Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 infotund


Riigikogu liikmete küsimustele vastavad rahandusminister Aivar Sõerd, siseminister Kalle Laanet ja keskkonnaminister Rein Randver. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 8 Riigikogu liiget. Rahandusministrile esitatud küsimused puudutavad Eesti Raudteed ja 2,35 miljardit; siseministrilt soovitakse selgitusi 2006. aasta riigieelarve, sisejulgeoleku ja profülaktiline töö kohta „ahjuajajatega”; keskkonnaminister peab selgitama maadevahetuse, keskkonnajärelvalve ning merereostuse ja maastikupõlengute ennetamisega seonduvat.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on 18 eelnõu, millest 4 on kolmandal, 11 teisel lugemisel ja 3 esimesel lugemisel. 

Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud sotsiaalhoolekande seaduse ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (918 SE), mis kehtestab regulatsiooni kahe uue sotsiaalteenuse, asenduskodu teenuse ja lapsehoiuteenuse osutamiseks. Asenduskodu teenus on pikaajaliselt toiminud nn lastekodu teenusena, millele on seni nõuded kehtestatud peamiselt määruste tasandil. Nimetatud nõudeid on eelnõus täpsustatud, viies need seaduse tasandile. Lapsehoiuteenuse kui sotsiaalteenuse puhul kehtestatakse käesolevate seadusemuudatustega nõuded lapsehoiuteenuse pakkujatele, lapsehoidjatele ning lapsehoiuteenuse osutamisele. 

Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud tulumaksuseaduse § 5 ja maamaksuseaduse § 10 muuutmise seaduse eelnõu (992 SE), mille eesmärk on suurendada kohalikele omavalitsustele residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust eraldatavat määra seniselt 11,8 protsendilt 11,9 protsendini. Muutmise vajadus tuleneb Vabariigi Valitsuse 14.09.2006 istungil tehtud otsusest anda kohalike omavalitsuste tulubaasi üle kultuuri- ja haridustöötajate palkade ühtlustamise vahendid summas 100 miljonit krooni.

Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse ning äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu (951 SE), mille peamine eesmärk on muuta korda, mis kehtivas seaduses on puudulikult reguleeritud või ebaotstarbekalt lahendatud: täpsustatakse registripidaja hinnakirja ja vastutuskindlustuse tingimuste kooskõlastamise protsessi, muudetakse senist järelevalve korraldust registris registreeritud aktsiaemitentide üle, nähakse ette seni seaduses puudunud esindajakonto omaniku vastutust reguleerivad sätted, samuti sisaldab eelnõu esindajakonto omaniku üle järelevalve teostamise sätteid. Lisaks nähakse ette Eesti väärtpaberite keskregistri ja äriregistri vahelise infovahetuse täpsem kord.

Kolmandal lugemisel on valitsuse ja Isamaaliidu fraktsiooni algatatud Eesti Arengufondi seaduse eelnõu (861 ja 946 SE), millega loodava arengufondi eesmärk on stimuleerida ja toetada Eesti majanduses muutusi, mis aitavad majandust kaasajastada, tagada ekspordi kasvu ning luua uusi kõrget kvalifikatsiooni nõudvaid töökohti. Arengufondi finantseerimiseks moodustatakse sihtotstarbeline investeerimiskapital, milleks antakse arengufondile tema asutamisel üle vähemalt 3-protsendilisele osalusele vastav kogus riigile kuuluvaid ASi Eesti Telekomi aktsiaid (hetkel orienteeruvalt 500 miljonit krooni väärtuses). Arengufond võib kasutada investeerimistegevuseks nii aktsiatelt saavaid dividende kui ka aktsiate müügist saadavaid vahendeid.

Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse esitatud Riigikogu otsuse “Eesti kaitseväe üksuse kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Lätis” eelnõu (1006 OE), mis võimaldab kasutada kuni 40 liikmelist Eesti kaitseväe üksust Riias toimuva NATO tippkohtumise julgeoleku tagamiseks ajavahemikul 20. novembrist kuni 4. detsembrini 2006. aastal. Läti Vabariik soovib kasutada Eesti kaitseväe soomusmasinaid, mille ülesanne on võimalike massirahutuste korral blokeerida koostöös Läti politseiga ja viimase juhtimisel tänavaid ning transportida tippkohtumise turvamisel osalevate jõustruktuuride isikkoosseisu. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele 15. novembril.

Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud Euroopa Ülikool-Instituudi asutamise konventsiooni muutmise konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (998 SE), millega ratifitseeritava konventsiooni eesmärk on aidata kõrghariduse andmise ja teadustegevusega kaasa Euroopa kultuuri- ja teaduspärandi arendamisele selle ühtsuses ja mitmekesisuses. Euroopa Ülikool-Instituudi asutamise konventsioonile (kirjutasid alla Euroopa Ühenduse liikmesriigid 19. aprillil 1972. a Firenzes. 1992. a allkirjastasid konventsiooni liikmesriigid Firenzes konventsiooni muutmise konventsiooni, mis oli tingitud instituudi 20-aastase tegevuse käigus ilmnenud vajadusest muuta selle akadeemilist ja haldusstruktuuri. 1992. a konventsioon jõustub peale seda, kui kõik konventsiooniosalised selle heaks kiitnud või ratifitseerinud. Praeguseks ei ole asjaomast teadet saatnud Belgia, mistõttu ei ole 1992. a konventsioon ka jõustunud.

Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud Rahvusvahelist Satelliitsideorganisatsiooni käsitleva kokkuleppega ühinemise seaduse eelnõu (978 SE), mille jõustumisel on võimalik Eesti ühinemine Rahvusvahelist Satelliitsideorganisatsiooni käsitleva kokkuleppega ning ITSO (International Telecommunications Satellite Organization) liikmeks saamine. ITSO liikmeks olek annab Eestile võimaluse osaleda rahvusvahelise kosmoseside järelevalve organisatsiooni töös ning omada ülevaadet ülemaailmse kosmosesidesüsteemi opereerimisest ja arengust.

Teisel lugemisel on valitsuse algatatud 2007. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (987 SE). Teiseks lugemiseks laekus 70 muudatusettepanekut, millest rahanduskomisjon arvestas vaid ühte rahanduskomisjoni esitatud ettepanekut, mis teeb hulganisti muudatusi erinevate ministeeriumite valitsemisalas.

Teisel lugemisel on valitsuse ning Riigikogu liikmete Siiri Oviiri ja Marika Tuusi ning Isamaaliidu fraktsiooni ja Res Publica fraktsiooni algatatud riiklike peretoetuste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ja vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (952 SE, 977 SE, 139 SE ja 926 SE), millega laiendatakse järgmise aasta 1. jaanuarist elluastumistoetuse maksmist iseseisvalt elama asuvatele vanemliku hoolitsuseta lastele, kes on lapsena olnud eestkostel või perekonnas hooldamisel, sarnaselt hoolekandeasutuses või erivajadustega õpilaste koolis kasvanud lastele. 2007. aasta 1. juulist lihtsustub peretoetuste maksmise skeem, kuna kaob ära kvartaalselt makstav laste arvust sõltuv peretoetuse liik. Samas tõuseb lapsetoetus alates kolmandast lapsest peres 900 kroonini kuus. Lasterikastele peredele makstavad toetused kokkuvõttes suurenevad, näiteks 3-lapselisele perele makstav toetus kuu kohta tõuseb 1200 kroonilt 1500 kroonile, 4-lapselisele 1800 kroonilt 2400 kroonile, 5-lapselisele 2250 kroonilt 3300 kroonile ja 6-lapselisele 2700 kroonilt 4200 kroonile. 2007. aasta 1. juulist tõuseb eestkostel ja perekonnas hooldamisel oleva lapse toetus 900 kroonilt 1500 kroonini kuus. 2007. aasta 1. juulist hakatakse peretoetusi maksma ka õhtuses õppevormis, kaugõppes ning osakoormusega õppes keskharidust omandavatele 16-19 aastastele lastele. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval 16. novembril.

Täielik päevakord asub aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Üritused, istungid

Kell 12.30Riigikogu esimees Toomas Varek avab Riigikogu hoone vestibüülis näituse Kihnu käsitöömeistrite töödest.

Kell 19.30 – Riigikogu väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa annab lõuna Eestisse visiidile saabuvale Küprose parlamendi Esindajatekoja Euroopa Liidu asjade komisjoni delegatsioonile, mida juhib komisjoni esimees Nicos Cleanthous.

* NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Sven Mikser ja liikmed Margus Hanson ning Tiit Matsulevitš osalevad (kuni 19.11) Kanadas Quebecis NATO PA 52. aastaistungil.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Küllo Arjakas osaleb (kuni 15.11) Suurbritannias Londonis ja Manchesteris ENPA migratsiooni-, pagulaste- ja rahvastikukomitee istungil. Toimub kuulamine Ühendkuningriigi asustanud uute kogukondade integratsiooni teemal.

* Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti rühma asepresident Ela Tomson osaleb (kuni 16.11) Ameerika Ühendriikides New Yorgis iga-aastasel parlamentaarsel istungil ÜROs. Teemaks on „Konflikti ennetamine ja rahu tagamine: ÜRO võtmepositsiooni tugevdamine”.

* Riigikogu ENPA delegatsiooni juht Marko Mihkelson osaleb (kuni 18.11) Prantsusmaal Pariisis ja San Marinos ENPA poliitikakomitee istungitel. Teemadeks on energiavarustuse kasutamine poliitilise survevahendina, inimõiguste ja demokraatia hetkeseis Euroopas, ennetava sõja kontseptsioon ja selle tagajärjed rahvusvahelistele suhetele, Euroopa Nõukogu ja Liibanoni vahelise koostöö võimalused jpm.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside