Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, keskkonnaminister Jaanus Tamkivi ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 14 Riigikogu liiget. Majandus- ja kommunikatsiooniminister vastab küsimustele, mis puudutavad investeeringuid kohalikesse teedesse ja teehoidu, Saaremaa sadamat Küdema lahes, majandusarengut, eluasemepoliitikat, leiutajate tegevuse toetamist ja raudteevedusid; haridus- ja teadusministrile esitatavate küsimuste teemaks on  koalitsioonileping, võimude lahususe põhimõtte rakendamine avalik-õiguslike ülikoolide juhtimises ning Eesti-vastane propaganda venekeelsete koolide õpilaste seas; keskkonnaministri teemadeks on maavarade kasutamine tulenevalt säästva arengu seaduse sätetest, veeprojektide rahastamine, loodusdirektiiv, kliimamuutusest lähtuvad strateegilised tegevussuunad ja valikud, ning kaadrivaliku põhimõtted.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on  14 eelnõu, neist kolmandal lugemisel on 2, teisel lugemisel 6 ja esimesel lugemisel 5 eelnõu.  

1. Esimesel lugemisel on Keskerakonna fraktsiooni algatatud reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (6 SE), mis keelab alkohoolse joogi reklaami televisioonis, raadios ja välireklaamina.

2. Kolmandal lugemisel on Keskerakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni ja Eestimaa Roheliste fraktsiooni algatatud maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (20 SE), millega tehtava muudatuse järgi pannakse praegu kooskõlastusringil oleva „Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2007-2015” kinnitamise kohustus Riigikogule.

3. Kolmandal lugemisel Riigikogu keskkonnakomisjoni algatatud jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (45 SE), millega sätestatakse, et ohtlike jäätmete saatekirja saab alates käesoleva muudatuse jõustumisest jäätmekäitleja koostada nii paber- kui ka digitaaldokumendina. Saatekirja ainult digitaaldokumendina koostamise nõue jõustub 2008. aasta 1. oktoobril. Käesoleval hetkel saab jäätmekäitleja ohtlike jäätmete saatekirja koostada ainult digitaaldokumendina.

4. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud Cotonou lepingu muutmislepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (58 SE), millega ratifitseeritava muutmislepingu eesmärk on teha Cotonou lepingusse täiendused, mis hõlmavad viimaste aastate jooksule EL-i võetud kohustusi, sh ÜRO millenniumi eesmärkidest lähtuvaid kohustusi, kohustusi massihävitusrelvade leviku tõkestamisel, võitluses rahvusvahelise terrorismiga jm, ning lihtsustada lepingu rakendamist, luues aluse süsteemsema ja formaalsema poliitilise, majandusliku ja sotsiaalse dialoogi tekkeks. Benini pealinnas Cotonous allakirjutatud koostööleping reguleerib Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide majanduslikke ja poliitilisi suhteid EÜ-ga ning selle liikmesriikide vahel.

5. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud Cotonou lepingu alusel antava ühenduse abi rahastamist ning finantsabi eraldamist teatavatele ülemeremaadele ja -territooriumidele käsitleva Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise sisekokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (59 SE), millega ratifitseeritav sisekokkulepe sätestab Cotonou lepinguga ja finantsprotokolliga võetud rahaliste kohustuste rakendamiseks võetavad EL-sisesed meetmed. Määratakse kindlaks liikmesriikide osamaksete suurus, vahendite jagunemine Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide ning ülemeremaade ja -territooriumide vahel, Euroopa Investeerimispanga hallatavad meetmed, Euroopa Arengufondiga seotud toetuskulude katmiseks ettenähtud vahendid ning üldised rakendusküsimused.

6. Teisel lugemisel on Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu liikme staatuse seaduse eelnõu (54 SE), mille eesmärk on edasi arendada parlamentarismi Eestis, korrastada Riigikogu tegevust ja Riigikogu liikme staatust. Eelnõu täpsustab Riigikogu liikme õigusliku seisundit ning õigusi ja kohustusi. Eelnõusse on põhiseaduskomisjoni poolt sisse viidud mitmeid muudatusi, mis muuhulgas säilitavad kuluhüvitiste senise regulatsiooni. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval 14. juunil.

7. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud Eesti Vabariigi lastekaitse seaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, sotsiaalhoolekande seaduse, karistusregistri seaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse, noorsootöö seaduse, karistusseadustiku, väärteomenetluse seadustiku ja huvikooli seaduse muutmise seaduse eelnõue eelnõu (43 SE), mille eesmärk on tagada, et isikud, kes on süüdi mõistetud lastevastases seksuaalse iseloomuga kuriteos, alaealise prostitutsiooniga või lapspornoga seotud kuriteos, ei pääseks töötama ametikohtadele, kus nad puutuvad vahetult kokku lastega (õpetaja, lasteaiakasvataja, ringijuht, lastelaagri kasvataja, lapsehoidja jne). Lastega töötamise õiguse piiramine on oluline uute kuritegude ärahoidmise aspektist. Seetõttu täiendatakse eelnõuga lastega töötamist reguleerivaid eriseadusi tööandjate kohustusega kontrollida töölevõetava isiku karistusandmeid ning antakse õiguslik tähendus ka karistusregistri arhiiviandmetele. Ühtlasi luuakse eelnõuga alaealise seaduslikule esindajale võimalus saada teise isiku seksuaalkuritegudega seotud karistatuse kohta teavet lapse kaitse eesmärgist lähtuva õigustatud huvi olemasolu korral. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval 14. juunil.

8. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (63 SE), mis langetab üksikisiku tulumaksumäära 2011. aastaks 18%ni ja tõstab tulumaksuvaba miinimumi samaks ajaks 36 tuhande kroonini aastas. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval 14. juunil.

9. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse, keskkonnatasude seaduse ning teeseaduse muutmise seaduse eelnõu (64 SE), millega tõstetakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi. Eelnõuga muudetakse ka keskkonnatasude seadust, millesse tehtava muudatuse kohaselt ei maksa elektritootjad enam co2 saastetasusid, et kompenseerida elektriaktsiisi kehtestamisega tekkivat hinnatõusu. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval 14. juunil.

Täielik päevakord asub aadressil https://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=tk_nadal

Kohtumised, foorumid, konverentsid

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland kohtub Iisraeli suursaadikuga Eestis Shemi Tzur’iga.

* Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb (kuni 15.06) Rootsis Stockholmis ja Sigtunas Euroopa Nõukogu ja Rootsi Riksdagi korraldataval demokraatia tuleviku teemalisel foorumil. Arutusel on parlamendiliikmete vastutus, sõltuvus demokraatiast ja inimõigustest, opositsiooni roll dialoogi ja initsiatiivi arendamisel poliitilises otsustusprotsessis, uue ajastu esindusdemokraatia, kodanikuühiskonna kaasamine sõnavabaduse kaitse.

* Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb (kuni 14. 06) Saksamaal Berliinis Bundestagi korraldataval Euroopa Liidu parlamentaarsel konverentsil, mis on pühendatud Rooma lepingu 50. aastapäevale ja käsitleb parlamentidevahelist koostööd.

* Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts osaleb (kuni 15.06) Poolas Varssavis WEU Assamblee poliitikakomitee kohtumistel Poola seimi, Senati, valitsuse ja kaitseväe esindajatega.

* Riigikogu väliskomisjoni esimees Sven Mikser osaleb (kuni 15. 06) Ameerika Ühendriikides Washingtonis The Heritage Foundationi korraldataval Ameerika-Balti suhete 85. aastapäev tähistaval konverentsil. Kõne all on rahvusvahelised ohud ja majandusvabadus.

* Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni liige Imre Sooäär osaleb (kuni 15.06) Ameerika Ühendriikides New Yorgis ja Washingtonis WEU Assamblee poliitikakomitee kohtumistel USA julgeoleku- ja kaitsestruktuuridega. Arutusel on energiajulgeolek, ÜRO rahuvalve ja ÜRO koostöö Euroopa Liiduga, kriisijuhtimine jmt.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside