Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad justiitsminister Rein Lang, kultuuriminister Laine Jänes ja regionaalminister Vallo Reimaa. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 11 Riigikogu liiget. Justiitsministrile esitatavad küsimused puudutavad õiguskaitseorganite tegevust ja karistusi looma suhtes lubamatu teo toimepanemise eest; regionaalminister vastab küsimustele regionaalhalduse reformist, Euroopa Liidu veemajanduse projektide rahastamisest, Paide veemajandusprojekti rekonstrueerimisest, Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ettevalmistamisest ja muudatustest kohaliku omavalitsuse korralduses; kultuuriminister annab aru UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni ümberkorraldamisest, vaimse kultuuripärandi kaitse seadusest ja looduslike pühapaikadega seonduvast.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on 6 eelnõu, millest 1 on teisel ja 5 esimesel lugemisel.

1. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud kaitseväeteenistuse seaduse § 167 muutmise seaduse eelnõu (60 SE), millega täpsustatakse ajateenijaile toetuse maksmise korraldust.   

2. Esimesel lugemisel on kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seaduse eelnõu (78 SE), mille eesmärk on aidata kaasa rahvusliku kultuuripärandi säilimisele, andes võimaluse piirata kultuuriväärtuste väljavedu või eksporti seaduses sätestatud korras. Eelnõuga määratletakse kultuuriväärtused, mille väljaviimiseks Euroopa Liidu liikmesriikidesse või ekspordiks väljapoole Euroopa Liidu liikmesriike on vaja taotleda muinsuskaitseametilt väljaveoluba.

3. Esimesel lugemisel on võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (67 SE), mille eesmärk on tagada isikute kaitse diskrimineerimise eest rassi, rahvuse, nahavärvuse, usutunnistuse või veendumuste, vanuse, puude või seksuaalse suundumuse alusel. Muuhulgas näeb eelnõu ette võrdõiguslikkuse voliniku ametisse nimetamise. Voliniku nimetab ametisse sotsiaalminister ja tema ametiaeg on viis aastat.

4. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud pärimisseaduse eelnõu (56 SE), mis ühe põhimõttelise muudatusena võtab kehtivas pärimisseaduses sisalduva pärandvara nn vastuvõtusüsteemi asemel kasutusele nn loobumissüsteemi. Kehtiva õiguse kohaselt läheb pärandvara pärijale üle üksnes juhul, kui pärija pärandi vastu võtab. Loobumissüsteemi puhul kaasneb seadusest tulenev pärimisõigus automaatselt ja pärandist loobumiseks tuleb avaldada oma sellekohast tahet.

5. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud perekonnaseaduse eelnõu (55 SE), mis algataja hinnangul loob senisest paremad eeldused isikute perekonnaõiguslike õiguste ja huvide kaitseks, nähes ette konkreetsed alused nõuete esitamiseks. Varasema perekonnaseadusega võrreldes pöörab eelnõu oluliselt rohkem rõhku perekonnasuhte n-ö nõrgema osalise (alaealine laps, varatu abikaasa) seisundile. Samuti annab seadus senisest selgemini piiritletud otsustuskriteeriumid kohtule. Täpsustatud regulatsioonid ja selged otsustusalused, sealhulgas eeskätt põhjalikud varaliste suhete ning vanema ja lapse suhete korraldamise sätted, annavad eelduse kohtuvaidluste vähenemiseks, kuna seaduse kirjapandud sätete põhjal on vaidluse tõenäoline tulem selgemini ettenähtav.

6. Esimesel lugemisel on Eestimaa Roheliste fraktsiooni algatatud Riigikogu otsuse “Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine kütuste- ja energiamajanduse oluliste strateegiliste suundade väljatöötamiseks” eelnõu (86 OE), mis näeb ette  Riigikogu probleemkomisjoni moodustamise kütuste- ja energiamajanduse oluliste strateegiliste suundade väljatöötamiseks ja järelevalve teostamiseks.

Kohtumised, ENPA komiteede istungid, näitus

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma võtab vastu Tšehhi Senati delegatsiooni eesotsas Senati president Přemysl Sobotka’ga ja annab kell 12.45 külaliste auks ka ametilõuna.

Kell 12.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas avab Toompea lossi kunstisaalis graafik Evi Tihemetsa tööde näituse.

Kell 19 – Tšehhi delegatsioonile annab õhtusöögi Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb (kuni 12.09) Prantsusmaal Pariisis ENPA õigusasjade ja inimõiguste komitee ning liikmesriikide kohustuste täitmise järelevalve komitee istungitel. Arutusel on laste adopteerimise konventsiooni eelnõu, Euroopa Nõukogu inimõiguste voliniku ametiga seotud küsimused, aga ka arengud ja tulevik Kosovos jpm.

* ENPA Eesti delegatsiooni liige Kristiina Ojuland osaleb (kuni 14.09) Prantsusmaal Pariisis ENPA poliitikakomitee ning kodukorra ja isikupuutumatuse komitee istungitel. Arutatakse assamblee koostööd rahvusvaheliste valitsusväliste organisatsioonide konverentsiga, salajase hääletamisega seotud küsimusi, olukorda Küprosel, Kosovo staatust, kaug- ja e-hääletamisega seonduvat jpm.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside