Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele peaminister Andrus Ansip, justiitsminister Hanno Pevkur ja kaitseminister Urmas Reinsalu. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 9 Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad riigiettevõtete juhtide palku, lobitegevuse reguleerimist, vabadussamba ehituspraaki, põhikooli- ja gümnaasiumiseadust, Eesti rahva kaitset, avaliku sektori palku, omavalitsusreformi  ja sotsiaal-poliitilisest olukorda.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on valitsuse algatatud 6 eelnõu, millest 1 on kolmandal, 3 teisel ja 2 esimesel lugemisel.

 1.  Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele Riigi õigusabi seaduse, riigilõivuseaduse, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (346 SE), mille eesmärk on riigi õigusabi täisdigitaalse protsessi täiendamine ja lihtsustamine, vähendades paberilt tehtavaid toiminguid nii õigusabi määramise taotlemiseks kui ka õigusabi tasu ja riigi õigusabi kulude kindlaksmääramiseks. Eelnõuga nähakse ette soodsam riigilõivumäär määruskaebuse esitamisel vastavate infosüsteemide kaudu. Kriminaal- ja väärteomenetluse seadustiku muutmise eesmärk on täpsustada e-toimiku süsteemi kaudu menetlusdokumentide kättetoimetamise regulatsiooni.

2. Teisele lugemisele tuleb avaliku teenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (365 SE), millega tehakse seadustesse muudatusi, mis puudutavad ametnikele ja ametiasutuse töötajaile soodustingimuste kohaldamist, ametniku matuse korraldamist jms. Samuti muudetakse avaliku teenistuse rakendussätteid ja tehakse muudatusi töötuskindlustuse seaduses, individuaalse töövaidluse lahendamise seaduses ning tööturuteenuste ja -toetuste seadustes, et viia need uue avaliku teenistuse seadusega kooskõlla. Eelnõu on kavas viia kolmandale lugemisele ja lõpphääletusele neljapäeva, 14. märtsil.

3. Teisele lugemisele tuleb politsei ja piirivalve seaduse, päästeteenistuse seaduse ja nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (364 SE), mille eesmärk on viia politsei ja piirivalve seadusesse, päästeteenistuse seadusesse ja karistusregistri seadusesse sisse muudatused, mis tagaksid avaliku teenistuse seaduse jõustumisel eriteenistuste, sh politseiteenistuse ja päästeteenistuse jätkusuutliku toimimise.

4. Teisele lugemisele tuleb looduskaitseseaduse ja riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (289 SE), mille eesmärk on muuta riigi maaga tehtavad tehingud võimalikult selgeks ja arusaadavaks, tagada riigieelarveliste vahendite sihtotstarbeline kasutamine ning viia looduskaitsepiirangute eest hüvitise saamine ühtsetele alustele. Eelnõuga kaotatakse looduskaitseseaduses sätestatud võimalus võõrandada riigile sellist enne 1. aprilli 2007 omandatud looduskaitsepiiranguga kinnisasja, mille suhtes kehtivatest looduskaitsepiirangutest oli omanik teadlik juba kinnisasja omandamise ajal ning mille kaitsekord ei ole pärast seda muutunud rangemaks. Kavandatud on kaotada ka võimalus riigivaraseaduse alusel riigivara enampakkumisega võõrandamisel omandatud vara maksumuse tasaarvestamiseks enampakkumise võitja omandis oleva looduskaitsepiirangutega kinnisasjaga. Mõlema eelpool nimetatud regulatsiooni rakendamisel on olnud palju probleeme ja küsitavusi, sh riigieelarvevahendite sihipärase ja põhjendatud kasutamise, isikute võrdse kohtlemise tagamise jne osas.

5. Esimesele lugemisele tuleb jäätmete ja muude ainete kaadamisest põhjustatud merereostuse vältimise 1972. aasta konventsiooni 1996. aasta protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (373 SE), millega ühinetava protokolli eesmärk on rahvusvahelise merekeskkonna kaitsmise kohustuse täitmise tagamine nii Eesti jurisdiktsiooni all olevatel merealadel kui ka Eesti lippu kandvatel laevadel ja õhusõidukitel, mis viibivad väljaspool Eesti merealasid.

6. Esimesele lugemisele tuleb ohvriabi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (379 SE), millega nimetatud seadused viiakse kooskõlla inimkaubanduse direktiiviga. Ohvriabi seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muudatustega luuakse nii inimkaubanduse ohvritele kui ka seksuaalkuriteo ohvriks langenud alaealistele suunatud teenuste raamistik ning kehtestatakse teenuste osutamise reeglistik. Muudatustega tagatakse ohvrile ja teatud tingimustel ka tema perekonnaliikmetele juurdepääs ohvriabiteenustele, sotsiaalhoolekandeteenustele ja riiklikule kuriteoohvri hüvitisele. Välismaalasi puudutavate muudatustega viiakse inimkaubanduse direktiiviga kooskõlla välismaalasi puudutav regulatsioon, luuakse vajalikud eeldused välismaalasest inimkaubandusohvri Eestis viibimise abistamiseks.

Kohtumised, istungid

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Õismäe Gümnaasiumi õpilastega Riigikogus.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb (12.03-15.03) Marokos Rabatis ENPA poliitikakomitee istungil. Arutusele tulevad teemad käsitlevad partnerlussuhteid Marokoga, olukorda Lähis-Idas, vägivalda religioossete kogukondade vastu, narkootikumide kaubandusega seotud probleeme Afganistanis jpm.

* Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb (13.03-14.03) Helsingis Soome parlamendi väliskomisjoni ümarlaual „Õigusriigi roll demokraatlike protsesside tugevdamisel“.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Margus Hanson osaleb (13.03-15.03) Berliinis ENPA sotsiaal-, tervishoiu- ja säästliku arengu komitee istungil. Arutusel on laste vastase seksuaalse vägivallaga seotud teemad.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside