Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele peaminister Andrus Ansip, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ning rahandusminister Jürgen Ligi. Küsimuste esitamiseks on registreerinud 9 Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad mittetulundusühingute seaduse ja erakonnaseaduse täitmist, kohaliku omavalitsuse rahastamise põhimõtete muutmist, energeetikainvesteeringute käekäiku, USA eriteenistuste PRISMi projekti, kohalike teede rahastamist, maaelu arengukava, Maavanema rolli, narkosurmasid ja majandust.  

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on 9 eelnõu, millest 4 on kolmandal ja 5 teisel lugemisel.

1. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (391 SE), mille eesmärk on täpsustada EL direktiivi (2007/60/EÜ) seotud normatiive ja ajakohastada põllumajanduse kohta käivaid väetiste kasutamise regulatsioone selliselt, et oleks tagatud veekeskkonna tõhusam kaitse.

2. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (354 SE), mille eesmärk on tagada regulatsioon, mis võimaldab varjupaigataotlejate kinnipidamist esmaste menetlustoimingute tegemiseks või juhul, kui see on vajalik avaliku korra või riigi julgeoleku kaitsmise huvides. Kinnipidamist võib kohaldada ainult juhul, kui muid, seaduses sätestatud järelevalvemeetmeid (näiteks elamine kindlaksmääratud elukohas, välisriigi reisidokumendi hoiule võtmine) ei ole võimalik tõhusalt kohaldada. Lisaks eelnevale täpsustab eelnõu ka varjupaigataotlejate majutuskeskusega seonduvat. Majutuskeskus jääb jätkuvalt sotsiaalministeeriumi valitsemisalasse ja selle ülesanne on varjupaigataotlejate majutamine, tervisekontroll ja muud esmavajalikud teenused.

3. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud kutseõppeasutuse seaduse eelnõu (331 SE), mis asendab tänaseks aegunud, 1998. aastal jõustunud kutseõppeasutuse seaduse. Eelnõu määratleb uued kutseõppe liigid ja näeb ette ülemineku senistelt kutseõppe liikidelt (põhihariduse nõudeta, põhihariduse baasil kutseõpe, keskhariduse baasil kutseõpe ning kutsekeskharidusõpe) uutele, Eesti kvalifikatsiooniraamistikuga seotud õppeliikidele, ning teeb mitmeid muid olulisi muudatusi.

4. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud õppetoetuste ja õppelaenu seaduse § 22 muutmise seaduse eelnõu (334 SE), millega püsivalt töövõime kaotanud isikutele ette nähtud õppelaenu kustutamine laieneb ka inimestele, kes ei tööta, kuid hooldavad sügava puudega last ja kellele valla- või linnavalitsus maksab toetust puudega lapse hooldamise eest. Kehtiva õppetoetuste ja õppelaenu seaduse alusel loobub krediidiasutus laenusaaja püsivalt töövõimetuks tunnistamise korral õppelaenulepingust tulenevate kohustuste täitmise nõudest ning krediidiasutusel tekib õigus nõuda laenusaaja kohustuste täitmist riigilt.

5. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud ehitusseaduse muutmise seaduse eelnõu (429 SE), mille eesmärk on tagada Eesti õigusaktide vastavus Euroopa Liidu õigusaktidele. Alates 01.juulist 2013 muutub kehtetuks Euroopa Liidu Nõukogu direktiiv 89/106/EMÜ ja täies ulatuses on rakendatav Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 305/2011, millega sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/106/EMÜ. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile toob eelnõu kaasa kohustuse anda tegutsemisõigus tehnilise hindamise asutusele, mis vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses nõuetele.

6. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (432 SE millega tehtavad muudatused käsitlevad volitust, mis on antud ühise põllumajanduspoliitika kohaldamiseks vajalike õigusaktide kehtestamiseks, nn Leader-lähenemist ning toetusraha tagasinõudmist ja -maksmist. Eelnõu võimaldab Vabariigi Valitsusel ja põllumajandusministril üksikjuhtumi reguleerimiseks kehtestada vajadusel üksik- ehk haldusakt Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohaldamise küsimuses, mille otsustamise õigus on Euroopa Liidu õigusakti kohaselt liikmesriigil. Ka suurendab eelnõu nn Leader-lähenemise kohalike tegevusgruppide juhtimise läbinähtavust ja ausust ja mõjutab kohaliku tegevusgrupi liikmeid osalema aktiivsemalt kohaliku tegevusgrupi otsustusprotsessis. Eelnõu ajakohastab samuti toetusraha tagasinõudmist, tagasimaksmist, tagasimaksmise ajatamist ning tagastatavalt summalt intressi arvestamist käsitlevad sätted, viies need vastavusse muutunud Euroopa Liidu õigusaktidega.)

7. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu (431 SE), mille eesmärk on viia loomset proteiini sisaldava sööda käitlemist ja kasutamist ning ettevõtte registreerimist ja tunnustamist käsitlevad sätted kooskõlla ELi õigusega. Muudatuste eesmärk on tagada järelevalve teostamine ja tarbijakaitse kõrge tase kogu sööda- ja toiduahelas, parandada söödahügieeni ning vähendada saastunud toodete toiduahelasse sattumise ohtu. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon.

8. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud välismaalaste seaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (425 SE), mille peamine eesmärk on soodustada nende välismaalaste Eestisse saabumist ja lühiajaliselt Eestis viibimist või elama asumist, kes panustavad Eesti ühiskonna arengusse. Eelnõu kavandab lisandväärtust toovate isikutele paindlikumaid võimalusi, mis lubavad kiirelt seaduslikul alusel riiki siseneda, tööle või õppima asuda, ning loob võimaluse siseriiklikuks elamisloa taotlemiseks. Ka viiakse siseriiklik regulatsioon vastavusse Euroopa Liidu õigusega ja Riigikohtu üldkogu otsusest tulenevalt täpsustatakse elamisloa andmise aluseid. 

9. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud muuseumiseaduse eelnõu (374 SE), millega kehtestatakse muuseumi tegevuse ja muuseumikogu korralduse alused ning rahvusvahelise näituse omanikule tekkinud kahju riigi poolt hüvitamise tingimused. Olulisemate muudatustena, võrreldes 1996. aasta muuseumiseadusega, piiratakse seaduse kohaldamisala (automaatselt ei kohaldu enam munitsipaalmuuseumidele ja avalik-õigusliku juriidilise isiku muuseumidele), määratletakse muuseumikogu täiendamise põhimõtted ning laiendatakse muuseumide ringi, kellele võib riigile kuuluva muuseumikogu kasutada anda. Lisaks muudetakse museaalide digitaalsed kujutised ja digitaalsed museaalid veebis kõigile tasuta kättesaadavaks. 

Kohtumised, üritused

Kell 10 – Eesti-Tšehhi parlamendirühm kohtub Tšehhi suursaadiku Richard Kadlčák’iga (ruum L240).

Kell 10.30 – Statistikaamet tutvustab Riigikogu teabekeskuse saalis 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse (REL 2011) peamisi tulemusi: REL 2011 projektijuht Diana Beltadze annab ülevaate Eesti püsielanike rahvuse, kodakondsuse ja emakeele valdkonnast, metoodikajuht Ene-Margit Tiit räägib, milline on Eestis põlisrahvastiku osatähtsus, kui palju eestlasi on sündinud väljaspool Eestit ja mis vanuses nad on, aga ka sellest, kuidas on muutunud elanikkonna perekonnaseis ja laste arv eelmise loendusega võrreldes.

Kell 17 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv kohtub Armeenia ajakirjanike delegatsiooniga (Valge saal).

* Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb (8.06-13.06) Ameerika Ühendriikides Washingtonis Põhjamaade ja Balti riikide parlamentide väliskomisjonide esimeeste kohtumistel USA Kongressi ja valitsuse liikmetega, aga ka Rahvusliku Julgeolekunõukogu esindajatega, samuti külastatakse Pentagoni. Arutusel on Põhja- ja Baltimaade ning Ameerika koostöö ning üle-Atlandilised suhted laiemalt. Käsitletakse ka olukorda Lähis-Idas, Põhja-Aafrikas, Põhja-Koreas jpm.

* Riigikogu liikmed Imre Sooäär (10.06-17.06) ja Remo Holsmer (12.06 -16.06) osalevad Hiinas Jiangsu provintsis Wuxis toimuval 6. majandusliku globaliseerumise teemalisel konverentsil (Global Outsourcing Summit).

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside