Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele peaminister Andrus Ansip, kaitseminister Jaak Aaviksoo ja keskkonnaminister Jaanus Tamkivi. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 4 Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad riigi ja kodanike koostööd looduse stiihia korral, keskkonna järelevalvet, keskkonnaharidust ja kaitseväe varustust.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras
on 29 eelnõu, millest 2 on kolmandal, 14 teisel ja 13 esimesel lugemisel.
1. Jätkub teisipäeval pooleli jäänud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ eelnõu (875 OE), millega tehakse valitsusele ettepanek eraldada valitsuse reservist vajalikud vahendid sõltumatu hinnangu tellimiseks Riigikogu järgmise koosseisu valimiskulude kohta. Eelnõu algatajad leiavad, et valimiskulude kontrollimine saab olla tõhus siis, kui hinnangu selle kohta annab erapooletu hindaja. Algatajad on seisukohal, et olukord, kus valimiskulude kontrollimisele pandud ootused ületavad tegelikke võimalusi, ei ole lubatav.
2. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu (843 SE), mille eesmärk on luua eeldused digitaalse veoselehe kasutusele võtmiseks. Selleks kaotatakse veoselehe kohustusliku vormi nõue ja antakse võimalus digitaalse veoselehe koostamiseks. Teine oluline eesmärk on muuta paindlikumaks ja läbipaistvamaks riigimetsas uuendusraiete kavandamise sätted ning kolmandaks likvideerida seaduses ilmnenud vead. Näiteks on ekslikult seadusesse sisse jäänud asutuse nimena keskkonnateenistus.
3. Teisele lugemisele tuleb riigikaitsekomisjoni algatatud rahuaja riigikaitse seaduse ja kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (880 SE), mille eesmärk on ajakohastada riigikaitselisi termineid ning nimetada senine sõjalise kaitse strateegiline kava ümber riigikaitse strateegiaks. Tegemist on eelnõu (805 SE) uuesti algatamisega, kuna viimane ei kogunud lõpphääletusel 24. novembril nõutavat 51 toetushäält. Eelnõu on kavas viia kolmandale lugemisele ja lõpphääletusele neljapäeval, 16. detsembril
4. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud rahvastikuregistri seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (876 SE), mille eesmärk on lihtsustada elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmist ja vältida rahvastikuregistrisse kogutavate andmete dubleerivat kogumist teistesse andmekogudesse. Eelnõu viib seadusesse ka muudatused, mis tulenevad õiguskantsleri poolt 12.04.2008 regionaalministrile edastatud pöördumisest, milles õiguskantsler tegi ettepaneku muuta rahvastikuregistri seadust ja luua füüsilistele ja juriidilistele isikutele õigustatud huvi korral andmete väljastamiseks põhiseadusele vastavad õiguslikud alused.
5. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud kirikute ja koguduste seaduse muutmise seaduse eelnõu (884 SE), mille eesmärk on lahendada kirikute ja koguduste seaduse rakendamisel eeskätt usuliste ühenduste registrisse kantud andmete muutmisel ilmnenud probleeme ning tagada Eesti Vabariigi ja Püha Tooli vahel katoliku kiriku õigusliku staatuse kohta sõlmitud kokkuleppe täitmine.
6. Esimesele lugemisele tuleb Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (838 SE), mille eesmärk on hüvitada töötu kulutused transpordile, kui ta läheb vastuvõtule Eesti Töötukassasse. Hüvitisele on õigus töötul, kes elab väljaspool omavalitsust, kus asub töötukassa kohalik osakond. Algataja hinnangul kaasneksid sellega kulutused enam kui 18 miljonit krooni aastas.
7. Esimesele lugemisele tuleb Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (845 SE), millega pikendatakse töötutoetuse maksmise perioodi 540 päevani senise 270 päeva asemel. Algataja viitab tänasele majandussituatsioonile, kus 270 päeva ei ole väidetavalt piisav aeg uue töö leidmiseks. Sotsiaalkomisjon antud eelnõu ei teotanud
8. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud halduskohtumenetluse seadustiku eelnõu (755 SE), mille eesmärk on tõhustada õiguskaitset haldusmenetluses ja muuta halduskohtu tegevus sujuvamaks. Eelnõu täpsustab halduskohtu volituste rakendamist, eelkõige üleminekut ühelt kaebuse liigilt teisele olukorras, kus õige nõude esitamine võib kaebaja jaoks osutuda keeruliseks (nt haldusakti tühistamise asemel tühisuse tuvastamise taotlemine). Mõnevõrra piirab eelnõu senisega võrreldes tuvastamiskaebuse esitamist, välistades selle juhul, kui kaebuse eesmärgi saavutamiseks on tõhusamaid vahendeid. Põhiliseks menetlusliigiks esimese ja teise astme kohtus jääb eelnõu kohaselt endiselt avalik ja suuline menetlus kohtuistungi korraldamisega. Eelnõus on laiendatud istungi läbiviimise võimalusi menetlusosaliste ilmumata jäämise korral, samuti on asja kaalu ja arutusel olevaid küsimusi arvestades võimalik kaebus läbi vaadata kirjalikus menetluses sõltumata menetlusosaliste nõusolekust. Kirjaliku menetluse kõrval on eelnõus uudsete lihtsustatud menetlusliikidena ette nähtud lihtmenetlus ja lepitusmenetlus. Eelnõu kaotab ka üldise viite tsiviilkohtumenetluse seadustikule, mis jääb kohaldatavaks ainult konkreetselt viidatud ulatuses ja juhtudel.
9. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud kemikaaliseaduse, saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse, päästeseaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (817 SE), mis on välja töötatud eesmärgiga korrastada ohtlike ettevõtete ja suurõnnetuse ohuga ettevõtete tegevusõigusega seonduvat regulatsiooni. Eelnõuga tehakse seaduses mitmeid menetluslikke muudatusi ja viiakse olemasolev õigus kooskõlla kaasaja õiguspoliitiliste suundadega. Menetluslikud muudatused seisnevad muuhulgas tegevusloa nõude sõnaselges väljendamises.
 
10.-12. Teisel lugemisel lähevad lõpphääletusele eelnõud, mis pikendavad kaitseväe
missioone Iraagis (849 OE), Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias (848 OE) ning Afganistanis (847 OE).

NB!
Täieliku ülevaate saamiseks tutvu ka Riigikogu päevakorra ja eelnõude seletuskirjadega.

Kohtumised, üritused,
assambleed

Kell 11
– Riigikogu aseesimees Keit Pentus kohtub Hiina Jilini provintsi delegatsiooniga (L 262).
 
Kell 12 – Riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma kohtub Suurbritannia asekaitseministri ja Alamkoja liikme Nick Harvey’ga.
 
Kell 12 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas külastab Põhja-Tallinna sotsiaalkeskust.
 
Kell 12.30 – Riigikogu aseesimees Keit Pentus avab Toompea lossi kunstisaalis Mall Nukke näituse ”Rah(v)anäod 2″. „Rahanäod“ ehk „rahvanäod“ on inimesed tavaliste seast, keda ajalugu on eriliseks tõstnud. Näitusel tuleb eksponeerimisele ka „Eurolegendide“ seeria, muinasjutulise sisu ja ikonograafilise vormiga miniatuurmaalid, mis räägivad sellest, kuidas Euro Eestisse jõudis.
* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb (12.12-16.12) Prantsusmaal Pariisis ENPA büroo, poliitika ning õigusasjade ja inimõiguste komiteede istungitel.
* Riigikogu liige Peeter Tulviste osaleb (7.12-15.12) Jaapanis Nagoyas Rahvusvahelise Sotsiaalteaduste Nõukogu (ISSC) 28. üldassambleel.
Riigikogu pressitalitus
 
 

 

Tagasiside