Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad kaitseminister Jaak Aaviksoo, rahandusminister Ivari Padar ning sotsiaalminister Maret Maripuu. Küsimuste esitamiseks on registreerinud 11 Riigikogu liiget. Küsimuste esitajate järjekorra ja valdkonnad leiad siit.


Kell 14
– täiskogu istung

Täiskogu jätkab teisipäeval pooleli jäänud Rahvaliidu fraktsiooni algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse § 12 muutmise seaduse eelnõu (81 SE) esimese lugemisega. Kolmapäevases päevakorras on 24 eelnõu, millest 4 on kolmandal, 8 teisel ja 12 esimesel lugemisel. Lisaks annab riigikontrolör Mihkel Oviir ülevaate riigi vara kasutamise ja säilimise kohta 2006. aastal.

1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse ja kogumispensionide seaduse muutmise seaduse eelnõu (79 SE), mille peamised eesmärgid on siseriikliku õiguse kooskõlla viimine pensioniõiguste ülekandmist reguleerivate Euroopa Liidu õigusaktidega, muudatuste tegemine kehtivatesse seadustesse ja volitusnormi andmine Vabariigi Valitsusele määruse kehtestamiseks, mille eesmärk on sätestada pensioniõiguste ülekandmise täpne tehniline kord. Samuti sätestatakse eelnõuga pädev asutus (sotsiaalkindlustusamet), mis tagab Euroopa Liidu õigusaktiga kehtestatud regulatsiooni siseriikliku rakendamise ja korraldamise. Käesoleva eelnõuga võimaldatakse Eestis pensioniõigustele vastavate rahaliste vahendite ülekandmist nii I kui ka II samba pensionide puhul.

 2. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud politseiseaduse, välismaalaste seaduse, väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ning isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (75 SE), mis loob õigusliku aluse Eesti liitumiseks Schengeni infosüsteemiga. Viimase kaudu saavad osaliste määratud asutused automatiseeritud otsingumenetluse abil kätte teateid, mis puudutavad isikute ja esemete piirikontrolli või ka riigis siseriikliku õiguse kohaselt tehtavat politsei- ja tollikontrolli. Ka võimaldab süsteem vahetada andmeid välismaalaste kohta, kellele on kehtestatud sissesõidukeeld. Lisaks võtab eelnõu võtab kasutusele ka „ohu” mõiste, et üheselt defineerida selle mõiste sisu ja vältida liiga laia tõlgendamist.

3. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (99 SE), millega ülevõetavate direktiivide eesmärk on soodustada õpilaste ning teadlaste rännet kolmandatest riikidest ja luua liikmesriikides ühtsed standardid elamisloa taotlemiseks. Samas on eelnõu eesmärk vähendada ka neid riske, mis seotud illegaalse immigratsiooniga. Nii sätestab eelnõu välisõliõpilastele piisava õppekeele oskuse nõude. Eelnõuga volitatakse haridus- ja teadusministrit kehtestama määrus, mis sätestaks õppekeele piisava oskuse tõendamise tingimused ja korra.

4. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud keskkonnavastutuse seaduse eelnõu (77 SE), mis sätestab keskkonnakahju vältimise ja heastamise regulatsiooni, ning tagab kahju tekitaja poolt kahjustatud keskkonna taastamise või asendamise. Eelnõu eesmärgiks on tagada keskkonnale tekitatud kahju tegelik heastamine. Algataja hinnangul võib see põhjustada keskkonnakahju tekitanud isikuile ühelt poolt majandusraskusi, kuid teiselt poolt motiveerib seaduse rakendamine keskkonnasäästlikku käitumist ja paneb ettevõtjaid investeerima keskkonnasõbralikku tehnoloogiasse.

5. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud riigi 2007. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (121 SE), mille maht on ligikaudu 6,2 miljardit krooni.

13. päevakorrapunktina on kavas riigikontrolör Mihkel Oviiri ülevaade riigi vara kasutamise ja säilimise kohta 2006. aastal.

14. päevakorrapunktina on esimesel lugemisel  valitsuse algatatud Riigikogu otsuse “Riigi 2006. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine” eelnõu (120 OE), millega valitsus annab Riigikogule aru 2006. aasta majandusaasta kohta. Koondaruande juurde kuulub Riigikontrolli kontrolliaruanne (vt 13. päevakorra punkt). Kõnealust eelnõu arutatakse kahel lugemisel.

21.-25. päevakorrapunktina on esimesel lugemisel Eesti kaitseväe üksuste välismissioonidele lähetamine Euroopa Liidu Põhjala lahingugrupi koosseisus ja seniste lähetuste pikendamine Afganistanis, Bosnias ja Hertsogoviinas, Kosovos ning Iraagis. Eelnõud (140 OE), (141 OE), (142 OE), (143 OE) ja (144 OE).

Täieliku päevakorra leiad siit.

Kohtumised, seminarid, konverentsid

Kell 10 – Euroopa Liidu asjade komisjon kohtub Norra parlamendi delegatsiooniga eesotsas parlamendi esimehe Thorbjørn Jagland’iga. Delegatsioon viibib Eestis Riigikogu esimehe Ene Ergma kutsel. 

Kell 11 – Norra parlamendi delegatsioon kohtub riigikaitsekomisjoniga.

Kell 11 – Riigikogu väliskomisjon kohtub Tansaania kohvifarmeri ja Aafrika ühe vanima kohviühistu Kagera Cooperatives Union ekspordijuhi John Kanjagaile’ga. Teema: õiglane kaubandus ja selle mõju arengumaadele.

Kell 12 – Riigikogu väliskomisjon annab Norra parlamendi delegatsioonile ametilõuna.

Kell 15 – Norra parlamendi delegatsiooniga kohtub välisminister Urmas Paet.

Kell 16 – Norra parlamendi delegatsiooniga kohtub kaitseminister Jaak Aaviksoo.

* Riigikogu õiguskomisjoni esimees Ken-Marti Vaher osaleb (13.11-15.11) Rootsis Stockholmis seminaril „Balti riikide ühinemine Schengeniga: võimalused ja väljakutsed”.

* Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Igor Gräzin osaleb (13.11-16.11) Slovakkias Bratislavas konverentsil „Euroopa Liidu ühine energiapoliitika ning energiajulgeolek Slovaki Vabariigis”, mille korraldab Euroopa Komisjoni esindus Slovakkias koostöös Slovakkia Välispoliitika Assotsiatsiooni Uuringute Keskusega.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside