Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 infotund

Infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele peaminister Andrus Ansip, justiitsminister Hanno Pevkur ja siseminister Ken-Marti Vaher. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 4 Riigikogu liiget. Küsimus puudutavad avatud elektriturgu, turvalisust, korteriühistute vaidluste lahendamist ning politsei- ja piirivalveameti palku.

Kell 14 täiskogu istung

Päevakorras on 9 valitsuse algatatud eelnõu, millest 2 on kolmandal, 5 teisel ja 2 esimesel lugemisel.

1. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele kaubandusliku meresõidu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (353 & 386 SE), millega täiendatakse kaubandusliku meresõidu seadust mere-reisijaveolepingu kindlustuse regulatsiooniga, mis tuleneb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest nr 392/2009 (reisijate meritsi vedajate vastutuse kohta õnnetusjuhtumite korral). Selle kohaselt hakkab Veeteede Amet laevale välja andma tõendeid kindlustuse olemasolu kohta. Eeltoodust tulenevalt täiendatakse vastavalt ka meresõiduohutuse seadust ja riigilõivuseadust. Ühendeelnõu teine eesmärk on (EL-i määrusest 1177/2010 tulenevalt) anda merereisijate kaebuste läbivaatamise õigus ja kohustus tarbijakaitseametile. Sellega luuakse seaduslik alus merereisijate kaebuste menetlemiseks nimetatud EL-i määruse võimaliku rikkumise puhul ning antakse reisijatele õigus kaitsta senisest tõhusamalt oma õigusi, võimaldades neil pöörduda tarbijakaitseameti kui pädeva asutuse poole.

2. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele Eesti Vabariigi ning NATO Euroopa vägede kõrgema peakorteri ja NATO arenduse kõrgema ülemjuhataja peakorteri vahelise Pariisi protokolli lisakokkuleppe ratifitseerimisega seonduvalt seaduste muutmise seaduse eelnõu (385 SE), mille eesmärk on lisakokkuleppe rakendamiseks vajalike seaduste muutmine ning seeläbi lisakokkuleppe jõustamine.

3. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatava protokolli Iiri rahva murede kohta seoses Lissaboni lepinguga ratifitseerimise seaduse eelnõu (390 SE), millega ratifitseeritava protokolli eesmärk on vastata Iirimaal toimunud Lissaboni lepingu rahvahääletusel väljendatud Iiri rahva muredele sellistes valdkondades nagu õigus elule, perekond ja haridus, maksustamine, julgeolek ja kaitse ning kinnitada Iirimaa konstitutsioonist tulenevate teatud põhimõtete austamist ja kehtimist.

4. Teisele lugemisele tuleb mahepõllumajanduse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (405 SE ), mille eesmärk on lihtsustada mahepõllumajandusliku toote ettevalmistamise nõudeid toitlustusasutustes, sätestades ettevõtjatele tunnustamise kohustuse asemele teavitamiskohustuse, täpsustada valitsemisala asutuste järelevalvepädevust mahesööda üle tehtava järelevalve osas ning ajakohastada mahepõllumajanduse seadust ja riigilõivuseadust vastavalt seaduste rakendamise käigus ilmnenud vajadustele. Võrreldes kehtiva mahepõllumajanduse seadusega väheneb tehtavate muudatuste jõustumise korral ettevõtjate halduskoormus.

5. Teisele lugemisele tuleb meediateenuste seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (336 SE), millega luuakse meediateenuste sõltumatu regulaatorasutus, et tagada Euroopa Liidu ja Euroopa Nõukogu põhimõtteile vastav meediateenuste korraldus. Eelnõu kohaselt on kavas anda meediateenuste reguleerimise ja järelevalvefunktsioonid majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas olevale Tehnilise Järelvalev Ametile, mille ülesandeks oleks meediateenuste tegevuslubade konkursile esitatud taotluste hindamine, lubade väljaandmine, tellitavate teenuste registreerimine, järelevalve seaduse nõuete ja loa tingimuste täitmise üle ning riikliku sunni kohaldamine jms. Kultuurikomisjon viis teise lugemise käigus eelnõusse 5 muudatust, mis puudutavad lastesaadetes äriteadete edastamist; sideettevõtja kohustust edastada andmeid taasedastatava programmi või programmikataloogi teenuseosutaja tegevusloa kohta; teenuste kättesaadavuse piirmaist alaealistele; televisiooni- ja raadioteenuse osutamise tegevuslube ning eesti keele kasutamist reklaamis. Vaata muudatusi siit.

6. Teisele lugemisele tuleb maksukorralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (414 SE), mille eesmärk on elektroonilise asjaajamise edendamine maksuhalduri ja maksukohustuslase vahel. Selleks laiendatakse elektrooniliste dokumentide kättetoimetamise võimalusi maksukohustuslasele. Maksuhaldur saab maksukohustuslasele teha dokumendi kättesaadavaks e-maksuameti keskkonnas teavitades sellest isikut elektronposti aadressil või lühisõnumiga. Lisaks muudetakse eelnõuga maksu määramise ja maksusumma sissenõudmise aegumise sätteid. Maksusumma määramise aegumise tähtaeg, kui tegemist on maksusumma tahtlikult tasumata või kinni pidamata jätmisega, lüheneb kuuelt aastalt viiele. Samuti lühendatakse sissenõudmise aegumise tähtaega seitsmelt aastalt viiele aastale. Rahanduskomisjon tegi eelnõule teise lugemise käigus 2 muudatust.

7. Teisele lugemisele tuleb tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (392 SE), mille eesmärk on kehtestada eriarstiabis päevaravi mõiste ning rakendusakti kavandis tingimused selle teenuse osutamiseks ning kaotada eriarstiabi kontekstis hooldusravi ja hooldushaigla mõiste. Muudatuse järel hakatakse edaspidi kasutama hooldushaigla asemel õendushaigla mõistet ning hooldusravi asemel iseseisvalt osutatava statsionaarse õendusabi mõistet. Statsionaarse õendusabiteenuse (tänases mõistes hooldusraviteenuse) sisuks on õendustegevus ning põhitegevusteks on õendustoimingud ja õendustoimingutega seotud hooldustegevus. Arst konsulteerib vajaduse korral ja teeb ravikorraldused. Õendustoimingute vajaduse üle otsustamine ning nende tegemine on õe pädevus. Lisaks loob eenõu võimaluse lisaks erihooldekodudele ka üldhooldekodudel (olenemata omandivormist) taotleda koduõendusteenuse osutamiseks tegevusluba ning võimaldab õel tuvastada iseseisvalt õendusabiteenuste osutamise käigus surnud isiku surma fakti. Teise lugemise käigus tegi sotsiaalkomisjon eelnõu 5 muudatust. Muudatustega pikendatakse muuhulgas residentuuri lõpetamise järgset lähtetoetuse taotlemise ajaperioodi viie aastani, vähendatakse toetuse taotlemiseks nõutavat töökoormust ja laiendatakse haiglate loetelu, kuhu tööle asudes on võimalik lähtetoetust taotleda. Vaata muudatusi siit.

8. Esimesele lugemisele tuleb karistusregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (413 SE), mille eesmärk on lahendada mitmeid seaduse rakendamisel tekkinud probleeme, mis seonduvad registris peetavate andmete, andmetele juurdepääsu, ebaõigete andmete parandamise ja kustunud karistuste arhiivi kandmisega. Eelnõuga muudetakse karistusandmete kustumise tähtaegade piire ja kaotatakse ära karistusandmete kustumise tähtaja katkemine uue süüteo toimepanemise tagajärjel. karistusregistri andmekoosseisu uued andmehulgad. Ka lisatakse karistusregistri andmekoosseisu uued andmehulgad. Nendeks on süüteo toimepanemise kuupäev, isiku sünnikoht, isiku endine nimi ja isikukood, isiku ema ja isa nimi. Süüteo toimepanemise kuupäev on algataja kinnitusel karistusregistri jaoks väga vajalik, kuna uue süüteo toimepanemine katkestab eelnevate süütegude kustumise. Praegu ei ole see karistusregistri andmekoosseisus, kuid samas on karistusregistril kohustus neid andmeid arvestada.

9. Esimesele lugemisele tuleb välismaalaste seaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (425 SE), mille peamine eesmärk on soodustada nende välismaalaste Eestisse saabumist ja lühiajaliselt Eestis viibimist või elama asumist, kes panustavad Eesti ühiskonna arengusse. Eelnõu kavandab lisandväärtust toovate isikutele paindlikumaid võimalusi, mis lubavad kiirelt seaduslikul alusel riiki siseneda, tööle või õppima asuda, ning loob võimaluse siseriiklikuks elamisloa taotlemiseks. Ka viiakse siseriiklik regulatsioon vastavusse Euroopa Liidu õigusega ja Riigikohtu üldkogu otsusest tulenevalt täpsustatakse elamisloa andmise aluseid.  

Kell 10 – erakondade rahastamise järelevalve komisjon

Päevakorras on komisjoni veebilehe ja infosüsteemi esitlus, erakonnaseaduse muutmise ettepanekud, ülevaade erakondade tulude ja laekumiste 2013. aasta I kvartali aruannetest ning valimiskampaania 2013. aasta I kvartali täiendavatest aruannetest.

Üritused, kohtumised

Kell 10.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Neitsitorni muuseum-kohviku avamisel.

Kell 12.30Jüri Ratas osaleb Tallinna Aukodanike Kogu istungil, kus antakse üle Tallinna vapi- ja teenetemärgid ning Tallinna teeneka kultuuritegelase preemia.

Kell 18Jüri Ratas osaleb Kadrioru pargi ajaloolise ringkanali taasavamisel.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht ja ENPA monitooringukomitee esimees Andres Herkel osaleb (12.05-18.05) infokogumise missioonil Venemaal Moskvas ja Gruusias Tbilisis, Tskhinvalis ning Suhhumis. Visiit on seotud Assamblee resolutsiooniga, kus käsitletakse 2008. aasta Venemaa-Gruusia sõjalise konfliktiga seonduvat.

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

Tagasiside