Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad keskkonnaminister Jaanus Tamkivi, regionaalminister Siim-Valmar Kiisler ja siseminister Jüri Pihl. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 8 Riigikogu liiget. Küsimuste esitajate järjekord ja valdkonnad asuvad siin

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on 14 eelnõu, millest 2 on kolmandal, 5 teisel ja 7 esimesel lugemisel.

1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud meresõiduohutuse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (274 SE), mille eesmärk on viia meresõiduohutuse seadus vastavusse Euroopa Liidu direktiiviga 2005/45/EÜ, mis käsitleb liikmesriikide poolt välja antud meremeeste tunnistuste vastastikust tunnustamist ja millega muudetakse direktiivi 2001/25/EÜ. Direktiivi ülevõtmise tähtaeg oli 2007. aasta 20. oktoober. Euroopa Komisjon on direktiivi ülevõtmise kohta algatanud rikkumismenetluse. Lisaks direktiivi ülevõtmist puudutavale tehakse meremeeste erialase ettevalmistamise regulatsioonis ka praktikast lähtuvaid muudatusi ja täpsustusi. Meresõiduohutuse seadusemuudatused, mis käsitlevad tuletorni- ja navigatsioonitasusid, on tingitud vajadusest kehtestada tuletorni- ja navigatsioonitasu sissenõudmise mehhanism juhuks, kui reeder või laevaagent jätab tuletorni- või navigatsioonitasu tähtaegselt tasumata.

2. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud hasartmänguseaduse eelnõu (216 SE), mille peamine eesmärk on korrastada Eesti hasartmänguturgu ja kaasajastada hasartmängude korraldamisele esitatavaid nõudeid. Kehtiva regulatsiooni üheks probleemiks on selliste hasartmängu või loteriiga sarnaste mängude levik, mis ei ole seadusest tulenevalt käsitatavad hasartmängude konkreetse liigina, mistõttu on nende korraldamise lubatavus küsitav. Konkreetsem regulatsioon on ette nähtud ka hasartmängude korraldamisele sidevahendi (Interneti, digi-TV, telefoni ja mobiiltelefoni) vahendusel. Ka tõstetakse uue seadusega hasartmängukorraldaja aktsiakapitali nõue seniselt kahelt miljonilt kroonilt ühele miljonile eurole.

3. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud Tollikoostöö Nõukogu asutamiskonventsiooni muudatuse heakskiitmise seaduse eelnõu (288 SE), mille eesmärk on kiita heaks konventsiooni muudatus, mis võimaldab tolli- ja majandusliitudel konventsiooniosaliseks saada. Eesti Vabariik ühines konventsiooniga Vabariigi Valitsuse 11. mai 1992 istungi protokolli märgitava otsuse nr 34 alusel. Konventsioon jõustus Eesti suhtes 18. juunil 1992, mil Tollikoostöö Nõukogu peasekretärile anti hoiule ühinemiskiri. Kuna praeguseks on õiguslik olukord muutunud, siis kehtiva õiguse kohaselt tuleks rahvusvahelise organisatsiooniga ühinemine Riigikogus heaks kiita.

4. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud autoveoseaduse, riigilõivuseaduse ja karistusregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (284 SE), mille tulemusena vähenevad vedaja poolt autoveo alaste dokumentide taotlemiseks tehtavad rahalised ja ajalised kulutused. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis 2006. aastal läbi viidud autoveoseadusest tuleneva halduskoormuse hindamise uuringu kohaselt toob käesoleva seaduse muutmise seadusega planeeritav dubleerivate dokumentide kaotamine ja tegevuslubade kehtivusaegade pikendamine kaasa iga-aastaste kulutuste vähenemise vedajatele ligi 1,5 miljonit krooni. Samuti muutub dokumentide taotlemine mugavamaks, kuna mitmeid dokumente on võimalik taotleda elektroonselt.

5. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse ja riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (267 SE), millesse teiseks lugemiseks hääletati õiguskomisjoni ettepanekul muudatused, mille kohaselt viiakse ka edaspidi nii pension kui ka puuetega inimeste toetus posti teel koju vanaduspensionäridele ja sügava puudega töövõimetuspensionäridele, kellel on liikumistakistus või kes elavad hajaasustusalal ja kellele pangateenus on raskesti kättesaadav. Pensioni ja toetuse kojukandeks peab isik esitama elukohajärgsesse pensioniametisse põhjendatud taotluse.

6. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (285 SE), mille eesmärk on tõhustada tööturuteenuste osutamist. Eelnõuga laiendatakse isikute ringi, kellega tööturuamet võib töötule teenuse osutamiseks sõlmida lepingu. Eelnõu kohaselt võib tööharjutust läbi viia iga isik ja tööpraktikat iga tööandja, sh täidesaatva riigivõimu asutus. Samuti täpsustatakse teenuste osutamise korda ja sobiva töö mõistet, töötuna ja tööotsijana arveloleku ning tööturutoetuste (töötutoetus, sõidu- ja majutustoetus) maksmise tingimusi.

7. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud geneetiliselt muundatud mikroorganismide suletud keskkonnas kasutamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (268 SE), millega viiakse nimetatud seadus vastavusse Euroopa Liidu õigusaktiga. Sisulises mõttes täpsustatakse geneetiliselt muundatud mikroorganismide (GMM) ohutut kasutamist suletud keskkonnas eesmärgiga kaitsta inimese tervist ja keskkonda. Seaduse rakendamine suurendab töötajate ja keskkonna ohutust GMM-ide suletud kasutamisel. Samal ajal juhitakse GMM-ide kasutajate tähelepanu asjaolule, et GMM-ide transport maanteel, raudteel, siseveeteedel, merel või õhus on reguleeritud ohtlike kaupade veoks ette nähtud õigusaktidega.  

8. Esimesel lugemisel on valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Eesti kaitseväe isikkoosseisu suurendamine ja nende kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Afganistanis“ eelnõu (356 OE), millega suurendatakse Eesti kaitseväe isikkoosseisu Afganistanis kuni 170 kaitseväelaseni ja pikendatakse nende kasutamise tähtaega NATO poolt juhitaval rahutagamismissioonil (International Security Assistance Force – ISAF) koosseisus kuni 31. detsembrini 2009. Ka sätestab eelnõu, et kaitseväe isikkoosseisule seatud ülempiiri võib suurendada 340 kaitseväelaseni kaitseväelaste rotatsiooni perioodil ühe kuu jooksul alates rotatsioonis osalevate kaitseväelaste saabumisest Afganistani.

NB! Täielik päevakord asub siin

Üritused, istungid, foorumid

* Eestis viibib 15. – 16. oktoobrini Lääne-Euroopa Liidu (WEU)/Euroopa Julgeoleku- ja Kaitseassamblee kaitsekomitee 12-liikmeline delegatsioon eesotsas Suurbritannia parlamendisaadiku Christopher Chope’iga, kes on kaitsekomitees koostatava raporti „Kübersõjategevus” raportöör. Raporti kaasraportööriks on Lääne-Euroopa Liidu Eesti delegatsiooni juht ja Riigikogu riigikaitsekomisjoni liige Tarmo Kõuts. Delegatsiooni kuulub ka assamblee poliitikakomitee esimees Pedro Agramunt (Hispaania). Visiidi eesmärgiks on tutvuda Eesti kübersõjategevuse alaste kogemustega ja kohtuda vastavate struktuuride esindajatega.

Neljapäeval, 16. oktoobril kell 9 kohtutakse Riigikogu riigikaitsekomisjoni,  väliskomisjoni ja WEU Eesti delegatsiooni esindajatega. Kavas on ka kohtumised kaitseministeeriumi ja välisministeeriumi töötajatega, samuti külastatakse küberkaitse keskust.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel (12.10-17.10)  ning liikmed Kristiina Ojuland (12. -16. okt.) ja Indrek Saar (12.10-17.10)  osalevad ENPA missiooni koosseisus vaatlejatena Aserbaidžaani presidendivalimistel Bakuu

 

* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste osaleb (14.10-18.10) Hispaanias Madridis 4. Euroopa Nõukogu foorumil „e-demokraatia“. Kõne all on e-osalus erinevatel tasanditel, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad osalusdemokraatias, e-valitsemise, e-hääletamise, sertifitseerimise, autentimise jpm seotud küsimused.

* Riigikogu Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni juht Ivi Eenmaa, liikmed Marika Tuus ja Erki Nool ning Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osalevad (12.10-15.10) Šveitsis Genfis IPU 119. assambleel ning konverentsil „Informeeriv demokraatia“. Paneeldiskussioonide teemad on tuumarelvastuse kasvu pidurdamine, kliimamuutus, säästlik areng ja taastuvenergia, aga ka sõnavabadus ja õigus olla informeeritud.

* Riigikogu liige Eldar Efendijev osaleb (12.10-17.10)  Bakuus Aserbaidžaani presidendivalimistel vaatlejana Aserbaidžaani parlamendi kutsel.

* Riigikogu liige Peeter Tulviste osaleb (12.10-14.10) Saksamaal Greifswaldi Ülikooli kuratooriumi istungil.

* Riigikogu liige Margus Tsahkna osaleb (14.10-15.10) Belgias Brüsselis Euroopa Parlamendi Euroopa Rahvapartei – Euroopa Demokraatide fraktsiooni korraldataval seminaril.

* Riigikogu liige Mart Laar osaleb (14.10-15.10 Belgias Brüsselis Euroopa Rahvapartei tippkohtumisel.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside