Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad põllumajandusminister Ester Tuiksoo, sotsiaalminister Jaak Aab ja rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 6 Riigikogu liiget. Sotsiaalministrilt päritakse aru tööpuuduse leevendamise, töötajate esindajate õiguste ja pensionäride olukorra kohta; põllumajandusminister vastab põllumajandustoetustega seotud küsimustele. Rahvastikuministrile küsimusi registreeritud ei ole.

Kell 14 täiskogu istung

Päevakorras on 11 eelnõu, millest kaks tuleb kolmandale, viis teisele ja neli esimesele lugemisele.

Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (823 SE), mille eesmärk on luua ehitiste kaasomanikele lihtsustatud kord selleks, et kaasomanikud saaksid lahendada kinnistamist takistavad vaidlused. Eelnõuga muudetakse selgemaks ka ehitiste vallasasjakäibe lõppemist sätestavad seadusesätted. Teatavasti ei saa asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 13 lõike 6 kohaselt ehitist, mille alune maa on kinnistamata, pärast 1. märtsi enam käsutada. Valitsus otsustas oma 8. detsembri 2005. aasta kabinetinõupidamisel nimetatud tähtpäeva mitte edasi lükata ja tegi justiitsministeeriumile ülesandeks välja töötada kinnistamist takistavate omanikevaheliste vaidluste lahendamise lihtsustatud kord.

Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud kaitseväeteenistuse seaduse § 160 muutmise seaduse eelnõu (843 SE III), millega määratletakse kaitseväelase riidevarustuse mõiste. Eelnõu kohaselt moodustub riidevarustus vormiriietusest, eririidevarustusest, eraldusmärkidest, vooditarvikutest ja lisariidevarustusest.

Teisel lugemisel on valitsuse algatatud eluruumide erastamise seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (856 SE), mille vastuvõtmise järel oleks reaalselt võimalik seada korteriomand võimalikult lühikese tähtaja jooksul ja tekiks regulatsioon mõtteliste osade (pööninguruumide) väljaehitamisel kaasomanike nõusoleku saamiseks. Eelnõu on kavas panna lõpphääletusele neljapäeval 13. aprillil.

Teisel lugemisel on valitsuse algatatud välismaalaste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (829 SE), millega tuuakse seadusesse pikaajalise elaniku mõiste. Seaduse jõustumisega lõpetatakse alaliste elamislubade väljastamine ning välismaalased, kes omavad alalist elamisluba omandavad pikaajalise elaniku elamisloa. Vastavalt eelnõule jääks alles kaks elamisloa liiki: tähtajaline elamisluba ning pikaajalise elaniku elamisluba. Eelnõu kohaselt peab välismaalane, kes taotleb pikaajalise elaniku elamisluba oskama eesti keelt vähemalt algtasemel. Välismaalane, kes esitab pikaajalise elaniku elamisloa taotluse enne 2007. aasta 1. juunit, eesti keele algtaseme eksamit sooritama ei pea.

Teisel lugemisel on valitsuse algatatud mõõteseaduse, riigilõivuseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (852 SE), millega viiakse seadusesse sisse mitmeid EL direktiividest tulenevaid ja mõõtevahendite metroloogilise kontrolli regulatsiooni parandavaid ning muutvaid sätteid. Seaduse positiivseks mõjuks on mõõtevahendite kiirem liikumine tootjast kasutajani, millest tingituna ka odavneb mõnevõrra mõõtevahendite hind. Negatiivse mõjuna osutab eelnõu seletuskiri Eestis tegutsevate taatluslaborite tegevuse hääbumisele, kuna mõõtevahendite esmataatluse osakaal teatud mõõtevahendiliikide (näit. elektri-, gaasi-, soojus- ja veearvestid) korral ületab hetkel kordustaatlust. Situatsioon võib viia mitmete taatluslaborite majandustegevuse lõppemiseni, mis tagasimõjuna võib viia pikkade taatlusjärjekordadeni või taatlusvõimaluse puudumiseni, kui hakkavad lõppema pika perioodiga taatluskehtivusajad massiliselt kasutusele võetud mõõtevahenditel (eriti elektriarvestite taatlemisel).

Täielik päevakord asub aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Üritused

*

* Riigikogu ENPA delegatsiooni juht Marko Mihkelson, liikmed Andres Herkel ja Sergei Ivanov ning asendusliikmed Katrin Saks ja Toomas Alatalu osalevad (kuni 13. 04) Strasbourgis ENPA täiskogu töös. Muu hulgas tulevad arutusele emakeelne kooliharidus ning võitlus natsionaalsotsialistliku ideoloogia uue levikuga. Lähemat käsitlust leiavad ka Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu vahelised suhted.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

[email protected]

12. aprill 2006

Tagasiside