Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele peaminister Andrus Ansip, kultuuriminister Laine Jänes ja regionaalminister Siim Valmar Kiisler. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 6 Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad hinnatõusu, olukorda ERSO-s, domeenireformi, kohalike omavalitsuste olukorda, põhiseaduse kaasajastamist ja arenguid regionaalpoliitikas.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras
on 7 eelnõu, millest 1 on kolmandal, 2 teisel ja 4 esimesel lugemisel.
1. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud võlaõigusseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (813 SE) mille peamine eesmärk on viia võlaõigusseaduses sisalduv tarbijalepingute regulatsioon täpsemalt ja paremini kooskõlla Euroopa Liidu direktiividega, et ära hoida Eesti suhtes uute rikkumismenetluste algatamine ja tagada juba algatatud menetluse lõpetamine. Lisaks tehakse eelnõu raames mitmeid ettepanekuid, et viia võlaõigusseadus tarbija lepingulisi õigusi reguleerivate sätetega paremini kooskõlla, millele Euroopa Komisjon ei ole seni tähelepanu juhtinud. Eelnõu oluline eesmärk on ka ajakohastada võlaõigusseadust, näiteks ettemaksu regulatsiooni osas tarbijalepingute puhul.
2. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (836 SE), mille eesmärk on lisada seadusesse täpsemad reeglid toetuse andmise ja tagastamise osas, et tagada toetuse tulemuslikum ärakasutamine. Ennetava abinõuna nähakse ette volitus seada toetuse ära kasutamise sihttasemed meetmeid planeerivatele ministeeriumidele, et vähendada N+2/3 reeglist tuleneva riigile lubatud toetuse mahu vähendamise võimalust. Korraldusasutuse meetmeteülese koordineeriva tegevuse täitmise tagamiseks lisatakse sõnaselgelt ka programmide korraldusasutusega kooskõlastamise kohustus. Kehtestatakse meetmeteülesed kohalike omavalitsuste finantsvõimekuse hindamise kriteeriumid. Halduskoormuse vähendamise eesmärgil antakse võimalus kehtestada tagasinõuete- ja tagasimaksete määruses tagasinõude miinimumsumma, millest alates toetust tagasi ei küsita. Aidatakse vältida lootusetute tagasinõuete teket, lubades jätta toetus välja maksmata, kui toetuse saaja projekt jääb lõpetamata. Euroopa territoriaalse koostöö ning Euroopa ja naabruspoliitika programmide likviidsusprobleemi leevendamiseks võimaldatakse taotleda omafinantseeringu toetust. Eelnõu on kavas viia kolmandale lugemisele ja lõpphääletusele neljapäeval, 13. jaanuaril.
3. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud toiduseaduse § 17 muutmise seaduse eelnõu (883 SE), millega viiakse toiduseadus kooskõlla Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1334/2008. Seaduse jõustumise järel sätestata lõhna- ja maitseainete nõudeid enam siseriiklikus õigusaktis, vaid otsekohalduvas EL määruses. Eelnõu on kavas viia kolmandale lugemisele ja lõpphääletusele neljapäeval, 13. jaanuaril.
4. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (864 SE), millega määratletakse struktuuri kuuluva teadus- ja arendusasutuse tegevuse alused ning teadusnõukogu pädevus ja vastutus. Teadus- ja arendusasutuse liikmeskonna määratlemisel tuuakse sisse ka abipersonali osalus, mis iga uurimisteema elluviimisel on vajalik, aga mille finantseerimiseks praegune süsteem vahendeid ette ei näe. Eelnõuga korrastatakse ka teadlaste karjäärisüsteemi: lisatakse peamiselt doktorantide teadustöösse kaasamiseks nooremteaduri ametikoht, täiustatakse uurija-professori regulatsiooni vastava määruse tasandil, reguleeritakse seaduse tasandil järeldoktori mõiste ning tehakse veel mitmeid muid muudatusi.
5. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud kalmistuseaduse eelnõu (888 SE), mille eesmärk on lahendada ebamäärane ja reguleerimata olukord, kus puudub õiguslik regulatsioon, mis tagaks kalmistute ühtse ja järjepideva asutamise, haldamise, kasutamise ja matmiseks sulgemise ning inimeste surnukehade kalmistule matmise ja tuhastamise korraldamise. Eelnõuga lahendatakse ka ebamäärane ning reguleerimata olukord, kus kalmistute korrashoid ning matmistavad olenevad kalmistu kasutaja või siis haldaja suvast. Eelnõu aitab kaasa kalmistute tegevuse ühtlustamisele erinevates kohalikes omavalitsustes.
6. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (886 SE), mille eesmärk on muuta narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seadust, et võimaldada narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemist teenistuskoerte väljaõppeks sisekaitseakadeemias. Algataja kinnitusel on teenistuskoerte instruktoritele õppeprotsessi läbiviimiseks vajaliku narkootiliste ainete käitlemisloa puudumine on halvendanud koolituse kvaliteeti ja sellega vähendanud ka narkokoerte võimekust avastada narkootilisi aineid.
7. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud avaliku teabe seaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (891 SE), mille eesmärk on politsei- ja piirivalveameti loomise järgselt tõstatunud reguleerimata õigussuhete või ebapiisavalt reguleeritud sätete täpsustamine. Eelnõuga täpsustatakse avaliku teabe seadust sättega, mis tunnistab politsei relvastust puudutava teabe asutusesiseseks kasutamiseks. Politsei ja piirivalve seadusesse viiakse täpsustused, mis reguleerivad isikute kinnipidamist, politsei sisenemist valdaja nõusolekuta tema valduses olevale piiratud või tähistatud kinnisasjale, isikute läbivaatust politseiametnike poolt, alkomeetri kasutamist, sõidukite sundpeatamist, joobeseisundis alaealise vanematele üleandmist jms.

Seminarid, välisvisiidid

Kell 11.30
– Riigikogu väliskomisjoni liige Silver Meikar ja EL asjade komisjoni liige Aleksei Lotman osalevad panelistina Eesti Euroopa Liikumise korraldataval aruteluseminaril “Euroopa Liidu arengupoliitika avalik konsultatsioon”, kus kõne all on Euroopa Liidu arengukoostöö. Arutelu keskendub Euroopa Komisjoni poolt algatatud konsultatsioonile ning Komisjoni rohelisele raamatule “Kaasavat majanduskasvu ja säästvat arengut toetav ELi arengupoliitika – ELi arengupoliitika mõju suurendamine”.  Lähemalt vt http://euroopaliikumine.ee/?id1=1262&uid=421  Üritus toimub Riigikogu konverentsisaalis.
* Riigikogu esimees Ene Ergma on (11.01-18.01) koos teda saatva delegatsiooniga ametlikul visiidil Hiinas. Kavas on kohtumised Hiina Rahvakongressi (parlamendi) alalise komitee esimehe (parlamendi esimehe) Wu Bangguo, aseesimehe Hua Jianmini ja Hiina KP keskkomitee poliitbüroo presiidiumi liikme Li Changchun’iga. Külastatakse nn Keelatud linna Pekingis, Suurt Hiina müüri, samuti maavärina tagajärjel kannatada saanud Hanwangi maakonda ja taastatud Donfangi auruturbiinide tehast ning pandade kasvu- ja uuringukeskust. Kohtutakse ka Sichuani provintsi rahvakongressi esindajatega. Riigikogu delegatsioon peatub ka Hong Kongis, kus kohtutakse Hong Kongi seadusandliku kogu presidendi Jasper Tsangi, transpordi- ja eluasemeküsimustega tegeleva alalise sekretäri Francis Ho, innovatsiooni- ja tehnoloogiavoliniku Janet Wongi, samuti kaubandus- ja majandusarengu alalise sekretäri ning toidu ja tervishoiu valdkonna ametnikega. Riigikogu delegatsiooni kuuluvad Riigikogu liikmed Kaia Iva, Mart Jüssi, Väino Linde, Kalle Laanet ja Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul (11.01-16.01).
 
* Riigikogu aseesimees Jüri Ratas (12.01-13.01) ning Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste (12.01-14.01) osalevad Leedus Vilniuses Leedu vabaduse kaitsjate mälestamise 20. aastapäeva üritustel. Mälestusüritused toimuvad Vilniuse teletorni ning Seimi hoone juures. 13. jaanuaril toimub Seimi pidulik mälestusistung ning lillede asetamine Antakalnise kalmistul. Trivimi Velliste osaleb samas ka Balti Assamblee presiidiumi istungil.
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside