Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, põllumajandusminister Ester Tuiksoo ja siseminister Kalle Laanet. Eelnevalt küsimusi ministritele ei registreeritud. Vastavalt Riigikogu kodukorrale on Riigikogu liikmetel võimalik registreeruda küsimuste esitamiseks kohapeal.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on viis eelnõu, millest üks tuleb kolmandale, kaks teisele ja kaks esimesele lugemisele.

Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud kohtute seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (754 SE), mille eesmärk on luua kriminaalmenetluses võimalus kiirkorras lahendada selgete asjaoludega masskuritegusid. Muudatustega luuakse kriminaalmenetlusesse uus alternatiivmenetlus, milles nähakse ette lihtsamate kriminaalasjade 48 tunni jooksul läbivaatamise erikord kohtueelses ja kohtumenetluses.

Teisel lugemisel on valitsuse algatatud karistusseadustiku, väärteomenetluse seadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja infoühiskonna teenuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (791 SE), mille algatamine on tingitud vajadusest viia karistusseadustik kooskõlla korruptsiooni kriminaalõigusliku reguleerimise konventsiooni nõuetega. Karistusseadustikku täiendatakse muuhulgas uue väärteokoosseisuga, millega keelustatakse tasulisele infoühiskonna teenusele või tasu eest edastatavale televisiooni- või raadioprogrammile või -saatele või nendele juurdepääsu võimaldavale teenusele ebaseaduslikult juurdepääsu võimaldavate seadmete või tarkvara kaubanduslikul eesmärgil valmistamise, edasiandmise, paigaldamise, hooldamise, omamise või reklaamimise eest. Karistus selles eest on rahatrahv kuni 300 trahviühikut.

Teisel lugemisel on valitsuse algatatud postiseaduse eelnõu (815 SE), mis muudab senist postiteenuse osutamise mehhanismi. Eelnõu reguleerib muuhulgas universaalse postiteenuse tagamist ja sätestab, et „kui universaalse postiteenuse osutamiseks ei esitata ühtegi taotlust, esitatakse mitu taotlust või tegevusloa pikendamiseks esitatud taotlus jääb rahuldamata, teeb Sideamet majandus- ja kommunikatsiooniministrile ettepaneku kuulutada universaalse postiteenuse osutaja leidmiseks välja avalik konkurss.”

Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud Euroopa majanduspiirkonna finantsmehhanismi ja Norra finantsmehhanismi rakendamist käsitlevate vastastikuse mõistmise memorandumite ratifitseerimise seaduse eelnõu (844 SE). Ratifitseeritava memorandumi eesmärk on võimaldada Eestil saada toetusi Euroopa majanduspiirkonna ja Norra finants­mehhanismide raames.

Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (831 SE) eesmärk on anda valdadele ja linnadele võimalus ühineda ka korraliste valimiste vahelisel perioodil.

Üritused väljaspool Eestit

* Riigikogu ENPA delegatsiooni juht Marko Mihkelson osaleb (kuni 15.03) Pariisis ENPA poliitikakomitee töös.

* Riigikogu ENPA delegatsiooni liige Katrin Saks osaleb (kuni 17.03) Pariisis ENPA monitooringukomitee ja alalise komitee töös.

* Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Olav Aarna osaleb (kuni 17.03) Prahas Rahvusparlamentide Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia 8. konverentsil.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

Tagasiside