Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad justiitsminister Rein Lang, kultuuriminister Raivo Palmaru ja rahandusminister Aivar Sõerd. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 8 Riigikogu liiget. Justiitsminister peab vastama küsimustele, mis puudutavad korruptsiooni omavalitsustes, õiguskorda, kriminaalmenetlust ja omandireformi aluste seadust; kultuuriministrilt tahetakse aru pärida kultuuri tehtavate investeeringute ning poliitilise tsensuuri kohta ajakirjanduses; rahandusministrilt oodatakse selgitusi hinnatõusu kompenseerimise teemal.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on 9 eelnõud, millest üks tuleb kolmandale, kolm teisele ja viis esimesele lugemisele.

Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud isikut tõendavate dokumentide seaduse ja vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (749 SE), mille rakendamine tagab vanglas kinni peetavatele isikutele võimaluse tõendada vanglas viibimise ajal oma isikut vanglas kinni pidamise õiendiga. Eelnõu kohaselt ei pea vanglas viibival kinnipeetaval olema isikutunnistust ega reisidokumenti. Sellega kaob riigil kohustus väljastada pikemaajalist vanglakaristust kandvale isikule vanglas viibimise aja jooksul korduvalt isikutunnistus selle kehtivusaja lõppemise või andmete muutumise tõttu, mis on eelnõu algataja hinnangul otstarbetu ja kulukas. Eriti eesmärgipäratuks peab algataja vanglas viibivale isikule reisidokumendi väljastamist

Teisel lugemisel on valitsuse algatatud teatavate ohtlike kemikaalide ja pestitsiidide rahvusvaheliseks kauplemiseks nõusoleku saamise korda käsitleva Rotterdami konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (796 SE). Konventsiooni eesmärk on edendada konventsiooniosaliste jagatud vastutust, et kaitsta inimeste tervist ja keskkonda ohtlike kemikaalide võimaliku kahjuliku mõju eest, tõhustada ohtlike kemikaalide keskkonnaohutut kasutamist, hõlbustada nimetatud kemikaalide kohta käiva teabe vahetust ning kehtestada nende kemikaalide impordi ja ekspordi suhtes riigisisene otsustamismenetlus ning edastada asjakohased otsused konventsiooniosalistele.

Teisel lugemisel on valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja Hollandi Kuningriigi vahelise tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (798 SE). Topeltmaksustamise vältimise lepingute eesmärk on jagada maksustamisõigusi riikide vahel, hoida ära diskrimineerivat maksustamist ning tõkestada maksudest kõrvalehoidumist; seeläbi soodustavad lepingud rahvusvahelisi investeeringuid ning riikidevahelist kaubandust, samuti inimeste ja tehnika vaba liikumist.

Teisel lugemisel on Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (748 SE), mille eesmärk on täpsustada eelkõige regionaalministri, aga samas ka siseministeeriumi, keskkonnaministeeriumi ja Vabariigi Valitsuse pädevust.

Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud postiseaduse eelnõu (815 SE), mis muudab senist postiteenuse osutamise mehhanismi. Eelnõu võimaldab korraldada universaalse postiteenuse osutamiseks avaliku konkurssi, mille nurjumisel on õigus kohustada teenust osutama eri- või ainuõigust või olulist vahendit omavat postiteenuse osutajat. Loobutud on kehtiva postiseaduse piirangust, mille kohaselt tuli universaalse postiteenuse kooseisu kuuluvaid teenuseid osutada kogumina ja üle-eestiliselt. Eelnõu kohaselt võib kõiki universaalse postiteenuse koosseisu kuuluvaid teenuseid, välja arvatud reserveeritud teenust, osutada ka üksikuna ja erinevates geograafilistes piirkondades. Eelnõu sätestab eraldi postiteenustena kullerposti ja otseposti. Nimetatud teenuseid eristatakse spetsiifiliste tunnuste alusel universaalse postiteenuse koosseisu kuuluvatest teenustest (eelkõige lihtkirjast). Universaalse postiteenuse osutajale antud ainuõigus ei laiene kullerpostile ja otsepostile.

Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud elektroonilise side seaduse, infoühiskonna teenuse seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (800 SE), mille eesmärk on piirata solvavate ja vaenu õhutavate internetikommentaaride levikut. Eelnõu annab laiemad volitused üksikpäringute tegemiseks nii kaitsepolitseile kui ka tsiviilkohtule. Eelnõu kaotab võimaluse menetleda vaenu õhutavaid tegusid väärteo korras, muutes selle kriminaalkuriteoks.

Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (823 SE), mille eesmärk on luua ehitiste kaasomanikele lihtsustatud kord selleks, et kaasomanikud saaksid lahendada kinnistamist takistavad vaidlused. Eelnõuga muudetakse selgemaks ka ehitiste vallasasjakäibe lõppemist sätestavad seadusesätted. Teatavasti ei saa asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 13 lõike 6 kohaselt ehitist, mille alune maa on kinnistamata, pärast 1. märtsi enam käsutada. Valitsus otsustas oma 8. detsembri 2005. aasta kabinetinõupidamisel nimetatud tähtpäeva mitte edasi lükata ja tegi justiitsministeeriumile ülesandeks välja töötada kinnistamist takistavate omanikevaheliste vaidluste lahendamise lihtsustatud kord.

Täieliku päevakorra leiab aadressilt http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Üritused:

Kell 19 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Itaalia suursaadiku Fabrizio Piaggesi`ga.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

[email protected]

Tagasiside