Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

 
Riigikogu liikmete küsimustele vastavad haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, siseminister Jüri Pihl ja sotsiaalminister Maret Maripuu. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 9 Riigikogu liiget. Sotsiaalminister jagab selgitusi tervishoiu rahastamise, laste kasvatamise, puudega laste eridieetide, töölepinguseaduse ja sotsiaalse turvalisuse teemal; siseminister selgitab siseministeeriumi arenguid ja maastikusõidukite kasutamisega seonduvat, haridus- ja teadusminister vastab küsimustele lasteaedade programmist ja keelekategooriatest.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on 8 valitsuse algatatud eelnõu, millest 7 on teisel ja 1 on esimesel lugemisel.

1. Teisel lugemisel on ringhäälinguseaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE), mille eesmärk on täpsustada ringhäälingulubade väljaandmist ja luua soodsamad tingimused ringhäälingulubade omanikele oma programmide analoogedastuselt digitaaledastusele üleminekul. Eelnõu kolmas lugemine on kavas neljapäeval 15. mail.

 2. Teisel lugemisel on surveseadme ohutuse seaduse, küttegaasi ohutuse seaduse, masina ohutuse seaduse, lifti ja köistee ohutuse seaduse ning elektriohutusseaduse muutmise seaduse eelnõu (220 SE), mille eesmärk on kõrvaldada seadustes rakendamise käigus ilmnenud probleemid. Põhilised muudatused jaotuvad nelja valdkonda: välisriigis omandatud pädevuse tunnustamine Eestis; teisest Euroopa Liidu liikmesriigist pärit ettevõtjate õigus Eestis reguleeritud tegevusalal teenuseid osutada (nn ajutine teenuse osutamine); isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja tegevuse kooskõlla viimine vahepeal jõustunud uue personali sertifitseerimise standardiga ja riikliku järelevalve sätete korrigeerimine. Eelnõu kolmas lugemine on kavas neljapäeval 15. mail.

3. Teisel lugemisel on kaevandamisseaduse muutmise seaduse eelnõu (211 SE), millega ajakohastatakse personaliküsimustega seonduvat regulatsiooni. Seadusesse viiakse sisse võimalus, et vastutava spetsialisti pädevust võiks tõendada ka kutseseaduse alusel välja antud kutsetunnistus. Ühtlasi täiendatakse seadust välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamist võimaldavate sätetega ja nähakse ette regulatsioon selle kohta, kuidas teise EL-i liikmesriigi ettevõtja saaks ajutiselt ka Eestis kaevandamisseadusega reguleeritud tegevusalal tegutseda. Eelnõu kolmas lugemine on kavas neljapäeval 15. mail.

4. Teisel lugemisel on  liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (217 SE), millega luuakse kaitsejõudude sõidukite register. Uute regulatsioonide kohaselt tuleb kõik riiklikud registrid asutada seadusega või seaduse alusel ning nad kuuluvad riigi infosüsteemi. Kuna andmekogude seaduse kehtetuks muutumisega kadus kaitsejõudude sõidukite registri loomise alus, siis nüüd sätestatakse see liiklusseaduses. Eelnõu kolmas lugemine on kavas neljapäeval 15. mail.

5. Teisel lugemisel on Vabariigi Valitsuse algatatud elundite ja kudede siirdamise seaduse, kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse ning nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (214 SE), mille eesmärk on tagada rakkude, kudede ja elundite ohutu käitlemine vastavalt Euroopa Liidu direktiividega ette nähtud nõuetele.

6. Teisel lugemisel on taimekaitseseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (215 SE), mille eesmärk on lahendada taimekaitseseaduse rakendamisel ilmnenud probleemid, ühtlustada seaduse teksti ja harmoneerida see Euroopa Liidu õigusaktidega. Eelnõu muudab ohtlike taimekahjustajate tõrjeabinõude rakendamisel tekkinud kulude hüvitamise süsteemi. Hüvitama hakatakse hävitatud taimede ja taimsete saaduste maksumust ning hävitatud saagist saamata jäänud tulu. Vastavate kulude hüvitamine tootjale vähendab tootjale ohtliku taimekahjustaja levikust tulenevaid majanduslikke raskusi ja tagab selle, et tootja rakendab tõhusalt kõiki taimekaitseseadusest tulenevaid tõrjeabinõusid. Samuti reguleeritakse eelnõuga järelevalvetasu maksmisel tekkinud probleeme. Järelevalvetasu maksmiseks kohustatud isikule antakse võimalus maksta järelevalvetasu tollikassasse enne, kui kaubasaadetis lubatakse ühendusevälisest riigist Eestisse. Ettevõtjad on üles näidanud huvi maksta järelevalvetasu kohe pärast taimetervise kontrolli, mitte alles kontrollile järgneval kuul.

7. Teisel lugemisel on äriseadustiku, mittetulundusühingute seaduse ja nendega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (205 SE), millega sätestatakse, et äriühingu asutamisel elektrooniliselt või notari kaudu saab kapitali sissemakse tasuda kohe asutatava juriidilise isiku pangakontole. Majandusaasta aruandeid hakatakse alates 2010. aastast esitatama registrit pidavale kohtule vaid elektrooniliselt. Kuni selle ajani on aruandeid võimalik esitada nii paberkandjal kui elektrooniliselt. Aruannete elektrooniline esitamine võimaldab majandusaasta aruandeid senisest tunduvalt kiiremini avalikustada. Ka muutuvad avalikuks mittetulundusühingute majandusaasta aruanded, mille kogumine tuuakse alates 2010. aastast maksu- ja tolliameti alt registrit pidava kohtu alluvusse. Füüsilisest isikust ettevõtjate registreerimine koondatakse äriregistrisse. Eelnõuga kaotatakse notarite kodakondsusnõue Euroopa Liidu piires ja tehakse ka mitmeid muid muudatusi.

8. Esimesel lugemisel on lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (245 SE), mille peamiseks muudatuseks on lennuettevõtja sertifikaadiga seonduva regulatsiooni uuendamine ja seaduse täiendamine lennutöödega tegeleva lennuettevõtja sertifikaadi väljastamise regulatsiooniga. Lisaks lennuettevõtja sertifitseerimist puudutavatele muudatustele määratakse Lennuamet pädevaks asutuseks kahe Euroopa Liidu määruse mõistes, täpsustatakse praegu ministri määruse kehtestatud mittetulundusliku lennutegevuse registreerimise nõudeid, kehtestatakse ohutusjuhtimise süsteemi olemasolu nõue lisaks lennuväljadele ja kopteriväljakutele ka lennuliiklusteenistustele ning õhusõiduki hooldamisega tegelevatele ettevõtjatele ning lisatakse seadusesse Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) standarditest tulenevad nõuded, mille kohaselt peavad alates 2008. aasta 1. juulist teatud õhusõidukitele olema paigaldatud täiendavad navigatsiooniseadmed.

Päevakord asub siin.

Kohtumised, üritused, visiidid

Kell 10 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Riigikogus Pirita Majandusgümnaasiumi õpilaste ja õpetajatega.

Kell 14.20 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Hollandi kuninganna Beatrixi tervitamistseremoonial Kadriorus.

Kell 17.10Ergma kohtub Hollandi kuninganna Beatrixiga (Riigikogu esimehe külalistetuba).

* Riigikogu väliskomisjoni delegatsioon eesotsas komisjoni esimehe Sven Mikseriga on (13.05-15.05) töövisiidil Türgi pealinnas Ankaras. Visiidi käigus toimuvatel kohtumistel on kavas arutada Eesti ja Türgi kahepoolseid suhteid, Türgi ühinemisprotsessi Euroopa Liiduga ning regioonis toimuvaid arenguid. Kolmapäeval suundub delegatsioon Istanbuli, kus toimuvad kohtumised äriringkondi ühendavate organisatsioonide esindajatega. Kohtutakse Musta mere Koostööorganisatsiooni (BSEC) juhtidega, aga samuti Töösturite ja Ärimeeste Assotsiatsiooni (TÜSIAD) ja Türgi Välismajandussuhete Nõukogu (DEIK) esindajatega. Riigikogu delegatsiooni kuuluvad lisaks Mikserile komisjoni liikmed Raivo Järvi, Valdur Lahtvee ja Marko Mihkelson.

* Riigikogu liige Maret Merisaar osaleb (11.05-16.05) kliimamuutuste ja energeetika töögrupi moderaatorina Lätis Riias Läänemeremaade mittetulundusühingute VII foorumil „Kodanike osalus Läänemere piirkonna jätkusuutliku arengu tagamisel“, 2. rahvusvahelisel mittetulundusühingute ümarlaual „Mittetulundusühingute järelevalve Nord Stream AG projekti keskkonnamõjude üle“. 15. mail võtab Merisaar osa EPRA (European Platform of Regulatory Authorities) 27. aastakoosolekust, kus arutusel olevad teemad käsitlevad meedia kirjaoskust ja reguleerijaid ning kohustuslikke reegleid.

* OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Mart Nutt osaleb (08.05-23.05) OSCE PA delegatsiooni koosseisus vaatlejana Serbias ja Gruusias sealsetel parlamendivalimistel. Serbias toimuvad parlamendivalimised 11. mail, Gruusias 21. mail.

* Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni esimees Jaanus Marrandi ning liikmed Tatjana Muravjova ja Heljo Pikhof on (13.05-15.05) Belgias Brüsselis komisjoni töövisiidil Euroopa Parlamenti. Visiidi käigus kohtutakse Euroopa Parlamendi rahvusparlamentidega suhete direktoraadi administraatori Niall O’Neilliga.

* Riigikogu lige Hannes Astok osaleb (14.05-15.05) Šveitsis Genfis ÜRO korraldataval infoühiskonna teemalisel konverentsil ettekandega „Seadusandja roll õiglase infoühiskonna arendamisel“. Konverentsil käsitletakse parlamentaarset vastutust, digitaalse infojagamisega seotud küsimusi ning kodanike juurdepääsu infoühiskonna võimalustele.

* Riigikogu liige Margus Tsahkna osaleb ((14.05-16.05) Brüsselis Euroopa Rahvapartei poliitilise büroo koosolekul.

* Riigikogu Eesti-Vanamaa parlamendirühma esimees Peeter Tulviste osaleb (14.05-17.05)  Itaalias Roomas majandusfoorumil „Euroopa Liit – Venemaa: strateegilise partnerluse loomine“.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside