Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad justiitsminister Rein Lang, rahandusminister Ivari Padar ja välisminister Urmas Paet. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 9 Riigikogu liiget. Küsimuste esitajate järjekorra ja valdkonnad leiad siit.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on 10 eelnõu, millest 4 on kolmandal, 5 teisel ja 1 esimesel lugemisel.

1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud 2008. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (122 SE). Kolmandaks lugemiseks on esitatud 11 muudatusettepanekut, millest rahanduskomisjon on arvestanud kahte. Neist suurim on rahanduskomisjoni enda ettepanek, milles sisalduvad muudatused tulenesid avalikus sektoris toimuvatest reorganiseerimistest ja struktuurimuudatustest, välisvahendite kulude sisu rakendusüksuste täpsustamisest, samuti vastuvõetud seadustega kaasnevatest kohustustest ja vajalikest vahendite ümbersuunamisest.

2. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (104 SE) mille eesmärk on ühtlustada prokuröriameti pidajatele esitatavad haridusnõuded ja tingimused kohtuniku- ja kohtunikuabi ning vabade õiguselukutsete pidajatele esitatavate nõuetega. Eelnõu teine eesmärk on muuta riigiprokuröriks nimetamise korda nii, et sarnaselt riigi peaprokurörile, juhtivale riigiprokurörile ja vanemprokurörile nimetatakse ka riigiprokurör ametisse avaliku konkursita. Riigiprokuröri nimetaks ametisse justiitsminister riigi peaprokuröri ettepanekul. Nimetatud muudatus teeb riigiprokuröri vabade ametikohtade täitmise algataja väitel mõnevõrra lihtsamaks.

3. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (136 SE), millega toetatakse eestkostel ja perekonnas hooldamisel olevaid lapsi, tõstes toetust nendele lastele seniselt 1500 kroonilt 3000 kroonini kuus. Eelnõu soodustab vanemliku hoolitsuseta laste kasvamist peredes ja tagab neile perekeskse kasvukeskkonna. Algataja väitel oli Eestis 2007. aasta I kvartalis 2229 vanemliku hoolitsuseta last, kelle üle on seatud eestkoste või kelle kohta on sõlmitud perekonnas hooldamise leping.

4. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud  puhkuseseaduse muutmise seaduse eelnõu (145 SE), mis annab isale võimalus kasutada 10 tööpäeva puhkust naise rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal või kahe kuu jooksul pärast lapse sündi. Algataja kinnitusel on eelnõu töötatud välja väärtustamaks isa rolli ühiskonnas.

5. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud veterinaarkorralduse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (147 SE), millega viiakse seadus kooskõlla Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 882/2004. Olulisemateks muudatused puudutavad veterinaarjärelevalve tasusid. Muutuvad nende arvestamise põhimõtted ja ka määrad, mis olenevalt käitlemisvaldkonnast tõusevad mõnel juhul poole võrra või rohkem, sest alates 1. jaanuarist 2008 ei võimalda nimetatud määrus enam tasumäärade vähendamist. Teine oluline muudatus on seotud ümberkorraldustega veterinaarlaboratooriumide tegevuses ning üleminekuga veterinaarlaboratooriumi tegevuslubadelt volituse andmise korrale.

6. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud relvaseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (97 SE), mis korrastab riigilõivumäärasid relvadega seotud toimingutele, nii et need vastavad riigi poolt tegelikele tehtavatele kulutustele. Eelnõuga vähendatakse osasid relvadega seotud toimingute riigilõivusid, mis on ebaproportsionaalselt kõrged. Relva ja laskemoona sisseveo ja väljaveo erilube ning edasitoimetamise eellube ja lube hakkab julgestuspolitsei asemel väljastama ning nende üle arvestust pidama politseiamet. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval 13. detsembril.  

7. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud riigilõivuseaduse, maa hindamise seaduse ja maakatastriseaduse muutmise seaduse eelnõu (154 SE), millega viiakse viisakutsete lõivustamise kord kooskõlla Schengeni acquis’ga. Võrreldes seniste määradega tõusevad viisataotluse läbivaatamise eest võetavad lõivud 395–630 krooni võrra. Ka kaob seni kehtinud lõivuvabastus 6-18 aastaste isikute suhtes, välja arvatud õpilased ja üliõpilased, kes reisivad õppetöö eesmärgil. Alates Schengeni viisaruumiga ühinemisest võib lõivuvabalt menetleda ainult alla 6-aastaste laste viisataotlust. Eesti liitub Schengeni viisaruumiga 21. detsembril 2007. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval 13. detsembril.  

8. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõu (137 SE), mis kaasajastab rahapesu ja terrorismi tõkestamisega seotud regulatsiooni ning arvestab neid muutusi, mida on endaga kaasa toonud tehnoloogia kiire areng ja kuritegevusega seotud tehingute siirdumine globaalsesse ning kiirelt toimivasse küberruumi.  

9. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud teenetemärkide seaduse eelnõu (134 SE), mille eesmärk on riiklike teenetemärkide andmise korralduse lihtsustamine. Kaotatakse ära Teenetemärkide Komitee ning jäetakse igaühele, sealhulgas asutustele, õigus esitada ettepanekuid, ilma seejuures kvoote kehtestamata. Ettepanekutele seatakse tähtajaline juurdepääsu piirang. Teenetemärkidega seotud asjaajamine antakse Vabariigi Presidendi Kantselei korraldada. Lisandub teenetemärgi äravõtmise ning teenetemärgi miniatuuri ja täiendava rosettmärgi taotlemise regulatsioon. Eelnõu ühtlustab teenetemärkide kirjeldused ning kehtestab etalonkujutised. Vabariigi President on eelnõu kohaselt edaspidi Riigivapi ketiklassi kavaler.

10. Esimesel lugemisel on päästeteenistuse seaduse eelnõu (164 SE), millega reguleeritakse päästeteenistujate õiguslikku seisundit ja päästeala töökorraldust. Muuhulgas defineerib eelnõu päästeteenistuja mõiste, jaotades nad juhtimisega tegelevateks päästeametnikeks ja päästetöid otseselt teostavaiks päästetöötajateks. Eelnõu annab päästeteenistujale õiguse jääda kuni kolm aastat enne vanaduspensioniikka jõudmist vanaduspensioni ootele. Päästeamet maksab päästeteenistujale sel ajal toetust, mille suurus on võrdne tema vanaduspensioni suurusega. Selline õigus oleks päästeteenistujal, kellel on päästeteenistuse staaži vähemalt 15 aastat. Teise olulise muudatusena on plaanis viia päästeteenistujate tööaeg kooskõlla töö- ja puhkeaja seadusega ning minna sellest tulenevalt 24-tunnistelt vahetustel üle 12-tunnistele vahetustele. Algataja on seisukohal, et 12 tunnistes vahetustes töötamine on päästeteenuse korraldamise seisukohast efektiivsem ja võimaldab komandopealikul tööajagraafikut paremini planeerida. Selline valvevahetuste aeg on algataja hinnangul mõistlik ka töötervishoiu seisukohast.

Päevakord asub aadressil https://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=tk_nadal

Pärimusmuusika

Kell 12 – Võru Muusikakooli pärimusmuusika osakonna õpilased ja õpetajad esitavad Valges saalis vanavanemate laule ning pillilugusid.

NATO PA ja ECRI

* NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Sven Mikser osaleb (9.12-13.12) Ameerika Ühendriikides Washingtonis NATO PA parlamentaarsel foorumil. Muuhulgas käsitletakse sõda Iraagis, olukorda Lähis-Idas laiemalt, olukorda Venemaal.

* Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb (10.12-14.12) Prantsusmaal Strasbourgis ECRI (Rassismi ja sallimatuse vastu võitlemise Euroopa komisjon) plenaaristungil.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside