Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad kultuuriminister Raivo Palmaru, rahandusminister Aivar Sõerd ja rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 3 Riigikogu liiget. Kultuuriministrile esitatakse küsimusi Sakala Keskuse ja kultuuri rahastamise ning rahvastikuministrile lastehoiuvõimaluste suurendamise kohta. Rahandusministrile küsimusi registreeritud ei ole.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on 17 eelnõu, millest 5 on kolmandal, 11 teisel ja 1 esimesel lugemisel.

1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud inimgeeniuuringute seaduse ja Eesti Teaduste Akadeemia seaduse muutmise seaduse eelnõu (1056 SE), mille eesmärk on muuta geenivaramu pidamise regulatsiooni ning anda geenivaramu vastutava töötleja õigused seadusega üle Tartu Ülikoolile. SA Eesti Geenivaramu esimestel tegutsemisaastatel finantseeris selle tegevust erasektor, kuid seoses muudatustega maailma finantsturgudel on alates 2005. aastast rahastatud geenivaramut peamiselt riigieelarvest.

2. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud toiduseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (1086 SE), mille peamine eesmärk on koondada toiduvaldkonna järelevalve teostamine põllumajandusministeeriumi all oleva toidu ja veterinaarameti pädevusse. Viimane võtab vastavad pädevused üle tervisekaitseinspektsioonilt ja tarbijakaitseametilt, millest esimene tegutseb sotsiaalministeeriumi ja teine majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas.

3. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud üleühenduselise ettevõtja, üleühenduselise ettevõtjate grupi ja Euroopa äriühingu tegevusse töötajate kaasamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1089 SE), mille eesmärk on harmoneerida “Üleühenduselise ettevõtja, üleühenduselise ettevõtjate grupi ja Euroopa äriühingu tegevusse töötajate kaasamise seadus” Euroopa Liidu Nõukogu direktiiviga, millega täiendatakse Euroopa ühistu põhikirja töötajate kaasamise osas. Eelnõu sätestab õiguslik mehhanism töötajate kaasamise korraldusele Eestis registreeritud Euroopa ühistutes, mis on asutatud vastavalt EL Nõukogu määrusele. Eelnõu tagab ühistu töötajatele õiguse kaasa rääkida tööelu puudutavates küsimustes, mis puudutavad töötajate informeerimist ja konsulteerimist ning teatud juhtudel osalemist ühistu tegevuses.

4. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud piirivalveteenistuse seaduse eelnõu (1046 SE), mille väljatöötamise tingis kavandatav liitumine Schengeni õigusruumiga. Üldjoontes seisneb see piirivalvamise ja -kontrolli rõhu asetamises Eesti EL välispiirile. Ka reguleerib eelnõu päästeametnike töö tasustamist ja pensione, võimaldades palgale lisaks maksta lisatasusid vastavalt ametniku auastmele. Pensioni osas sätestab eelnõu, et piirivalveametnikul, kes on töötanud piirivalves 20 aastat, on õigus saada peale 55. aastaseks saamist pensioni, mille suurus on 50% tema viimasest ametipalgast või viimase viie aasta hulgast valitud soodsamaist palgast ametikohal, millel ta teenis vähemalt 12 kuud järjest.

5. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (1073 SE), mille väljatöötamise tingis vajadus viia tolliseadustik vastavusse tollieeskirjades Euroopa Ühenduse tasandil tehtud muudatustega. Eelnõu täpsustab tollideklaratsiooni ja reisija deklaratsiooni esitamist reguleerivaid norme, mis tagavad seaduse üheselt mõistetavuse. Ka laienevad kauba hoiulevõtmise võimalused. Kui praegu on tollil õigus võtta hoiule kaupa, mille kogus või tolliväärtus ei ületa statistilist läve, siis edaspidi laieneb see õigus ka kaubale, mille kogus või tolliväärtus ületab statistilist läve. Isikul tekib hõivamisele kuuluva kauba puhul lisaks reekspordile ka tollijärelevalve all hävitamise ja riigi omandisse kandmise võimalus juhul, kui tollieeskirjadest tulenevaid nõudeid ei ole võimalik täita.

6. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud loodusliku loomastiku ja taimestiku ohustatud liikidega rahvusvahelise kaubanduse konventsiooni ratifitseerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1020 SE), mille eesmärk on lihtsustada konventsiooni lisadesse kantavate liikide suhtes reservatsioonide tegemist ja tagasivõtmist. Vastav õiguse delegeeritakse eelnõuga keskkonnaministrile. Konventsiooni kõnealustesse lisasse on kantud taime- ja loomaliigid, mida ohustab rahvusvaheline kauplemine. Igal lepinguosalisel riigil on õigus teha ettepanek uue rahvusvahelisest kauplemisest ohustatud liigi kandmiseks konventsooni lisadesse ehk teha ettepanek konventsiooni lisa muutmiseks. Kehtiva ratifitseerimise seaduse kohaselt peab iga reservatsiooni tegemise ja tagasivõtmise üle otsustama praegu Riigikogu.

7. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse esitatud Riigikogu otsuse “Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030”  heakskiitmine eelnõu (1071 OE), millega heaks kiidetav strateegia vahetab välja seni kehtinud „Eesti keskkonnastrateegia aastani 2010“. Uue strateegiaga seatav perspektiiv on seega oluliselt pikem, luues võimaluse, et keskkonnastrateegias seatud eesmärkidaga arvestavad edaspidi ka teiste valdkondade arengukavad (nt transport ja energeetika arengukava).

8. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri põhikirja ja selle muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (1083 SE), mille eesmärk on kiita heaks aatomienergiaagentuuri põhikiri ja selle 1999. aasta muudatused. Eelnõu koostati põhjusel, et 1992. aasta algul kiideti aatomienergiaagentuuri põhikiri heaks riigisiseseid menetlusnõudeid arvestamata, kuna 2. jaanuaril 1992 ei kehtinud veel Eesti Vabariigi põhiseadus, kuid tollase praktika kohaselt oleks pidanud heakskiitmiskirjale eelnema kas valitsuse või seadusandja otsus. Põhikirja kohaselt on aatomienergiaagentuuri eesmärk kiirendada ja laiendada tuumaenergia kasutamist rahumeelsel otstarbel kogu maailmas ning tagada kontroll, et tuumaenergiat ei kasutataks sõjalisel otstarbel.

Järgneb viie eelnõu (1087 SE, 1098 SE, 1026 SE, 1051 SE ja 1094 SE) teine lugemine, mis lähevad kolmandale lugemisele neljapäeval 15. veebruaril.

Täielik päevakord asub aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Konverents Strasbourgis ja ÜRO missioon

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Toomas Alatalu osaleb (kuni 16. 02) Prantsusmaal Strasbourgis ENPA korraldataval konverentsil „Valimiste vaatlemise parlamentaarne mõõde – ühtsete standardite rakendamine”.

* Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb (kuni 23.02) eksperdina inimõiguste nõukogu koosseisus ÜRO kõrgetasemelisel missioonil Šveitsi Konföderatsioonis, Hollandis ja Sudaanis. Missioon keskendub inimõiguste olukorrale Darfuris.

Riigikogu pressitalitus

 

 

 

 

Tagasiside