa kirjanduse õpetamise edendamine ning turismi ja säästva arenguga seonduv. Assambleele oodatakse seekord esinema Slovakkia presidenti Ivan Gašparovičit, Saksamaa Liitvabariigi kantslerit Angela Merkelit, Ukraina peaministrit Julia Tõmošenkot ning Prantsusmaa välis- ja Euroopa asjade ministrit Bernard Kouchner’i.

* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed Mart Jüssi ja Margus Lepik osalevad (14.04-16.04) Norras Stavangeris Põhjamaade Nõukogu ja Balti Assamblee keskkonnakomisjonide ühisistungil. Arutusel on veevarustuse ja kanalisatsiooniga seonduv ning jäätmekäitluse probleemid.

* Riigikogu liige Toomas Varek osaleb (15.04-24.04) Saksamaal Garmischis George C. Marshalli Kaitseõppe Keskuse korraldatavas akadeemilises koolitusprogrammis.

* Riigikogu majanduskomisjoni liige Hannes Astok osaleb (16.04-18.04) Ghanas Accras Lääne-Aafrika e-valitsemise Akadeemia asutamise töörühma koosolekul.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside