Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele justiitsminister Rein Lang, rahandusminister Ivari Padar ja siseminister Jüri Pihl. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 4 Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad riigieelarvet, avaliku dispuudi võimalusi Eestis, riigivara müüki ja avaliku sektori reformimist.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on 11 eelnõu, millest 1 on kolmandal, 6 teisel ja 4 esimesel lugemisel.

1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud keskkonnatasude seaduse ja kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (441 SE), mis täpsustab jäätmete ladestamise saastetasu, maavarade kaevandamisõiguse tasu ja kalapüügiõiguse tasu arvestamist ja maksmist reguleerivaid sätteid. Muuhulgas langetab eelnõu asbesti sisaldavate ehitusmaterjalide jäätmete ja ehitus-lammutusjäätmete (nt eterniit) saastetasu määra seniselt 133 krooni tonnilt 10 kroonile tonni kohta, et motiveerida nende ladustamist prügilaisse ja vältida nende sattumist keskkonda.

2. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud Riigikogu otsuse “Euroopa Nõukogu Arengupanga ning Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutuse KredEx vahelisele laenule riigigarantii andmise kohta” eelnõu (469 OE), millega antakse Euroopa Nõukogu Arengupangale taotleva laenu osas riigigarantii summas 34 500 000 eurot. Laen on ette nähtud Euroopa Nõukogu Arengupanga ning Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutuse KredEx vahelisele korterelamute renoveerimise projekti rahastamiseks. Projekti raames soovib KredEx koostöös kommertspankadega anda korteriühistutele ja korteriomanike ühisustele laenu korterelamute renoveerimiseks vähemalt 20%-lise energiasäästu saavutamiseks. Projekti kavandatav kogumaksumus on 766 622 000 krooni, millele lisandub projekti raames laenu võtvate korteriühistute ja korteriomanike ühisuste omafinantseering ca 135 286 235 krooni (15% laenusummast).

3. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud perekonnaseisutoimingute seaduse eelnõu (68 SE), mis reguleerib täpsemalt perekonnaseaduse eelnõuga (55 SE) seotud toiminguid. Eelnõu näeb ette, et abiellujad valivad oma abieluvara suhte abiellumisavalduse allakirjutamisel, märkides oma avalduses, kas nad soovivad, et nendevahelistele varalistele suhetele kohaldatakse perekonnaseadusest tulenevat varaühisuse, vara juurdekasvu tasaarvestuse või lahusvara regulatsiooni. Seejuures on perekonnaseisuametnik kohustatud abielluda soovijatele nende tahteavaldust vastu võttes selgitama erinevate varasuhete iseloomu ja õiguslikke tagajärgi. Selgitamise vajaduse tõttu on eelnõust eemaldatud võimalus esitada abiellumisavaldus ühiselt elektrooniliselt digitaalallkirjadega kinnitatuna.

4. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud kogumispensionide seaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (476 SE), millega peatatakse kohustusliku kogumispensioni maksed alates 2009. aasta 1. juunist kuni 2010. aasta lõpuni täies mahus ning 2011. aastal pooles mahus. Tavapärane sissemaksete režiim jätkuks eelnõu kohaselt aastast 2012. Erandina näeb eelnõu ette võimaluse, et II sambaga liitunutel, samuti neil, kes veel 2009. aastal II sambaga liituvad, on õigus esitada avaldus, et jätkata oma 2%-lisi kohustusliku kogumispensioni sissemakseid 2010. aasta algusest.

5. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud planeerimisseaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (410 SE), mille eesmärk on seaduse sõnastuse täpsustamine, et välistada erinevaid tõlgendamisvõimalusi ja tagada inimeste senisest parem kaasamine planeerimisprotsessi Eelnõu kohaselt kaasab kohalik omavalitsus puudutatud isiku detailplaneeringu koostamisse ja teatab sellest talle esimesel võimalusel. Puudutatud isikuiks on muuhulgas planeeringuala naabruses olevate kinnisasjade omanikud. Ka kehtestab eelnõu detailplaneeringule rangemad menetlusreeglid juhtudel, kui planeeritaval alal on tegemist oluliste avalike huvide ja väärtustega.

6. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud riigivaraseaduse §-de 27 ja 34 muutmise seaduse eelnõu (329 SE), mille eesmärk on võimaldada kohalikul omavalitsusel inimeste valda või linna elamaasumise soodustamiseks omandada elamumaad turuhinnast soodsamalt. Arvestades, et inimeste valda või linna elamaasumise soodustamine ei ole vaadeldav omavalitsuse funktsiooni täitmisena, nähakse eelnõus ette eraldiseisev alus kohalikule omavalitsusele riigimaa võõrandamiseks. Kohaliku elu järjepidevust silmas pidades on eelnõu põhiliseks sihtgrupiks noored pered.

 7. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud konsulaarseaduse eelnõu (378 SE), mille eesmärk on uuendada konsulaarametniku koolituse ülesehitust ja sisu, viia vajadustega kooskõlla aukonsuli volitusi ja tegevust käsitlevad sätted, muuta ja täiendada konsulaarametniku ja aukonsuli konsulaartoiminguid ning lisada viisade andmise võimalus esinduslepingute kohaselt. Eelnõu parandab konsulaarabi kättesaadavust nii Eesti kodanikele kui ka välismaalasele (kes konsulaarseaduse tähenduses on isik, kellel on kehtiv Eesti elamisluba või elamisõigus Eestis ning kellele on välja antud Eesti välismaalase pass isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel) ning ajakohastab konsulaarametniku aruandlust ja konsulipatendiga seonduvat. Välismaalase definitsioon konsulaarseaduses on võrreldes teiste seadustega kitsam (ei sisalda välisriigi kodanikke), mistõttu on see konsulaarseaduses eraldi sätestatud.

NB! Täieliku ülevaate saamiseks tutvu ka Riigikogu päevakorraga.

Üritused, kohtumised, konverentsid

Kell 12.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas avab Toompea lossi kunstisaalis graafik Benjamin Vassermani näituse „Reaalne väljamõeldis /Real Fiction. Volume II“.

* Riigikogu ENPA delegatsiooni asendusliige Aleksei Lotman osaleb (13.05-16.05) Peterburis ENPA keskkonna-, põllumajanduse ja kohalike omavalitsuste komitee säästliku arengu allkomitee istungil.

* Riigikogu ENPA delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb (13.05-15.05) Istanbulis ENPA võrdsete võimaluste komisjoni ja koduvägivalla vastu võitlemise komisjoni istungil.

* Riigikogu liige Peeter Tulviste osaleb (9.05-13.05) Bergenis konverentsil „Humanitaar- ja sotsiaalteaduste vahelised seosed“.

* Riigikogu Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Tatjana Muravjova osaleb (10.05-13.05) Berliinis Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi tööturu- ja sotsiaalküsimuste töörühma istungil.

*Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson, aseesimees Ester Tuiksoo, liikmed Raivo Järvi ja Rein Ratas osalevad (10.05-13.05) Prahas EL liikmesriikide parlamentide ELAKi delegatsioonide kohtumisel.

*Põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb (10.05-13.05) Riias UNHCR (ÜRO pagulaskomitee) ekspertide seminaril.

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside