Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder, regionaalminister Siim-Valmar Kiisler, minister Urve Palo. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 9 Riigikogu liiget. Küsimuste esitamise järjekorra ja valdkonnad leiab siit.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on arutelu riigi raudteepoliitika teemal ning 6 eelnõu, millest 4 on kolmandal ja 2 on teisel lugemisel.

1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud välismaalaste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (183 SE), millega muudetakse tööjõu sissetoomist puudutavaid sätteid. Muuhulgas tõstab eelnõu sisserände piirarvu 0,05%-lt 0,1%-ni Eesti alalisest elanikkonnast, mis hinnanguliselt võimaldab aastas sisse tuua kuni 1300 spetsialisti. Eelnõuga seatakse tööandjale kohustus tasuda väljastpoolt Eestit värvatud töötajale palka, mille suurus on vähemalt võrdne Eesti aasta keskmise palga ja koefitsiendi 1,24 korrutisega. Agataja hinnangul piirab see odava tööjõu sissetoomist ja tagab olukorra, et tööandaja on huvitatud ennekõike kõrgema kvalifikatsiooniga töötajate palkamisest. Lisaks lühendab eelnõu tööturuameti otsimisperioodi kahelt kuult kolmele nädalale ja näeb ette viisataotlejalt või viibimisaja pikendamise taotlejalt sõrmejälgede võtmise, mis tuleneb Euroopa Parlamendi ja Nõukogu vastavast määrusest.

2. Kolmandal lugemisel on rahanduskomisjoni algatatud Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu (182 SE), mis tühistab spetsiifilise kõrghariduse nõude Eesti Panga Nõukogu esimehele ja Eesti Panga presidendile. Ka annab eelnõu Eesti Pangale õiguse tunnistada oma dokumente vaid asutusesiseks kasutamiseks. Eelnõu kohaselt võib Eesti Pank tunnistab asutusesiseseks kasutamiseks teabe, mille avalikuks tulek võib kahjustada hindade stabiilsust või finantsstabiilsust, samuti teabe, millele on kehtestatud juurdepääsupiirang Euroopa Keskpankade Süsteemis. Audiitorite määramise kohta ütleb eelnõu, et Eesti Panga Nõukogu nimetab Eesti Panga tegevuse kontrollimiseks sõltumatud audiitorid, kes on soovitatud Euroopa Keskpanga nõukogu poolt ja heaks kiidetud Euroopa Liidu nõukogu poolt.

3. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (161 SE), mille eesmärk on täpsustada erinevate kaitsealade maamaksuga maksustamist ja paremini rakendada ühetaoline maksustamise põhimõtet. Tehtavad muudatused puudutavad looduskaitseseadusest tulenevates erinevates kaitsevööndites majandustegevuse piiramisega seotud maamaksu vähendatud määrasid, mis seni on olnud 25, 50 või 75 protsenti maamaksu määrast. Eelnõuga on jäetud alles vaid üks vähendatud määr – 50 protsenti maamaksu määrast, seda eesmärgiga vältida olukorda, kus samaväärsete looduskaitsealade suhtes kehtivad erinevad soodusmäärad. Nendel looduskaitsealadel, millelt seni tasuti maamaksu 25% maamaksumäärast edaspidi enam maamaksu ei võeta.

4. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud reklaamiseaduse eelnõu (135 SE), mis võrreldes kehtiva reklaamiseadusega karmistab eelnõu mõnevõrra alkoholireklaamile esitatavaid nõudeid. Nii näiteks peab alkoholi reklaam sisaldama peale kõnealuse eelnõu jõustumist hoiatavat teksti: „Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada Teie tervist.” Tegemist on algataja kinnitusel suures osas eelnõuga, mida menetles ka eelmine Riigikogu ja mis langes menetlusest välja koosseisu volituste lõppemise tõttu. Teiseks lugemiseks on eelnõusse lisandunud säte, mis täpsustab nõudeid kiirlaenu reklaamile. Nii ütleb eelnõu, et reklaamis, mis puudutab laenu alla 10 000 krooni või mille tagasimaksmise tähtaeg on kuni kuus kuud, tuleb teada anda ka krediidi kulukuse määr.

5. Ettekande teemal riigi raudteepoliitika teeb majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts. Ettekanne on seotud järgmise päevakorrapunktiga.

6. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse esitatud Riigikogu otsuse ““Transpordi arengukava 2006-2013“ raudteevaldkonna muutmine“ eelnõu (163 OE), millega kiidetakse heaks “Transpordi arengukava 2006–2013” raudteevaldkonna muudatused. Muuhulgas muudetakse arengukava 1. peatükki „Eesti transpordi olukord”. Olukorra kirjeldus lähtus tingimustest, kus AS Eesti Raudtee oli eraomandis. Täiendatud versioon lisab sellele muutunud hetkeolukorra. Lisatud on ka viide Eesti Raudtee äriplaanis sisalduvale ümberstruktureerimiskavale. Kava eeldab, et 2009. aasta alguses jagatakse ettevõte kolmeks iseseisvaks äriühinguks – AS Eesti Raudtee ning kaks tütarettevõtjat, millest üks hakkab tegelema infrastruktuuri majandamisega ja teine kaubavedudega. Täiendatud on olukorra kirjeldust transiiti puudutavates lõikudes 1. peatükis. Arengukava ettevalmistamisel olid Venemaaga seotud ida-lääne suunalised transiidimahud pidevalt kasvavad. 2007. aastal on need mahud oluliselt vähenenud ning transiidi mahtusid puudutavad prognoosid on ümber tehtud.

7. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud maaparandusseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (189 SE), mille eesmärk on kõrvaldada puudused, mis ilmnenud peale maaparandusseaduse jõustumist 1. juulil 2003. Keerulisemad probleemid kerkisid esile maaparandusühistute liikmete määramisel. Kuna suurte maaparandussüsteemide korrashoidmine on võimalik ainult ühistegevuse kaudu, on eelnõus täpsemalt sätestatud maaparandusühistutesse puutuvat regulatsiooni. Eelnõus on täpsustatud ka maaparandussüsteemide määramise aluseid ja maaparandussüsteemide registrisse kantavaid andmeid. Üldsuse paremaks teavitamiseks maaparandussüsteemidest, millest valdav osa paikneb varjatult maa all, on planeerimisseaduse muutmisega sätestatud maakonna ja valla üldplaneeringutes maaparandussüsteemide kajastamise kohustus.

Päevakord asub siin.

Kohtumised, visiidid, foorumid

Kell 11.40 –  väliskomisjon kohtub Gruusia opositsiooni esindajatega.  

* Riigikogu esimees Ene Ergma, Riigikogu liikmed Urmas Klaas, Aleksei Lotman, Marko Mihkelson ja Toomas Varek ning Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul on (06.03-14.03) Austraalias Riigikogu esimehe ametlikul visiidil. 12. märtsil on päevakorras kohtumised Austraalia parlamendi Senati presidendi senaator Alan Ferguson’i ja parlamendi Esindajate Koja esimehe Harry Jenkins’iga, parlamendi välis-, kaitse- ja kaubanduskomisjoni esimehe senaator Michael Forshaw’ga, Austraalia parlamendi Balti Riikide Parlamendirühmaga esimehe James Bidgood’iga ning Euroopa Komisjoni saadikuga Austraalias Bruno Julien’iga. Käiakse ka Austraalia Päikeseobservatooriumis (Commonwealth Solar Observatory) Mount Stromlo’s, kus vahetatakse mõtteid observatooriumi direktori professor Harvey Butcher’iga.,

* Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland osaleb (12.03-13.03) Pariisis ENPA poliitikakomitee töös.

* Põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb (10.03.-14.03) Strasbourgis Rassismi ja Sallimatuse Vastase Euroopa Komisjoni (ECRI) 45. plenaaristungil. 

* Riigikogu Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed Mart Jüssi (10.03-14.03) ja Margus Lepik (10.03.-13.03) osalevad Peterburis 9. Läänemere keskkonnafoorumil „Läänemere päev“. Kõne all on ka Läänemerre kavandatava gaasijuhtme rajamine. 

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside