Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

 

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad haridus- ja teadusminister Mailis Reps, justiitsminister Rein Lang ning kultuuriminister Raivo Palmaru. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 9 Riigikogu liiget. Kultuuriministrit tahetakse küsitleda ringhäälingunõukogu, Venemaa propaganda, Sakala Keskuse tehingu, muuseumide rahastamise, kultuuriürituste piletite käibemaksu, meediapoliitika ning arhitektuuripoliitika ja riigiarhitekti teemal; haridus- ja teadusministrilt oodatakse vastust haridusasutuste haldamise kohta. Justiitsministrile küsimusi registreeritud ei ole.

Kell 14 – täiskogu istung

Pöördumisega Riigikogu poole esineb Ukraina president Viktor Juštšenko.

Päevakorras on 17 eelnõu, millest 5 on kolmandal, 6 teisel ja 6 esimesel lugemisel.

1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud 2007. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (987 SE), millele tehti kolmandaks lugemiseks 58 muudatusettepanekut. Rahanduskomisjon arvestas neist viite enda poolt tehtud ettepanekut. Eelnõusse on viidud ka muudatus, millega ostetakse riigile tagasi Eesti Raudtee aktsiad. Eelarve tulud on kokku 75,91 ja kulud 74,78 miljardit krooni.

2. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse, kohtutäituri seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, riigi õigusabi seaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (972 SE), mille eesmärk on tõhustada kriminaalselt teenitud tulu konfiskeerimist. Ühe põhimõttelise uuendusena muudetakse eelnõuga kolmandale isikule kuuluva vara konfiskeerimise aluseid. Nii oleks edaspidi võimalik konfiskeerida kuritegelikult omandatud vara ka juhul, kui isik, kellele see otsuse tegemise ajal kuulub, on saanud selle kingitusena või muul viisil turuhinnast oluliselt soodsamalt või kui see on isikule võõrandatud konfiskeerimise vältimiseks.

3. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud vangistusseaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (964 SE), mille üheks olulisemaks muudatuseks on kuni kolmekuulise vangistuse täitmise üleviimine arestimajadest vanglatesse alates 2009. aastast. Ka on eelnõus kavandatud kinnipeetavate avavanglasse paigutamise võimaluse suurendamine. Alates 2015. aastast näeb eelnõu ette piirangu, mille kohaselt ei tohi vangla võtta vastu rohkem kinnipeetavaid, kui vanglas on kohti. Selle tagamiseks antakse kohtule aluse vangistuse täitmisele pööramise edasilükkamiseks, mis justiitsministri sõnul tähendab seda, et kergema kuriteo sooritanud isik kannab oma karistuse ära siis, kui vanglas on vabu kohti. Samuti näeb eelnõu ette vanglasse karistust kandma saabunud isikutelt DNA proovi võtmist, tagamaks kuritegevusevastase võitluse efektiivsust ja võimaldamaks bioloogiliste jälgede alusel sündmuskohtade seostamist ning kahtlusaluste, tundmatute laipade ja teadmata kadunud isikute identifitseerimist.

4. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (984 SE), mille eesmärk on tõhustada looduskeskkonna kaitset suurtootmisest tuleneva saaste eest, järgides).säästliku keskkonnakasutuse põhimõtteid (sealhulgas sea-, veise- ja linnukasvatuslikus suurtootmises. Seaduse majanduseesmärk on käitajate ja loa andjate tööaja kadude vähendamine, milleks loob eeldused kompleksloa taotluste ja kompleksloa tabelivormide ühitamine ja digitaliseerimine. Eelnõu toob kaasa ka looma- ja linnukasvatajate poolt kompleksloa taotluse menetluse eest tasutava riigilõivu olulise vähendamise.

5. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud töötajate usaldusisiku seaduse eelnõu (928 SE), mis reguleerib ühte liiki töötajate esindaja – töötajate usaldusisiku – tegevust teda volitanud töötajate esindamisel suhetes tööandja ja töötajatega. Eelnõu tähenduses nimetatakse töötajateks ka avalikud teenistujad, tööandjaks avalikus teenistuses loetakse aga riigi- või kohaliku omavalitsuse üksuse asutust. Lisaks kavandatakse eelnõuga sisse viia ka mitmed muudatused ametiühingute seadusesse, töölepingu seadusse ja palgaseadusse, mis kõik johtuvad käesoleva seaduse eelnõu üldkontseptsioonist.

6. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele Eesti Vabariigi valitsuse ja Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsuse vahelise tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (1019 SE), millega ratifitseeritavate dokumentide eesmärk on soodustada investeeringuid, tagada isikute võrdne kohtlemine ning kõrvaldada topeltmaksustamist, mis võib tekkida kahe riigi seaduste koosmõju tulemusena. Eesmärgi saavutamiseks piirab leping tulu- ja varamakse, mida tuluallikariik teise riigi residentide suhtes võib kehtestada. Samuti aitab leping luua lisavõimalusi maksupettuste tõkestamiseks.

7. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele Konventsiooni ajutise impordi kohta B.4-, B.7-, B.8- ja E-lisa heakskiitmise seaduse eelnõu (1025 SE), mille eesmärgiks on viia Eesti õigus kooskõlla EL-iga ühinemislepingu ühinemis­akti artikli 6 lõikega 2, mille kohaselt kohustuvad uued liikmesriigid ühinema lepingute ja konventsioonidega, mille senised liikmesriigid ja ühendus on ühiselt sõlminud või mida nad ajutiselt kohaldavad. Samuti on eesmärgiks kaasa aidata Admission Temporaire-Temporary Admission märkmiku alusel rakendatava ajutise sisseveo tolliprotseduuri võimalikult ühetaolisele rakendamisele EL liikmesriikides ning võimaldada Eestisse ajutiselt importida turismi reklaammaterjale, tootmis­tegevuses kasutatavaid või piiriliikluse raames imporditavaid kaupu ja impordi­maksudest osaliselt vabastatud kaupu.

13. päevakorrapunktina on esimesel Riigikogu otsuse “Transpordi arengukava 2006-2013 kinnitamine” eelnõu (1028 OE), mille peamine eesmärk on parandada planeerimise süstemaatilisust, tervikliku pildi nägemist, tegelike põhjuste tuvastamist ning seeläbi tagada transpordisektori jätkusuutlik areng. Transpordi arengukavale on lisatud ka Ühistranspordi arenguprogramm 2006-2010.

Täielik päevakord asub aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Kohtumised, foorumid, näitused

Kell 11 – Riigikogu esimees Toomas Varek kohtub lahkuva Ameerika Ühendriikide suursaadiku Aldona Zofia Wos’iga.

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Toomas Varek avab Toompea lossi kunstisaalis disaini rändnäituse “Disain tuleb külla”.

Kell 13.30 – Riigikogu esimees Toomas Varek kohtub Ukraina presidendi Viktor Juštšenkoga.

* Riigikogu põhiseaduskomisjoni aseesimees Evelyn Sepp ( kuni 16.12) ja kultuurikomisjoni liige Eldar Efendijev (kuni 17.12) osalevad Aserbaidžaani parlamendi kutsel Aserbaidžaanis Bakuus põhiseadus-, kultuuri- ja haridusalastel konsultatsioonidel.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Andres Herkel osaleb (kuni 14.12) Prantsusmaal Pariisis ENPA liikmesriikide kohustuste täitmise järelevalve komitee istungil. Käsitletakse Armeenia, Albaania, Aserbaidžaani, Ukraina, Moldova ja Montenegroga seotud probleeme, samuti Venemaa-Gruusia konflikti.

* Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb (kuni 15.12) Prantsusmaal Strasbourgis ECRI (Euroopa Nõukogu rassismi ja sallimatuse küsimustega tegelev komisjon) 41. plenaaristungil.

* Riigikogu NATO Parlamentaarse assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Sven Mikser ja delegatsiooni liige Tiit Matsulevitš osalevad (kuni 14.12) Ameerika Ühendriikides Washingtonis NATO PA transatlantilisel foorumil. Arutusel on NATO roll pärast Riia tippkohtumist, olukord Afganistanis ja Lähis-Idas, Kagu-Aasia julgeoleku tulevik jmt.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside