Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, välisminister Urmas Paet ning rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 8 Riigikogu liiget. Peaministrit soovitakse küsitleda poliitika ja eetika, suhkrutrahvide, euro, tasuta põhihariduse, huvide konflikti, Weroli uurimise ja reformimata riigimaa saatuse kohta. Rahvastikuminister peab selgitama lastehoiu rahastamise võimalusi. Välisministrile küsimusi registreeritud ei ole.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on 12 eelnõu, millest 3 eelnõu on kolmandal lugemisel, 3 teisel lugemisel ja 6 esimesel lugemisel.

Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku, halduskohtumenetluse seadustiku, riigivastutuse seaduse, väärteomenetluse seadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (545 SE), mille algatamine on vajalik Euroopa Inimõiguste Kohtu otsuste täiemahuliseks ellurakendamiseks Eestis. Seadus annab Strasbourgi kohtusse pöörduvatele inimestele kindlustunde, et juhul, kui Euroopa Inimõiguste Kohus tuvastab Eesti riigi poolse konventsiooni rikkumise, siis ei jää selline otsus üksnes deklaratsiooniks, vaid isikul on võimalik taotleda enda võimalikult kohast rehabiliteerimist ka siseriiklikult.

Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (891 SE), mis kõrvaldab piirangu, mille kohaselt peab Eestis alalist elamisluba omav välismaalane hääletusõiguse saamiseks olema omavalitsusüksuse territooriumil elanud vähemalt viis aasta enne valimispäeva. Edaspidi piisaks hääletusel osalemiseks seega vaid Eestis alalise elamisloa omamisest.

Kolmandal lugemisel on Isamaaliidu fraktsiooni algatatud erakonnaseaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (875 SE), mille eesmärk on tunnistada kehtetuks need seaduse sätted, mis alates 2008. aastast võimaldaksid erakondadesse kuuluda ka prokuröridel, politseiametnikel, õiguskantsleril, julgeolekuasutuste ametnikel, riigikontrolöril ja kohtunikel. Eelnõu algataja on seisukohal, et erakondadesse kuulumise keeluga saab välistada eelmainitud isikute nn sundparteistamise katseid ja sellega kaasnevat õiguskaitseorganite võimalikku politiseerimist

Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud Ida- ja Kesk-Euroopa Kalanduse Arendamise Rahvusvahelise Organisatsiooni (EUROFISH) asutamislepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (958 SE), millega ratifitseeritava lepinguga astub eesti EUROFISHI liikmeks. Viimase eesmärgiks on arendada kalandust lähtuvalt turu hetke- ja tulevikunõudlusest regioonis, abistada liikmesriikide ettevõtteid ning juhendada neid äriplaanide ja projektide ettevalmistamisel, toetada kalanduse ajakohastamist ja tehnilist täiustamist regioonis ning edendada liikmete tehnilist ja majanduslikku koostööd kalandussektoris.

Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) töölevõetava isiku vanuse alammäära konventsiooni (nr 138) ratifitseerimise seaduse eelnõu (953 SE), millega ratifitseeritav konventsioon kohustab selle ratifitseerinud ILO liikmesriiki ellu viima poliitikat, mis on kavandatud laste töö tõhusaks kaotamiseks, ja järk-järgult tõstma töölevõetava isiku vanuse alammäära tasemeni, mis on täielikus kooskõlas noorte füüsilise ja vaimse arenguga. Eesti puhul on deklareeritavaks vanuse alammääraks 15 aastat. Vastavalt töölepingu seadusele ei tohi tööandja tööle võtta ega rakendada tööl alla 15-aastast või koolikohustuslikku alaealist, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti.

Teisel lugemisel on valituse algatatud õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (957 SE), mis laiendab õppetoetuste ja õppelaenu saajate ringi Eestis elavatele Euroopa Liidu kodanikele ja nende perekonnaliikmetele ning võimaldab neil Eestis töötamise korral ka õppelaenu kustutada. Eelnõu on kavas panna lõpphääletusele neljapäeval 12. oktoobril.

Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud riiklike peretoetuste seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (977 SE), millega lihtsustub peretoetuste maksmise skeem, kuna kaob ära kvartaalselt makstav laste arvust sõltuv peretoetuse liik. Samas tõuseb lasterikastele peredele makstav igakuine toetus alates pere kolmandast lapsest 900 kroonini. Nii näiteks hakkab kolme lapsega pere senise 1200 krooni asemel kuus saama 1500 krooni ja nelja lapsega pere 1800 krooni asemel 2400 krooni.

Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse eelnõu (967 SE), mille eesmärk on tõhustada kontrolli relvade käitlemise üle ning samuti tagada relvade kasutamisel senisest paremini ohutus. Muuhulgas täpsustab eelnõu relvaseadust psüühika- ja käitumishäirete kontrolli osas, eeldades relvaloa taotlejalt vastava tervisekontrolli läbimist. Ka tuleb kehtiv tervisetõend esitada relvaloa vahetamisel.

Täielik päevakord asub aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Kohtumised ja seminarid

Kell 10.30 – Riigikogu aseesimees Ene Ergma esineb ettekandega kosmoseuuringute programmidest Tartu Lennukolledži korraldataval rahvusvahelisel lennundusalasel seminaril („Recent research and design process in aeronautical engineering and its influence on education”) Viru hotelli konverentsikeskuses.

* Riigikogu maaelukomisjoni esimees Jaanus Marrandi ja liige Tiit Tammsaar osalevad (kuni 13.10) Soomes Helsingis Euroopa Liidu liikmesriikide rahvusparlamentide ja Euroopa Parlamendi põllumajanduskomisjonide kohtumisel, mille teemaks on „Euroopa põllumajandusmudel – tuleviku väljakutsed”.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside