Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele peaminister Andrus Ansip, haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo ning välisminister Urmas Paet. Küsimused puudutavad Eesti maksupoliitikat, hariduslike erivajadustega laste õpet, perede elatustaset, pere- ja hariduspoliitikat,  võltsimisvastase lepingu edasist menetlemist ja Euroopa riikide kogemust selles osas; laste vaesust, Mustpeade maja  ja Eesti Rahvusringhäälingu tulevikku.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on 7 eelnõu, millest 2 on kolmandal, 4 teisel ja 1 esimesel lugemisel.

1. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud psühhiaatrilise abi seaduse muutmise seaduse eelnõu (86 SE), mis reguleerib psühhiaatriahaiglas ravil viibivate patsientide omandiõiguse piiranguid. Piirangute eesmärk on luua eeldused, et statsionaarsel psühhiaatrilisel ravil viibivad isikud ei valda aineid ja esemeid, millega nad võivad kahjustada nii enda kui ka teiste isikute tervist, turvalisust või eraelulist puutumatust.

2. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud autoveoseaduse, riigilõivuseaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (137 SE), millega sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste ülevõtmisest tulenevad muudatused. Eelnõu sätestab vedaja tegevusalale juurdepääsu tingimuste erisused (näiteks tegevusloa kohustuseta veod), ühtlustab ja lihtsustab autovedude korraldamiseks antavate tegevuslubade süsteemi, kaotab kehtivast seadusest tulenevad piirangud tasulisele rahvusvahelisele autoveoturule juurdepääsuks, liberaliseerib kasutuslepingu alusel kasutatavate sõidukite autovedudel kasutamise tingimusi, täiendab seaduse vastutusalas sätestatud karistusi autoveoseaduse ja EL määruste nõuete rikkumise eest ning täpsustab mõningate autoveoseaduse sätete sõnastust, et tagada õigusselgus ning kooskõla teiste seaduste ja Euroopa Liidu õigusega.

3. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud kaupade piirikontrolli tingimuste kooskõlastamise rahvusvahelise konventsiooni 8. lisa heakskiitmise seaduse eelnõu (138 SE), millega heakskiidetava konventsiooni 8. lisa hõlbustab rahvusvahelist kaubandust, vähendades, ühtlustades ja kooskõlastades kaupade, eriti elusloomade ja kiiresti riknevate toiduainete piirikontrolliga seotud menetlusi ja dokumente, tõhustab piiripunktide tööd ning parandab mootorsõidukite ülevaatuse ja sõiduki massi rahvusvaheliste tunnistuste vastastikuse tunnustamisega seotud tehniliste küsimuste lahendamist.

4. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja Araabia Ühendemiraatide vahelise tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (154 SE), millega ratifitseeritav leping reguleerib maksustamisõiguse jagamist lepinguosaliste vahel, sätestab diskrimineeriva maksustamise ärahoidmise ja maksudest kõrvalehoidumise tõkestamise kohustuse. Leping piirab lepinguosalise riigi maksustamisõigust, mis tähendab, et üks lepinguosaline riik loobub osast maksutulust teise lepinguosalise riigi kasuks ja vastupidi. Lepingusätted loovad maksumaksjatele soodsamad tingimused, kuna uusi maksustamisõigusi leping ei anna. Samuti aitab leping luua lisavõimalusi maksupettuste tõkestamiseks.

5. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud Euroopa Liidu Nõukogu konventsiooni keskse tollivormistuse kohta seoses traditsiooniliste omavahendite ELi eelarve kasutusse andmisel endale jäetavate siseriiklike sissenõudmiskulude määramisega ratifitseerimise seaduse eelnõu (131 SE), millega ratifitseeritakse konventsioon tollimaksu kogumiskulude jagamise kohta. Tollimaksu kogumiskulude jagamine ELi liikmesriikide vahel puudutab raha riigieelarvesse laekumist ja riigieelarvest maksete tegemist teisele ELi liikmesriigile. Kui ELi liikmesriik kogub tollimaksu, siis 75% sellest kantakse Euroopa Ühendusele ja 25% jääb maksu kogunud riigile kogumiskulude katmiseks. Keskse tollivormistuse kasutusele võtmise korral jagatakse kogumiskulude katmiseks ettenähtud osa (25%) kahe liikmesriigi vahel võrdselt, kui tollideklaratsioon esitatakse ühes ja kaup esitatakse teises liikmesriigis.

6. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse esitatud Riigikogu otsuse “Riikliku VEB Fondi sertifikaatidega tagatud nõuete hüvitamine” eelnõu (130 OE), millega nähakse ette fondi lõpetamine ja sertifikaatidega esindatud nõuete rahuldamine fondi vara müügist laekuva raha arvel ja sihtasutuste seaduse alusel toimuva likvideerimismenetluse raames. Eelnõuga tunnistatakse kehtetuks Riigikogu 20. jaanuari 1993. aasta otsus „NSV Liidu Välismajanduspangas külmutatud Eesti pankade kontod“ (RT 1993, 4, 61).

7. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse, õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning ülikooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (162 SE), mille eesmärk on sätestada erisused, mis võimaldavad sõlmida töölepingu doktorandiga viimase töötamiseks nooremteaduri ametikohal. Eelnõuga luuakse ülikooliseaduses mõistlikud ja doktorantide töösuhte eripärast tulenevad erisused võrreldes töölepingu seadusega ning lisatakse täiendused ka õppetoetuste ja õppelaenu seadusesse.

Üritused, kohtumised

Kell 10 - Riigikogu korteriühistute toetusrühma seminar. Tutvustatakse uue korteriomandi ja korteriühistute seaduse eelnõu põhimõtteid ja kuulatakse asjaosaliste arvamusi ning ettepanekuid. Seminaril osalevad nii Korteriühistute Liidu, Eesti Omanike Keskliidu kui ka haldusfirmade esindajad. (Riigikogu konverentsisaal)

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb ettekandepäeval “Lavastaja, lugeja, näitleja Nüganen (50)” ja raamatu “Elmo Nüganen. Esimene vaatus” esitlusel.

* Riigikogu esimees Ene Ergma on (14.02-15.02) Suurbritannias Cambridge’is, kus ta esineb ettekandega Cambridge’i Ülikooli Teadusühingus.

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

Tagasiside